Staza Rje?itosti

Me?u milionima onih koji bijahu, koji jesu i koji 'e biti o?ivljeni slu?bom Bogu i slije?enjem Muhammedova primjera i koji prihva?aju da mu budu svjedo?i i pomaga?i, ima jedan ?ivot ?to ?e vje?no odra?avati Muhammedovu Svjetlost, onako kako Mjesec odra?ava svjetlost Sunca.

Taj ?e ?ivot pozivati i nadahnjivati druge na putu slobode; on ?e protjecati vo?en Kur'anom i primjerom Muhammeda. U njemu ?e svemu biti re?eno da nema boga osim Allaha, a svijet ?e biti smatran i uziman kao isku?avanje na putu povratka Milostivom.

To je ?ivot onog kojega, kada se rodi, Bo?iji odabranik Muhammed uze u svoje naru?je, te ga privi grudima i izre?e mu ime. To je ?ivot onoga koji nikad ne odvoji svoje od Muhammedovih grudi. To je ?ivot onoga koji na svojim rukama spusti u grob blagoslovljeno i ?isto Muhammedovo tijelo. To je ?ivot onoga koji gorko zaplaka nad Poslanikovim grobom, jer ga zna svojim srcem i ljubi cijelim svojim bi?em. To je ?ivot onoga koji svoje vrijeme mi svjedo?e?i da nema boga osim Allaha i da je Muhammed rob Njegov i Poslanik Njegov. To je ?ivot imama Alije!

Imam 'Ali ne prihva?a ni jednu vezu sa sobom i svijetom koja nije u ime Boga. On je uzorit svjedok i pomaga? Pe?atu vjerovjesnika i poslanika Bo?ijih, koji za njeg ka?e: On je u?itelj onima kojima sam ja u?itelj. Neka Svemo?ni ; bude prijatelj njegovim prijateljima i neprijatelj njegovim neprijateljima. Pomozi, Bo?e, onima koji mu poma?u, a razori nadu onima koji ga izdaju!" I nadalje Poslanik ka?e: " Ja sam grad znanja a 'Ali kapija na tom gradu. Zato, ko god ho?e znanje treba ga u?iti od Alije - mir neka je s njim!"

'ALI IBN EBI TALIB

Ro?en je 600. godine po kr??anskom ra?unanju vremena, ili 22. godine prije preseljenja muslimana iz Mekke u Medinu; poginuo je kao svjedok Istine  661/40. u Kufi. Cijeli svoj ?ivot proveo je uz Muhammeda - mir i blagoslovi Bo?iji neka su s njim i njegovim ?istim i bla?enim potomstvom! Bio je, tako, svjedok i sudionik okon?anja vremena prije Muhammedova dolaska i zapo?injanja vremena s Muhammedom. Njegov ?ivot je poput ?istog ogledala u tom najve?em razme?u vremena i  historije. 'Ali zato svojom nadalnuto??u nikad ne?e prestati nadahnjivati. On je svjedok prosvijetljenosti srca u koje je spu?ten Kur'an ?ivi. Poslanik Muhammed, ?ija je cijela ?ud odra?avala svjetlo Kur'ana, u Aliji je gledao onog u kojem se prima njegova rije?, postaju?i ushitno jedinstvo Kur'ana i Srca. Imam 'Ali kazuje: "Poslaniku nije bilo ni?ta objavljeno od kur'anskih ajeta ili mu bilo ?ta dostavljeno od Boga -Uzvi?en je On! - u pogledu onoga ?to je dopu?teno i onoga ?to je zabranjeno, naredbi ili uskrata, poslu?nosti ili grijeha, pro?log ili budu?eg, a da me on ne bi uputio u to i nalo?io mi da u?im i govorim, ili mi kazivao u pero, a ja bih

zapisivao vlastitom rukom I nijedno slovo ne bih zaboravljao. I kad god bi me Poslanik Bo?iji tako pou?avao, uobi?avao je staviti svoju ruku na moje grudi i re?i: 'Gospodaru, ispuni njegovo srce znanjem, razumijevanjem, svjetlo??u, strpljivo??u i vjerovanjem; pou?i ga i ne dopusti da bude neznalica; daj da zapamti i ne zaboravi!'"

Pouka U?itelja i molitva Najodabranijeg primljene su u srcu imama Alije i ostali su zauvijek ozrcaljeni u njegovim govorima, pismima i izrekama, a oni - sabrani u Stazi rje?itosti (Nehd?ul belagi) - tvore ?ivo vrelo znanja, vjere i sigurnosti.