Next

Uime Boga

NASLOVI NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI INSTITUTA "IBN SINA" DO 2007-e GOD.

Institut "Ibn Sina" je nakon osnivanja na osnovu svojih ciljeva i vizija uspeo da realizuje mnoge planove i izvrši razne aktivnosti poput pisanja i prevoda knjiga, održavanja raznih okruglih stolova, naučnih tribina i festivala, predavanja, kratkoročnih edukativnih programa, sezonskih članaka, brušura i td. Trenutno ćemo nabrojati neke od naših aktivnosti:

Pisanje, prevod, štampanje i plasiranje knjiga

1. Adabi namaza, Imam Homeini

2. Veliki džihad, Imam Homeini

3. Ali između netrpeljivosti i privlačnosti, prof. šehid Mutahari

4. Objava i poslanstvo, prof. šehid Mutahari

5.  Monoteistička ontologija, prof. šehid Mutahari

6.  Spoznaja islama, dr Behešti i dr Bahonar

7.  Rezultati islamske delatnosti, dr Abdolhosein Zarinkub

8.  Zbirka prvog dela “spoznaje duše”, ajatolah Hasanzade Amoli

9.  Transcendentna filozofija Mulasadre, dr sejed Husein Nasr, preveo: dr Rešid Hafizović, jedan od najistaknutijih profesora na fakultetu islamskih nauka u Bosni i Hercegovini

10.Mulasadrina filozofija, Mevlana Fadlurahman, preveo: dr Rešid Hafizović, jedan od najistaknutijih profesora na fakultetu islamskih nauka u Bosni i Hercegovini

11.  Islamska filozofija u Iranu u 17-om i 18-om veku, Anri Korben, preveo: dr Rešid Hafizović

12.  Svetlosni čovek u Iranskoj gnostici, Anri Korben, preveo: dr Rešid Hafizović

13.  Zbirka članaka sa okruglog stola “Ehlul bejt u Bosni i Hercegovini”

14.  Domovine Otomanskih Begova u Bosni, dr Husnija Kamberović

15.  Istorija Perzijske književnosti, dr Bećir Džaka

16.  Učenje Bosanskog jezika za perzijance, dr Bećir Džaka

17.  Zbirka članaka sa okruglog stola “terorizam i njegovi efekti u savremenom svetu”

18.  Gnostičke diskusije, dr sejed Husein Nasr, preveo: dr Enes Karić

19.  Put sufije ka ljubavi, Vilijam Čitik, preveo: dr Rešid Hafizović

20.  Čovekova socijalna evolucija, prof. šehid Mutahari

21.  Život posle smrti kao večni dom, prof. šehid Mutahari

22.  Muhamed, Božiji čovek, dr Husein Nasr, preveo: dr Rešid Hafizović

23.  Gnostika Atara Nišaburija, dr Mobina Mukar

24.  Spas, slavni islamski filozof: Avicena

25.  Čovek u ogledalu sufizma, dr Rešid Hafizović

26.  Komparacija Sadijevog Gulistana i Fuzijevog Bulbulistana (na Bosanskom jeziku)

27.  Komentar na Fususul Hikam (prvi tom), Abdulah Bošnjak, preveo: dr Rešid Hafizović

28.  Obostrane usluge islama i Irana, prof. šehid Mutahari

29.  Prevod Hafizovog divana u vidu stihova

30.  Životopis Bosanskih poznatih ličnosti, mislioca i učenjaka

31.  Istorija islamske civilizacije, dr Ali Asgar Halebi

32.  Avicena i njegov široki pogled, dr Anri Korben

33.  Islamska pedagogija i podučavanje, dr Hosrov Bakiri

34.  Komentar na Fususul Hikam (drugi tom), Abdulah Bošnjak

35.  Zbirka članaka sa festivala “Mevlana i današnji svet”

36.  Oštrina zapada i njegova civilizacija, Islam kao početak istorije

37.  Borac ili terorista

Festivali, okrugli stolovi i predavanja

1.  Gnostika Imama Hameinija

2.  Imam Homeini: novi pokretač religijske misli

3.  Sećanje na savremenog filozofa, alame Tabatabaija

4.  Sećanje na duhovni položaj Mevlane, Dželaludin Rumija

5.  Uticaj Iranske filozofije i gnostike na Balkanu

6.  Usluge sufija i gnostičara zajednici

7.  Religijski ploralizam i islam

8.  Omladina i duhovnost

9.  Omladina i zajednica

10.  Religija, identitet, politika

11.  Terorizam i njegov uticaj na savremeni svet

12.  Uticaj 11-og septembra na Bosnu i Hercegovinu

13.  Uloga religije i nacionalnosti u preokretima na Balkanu

14.  Politička i socijalna saradnja žena u Iranu i Bosni

15.  Dijalog o procesu jednodelnosti Bosne i Hercegovine

16.  Dijalog o suštini Dejtonovog sporazuma

17.  Dijalog o procesu privatizacije u Bosni i Hercegovini

18.  Dijalog o suštini nepoželjnih događaja u poslednjim godinama na Balkanu

19.  Ehlul bejt u Bosni i Hercegovini

20.  Međureligijski dijalog u okviru religijskih i političkih literatura

21.  Međukulturološki i međucivilizacijski dijalozi na Balkanu

22.  Kakav je pogled zapada na Islam?

23.  Opšta higijena u islamu

24.  Dijalog o uticaju perzijskog jezika i književnosti na Balkanu

25.  Gnosticizam i perzijska književnost u Bosni i Hercegovini

26.  Zahvala profesoru Salihu Traku zbog izuzetno dragocenog truda prilikom prevoda Sadijevog Gulistana

27.  Gnosticizam i zajednica

28.  Psihologija Bošnjaka

29.  Svetlosni čovek u Iranskoj gnostici

30.  Hermeneutika i shvatanje vere

31.  Umetnost u islamskoj kulturi i civilizaciji

32.  Obostrani uticaj i odnos filozofije i gnostike

33.  Gnostička ontologija Kazi Said Komija

34.  Uticaj gnostike u rascvetavanju islamske filozofije

35.  Uticaj ljubavi i spoznaje u islamskoj gnostici

36.  Muslimani i globalizacija u savremenoj epohi

37.  Umetnost sa gledišta islama

38.  Muslimani nakon 11-og septembra

39.  Komparativna gnostika

40.  Sufizam i ehlul bejt

41.  Suština islamske i Iranske filozofije

42.  Uticaj religija u evoluciji čovečanstva

43.  Uticaj religija u pružanju odgovora današnjim potrebama i zahtevima

44.  Dijalog o teorijama i mišljenjima dva velika zapadna i istočna mislioca: alame Tabatabaija i dr Korbena

45.  Dijalog o stanju muslimana u Palestini

46.  Uticaj istraživanja u humanističkim naukama

47.  Dijalog o stanju Bošnjaka u Hrvatskoj

48.  Problematike i izazovi Avramovskih religija

49.  Društveni zajednički život, s ućem muslimanskih, hrišćanskih i jevrejskih mislioca

50.  Mevlana i savremeni svet

51.  Obostrani uticaji Iranske i Bosanske kulture

52.  Sećanje na Avicenu, slavnog islamskog filozofa

53.  Uticaj vere na sprečavanju socijalnih bolesti i problema

54.  Sećanje na Hafiza Širazija

55.  Borba protiv islama u Evropi

56.  Pregled na najvažnija pitanja islamskog sveta

57.  Islamska sjedinjenost

58.  Postupak Buša i njegov uticaj na stanje mira na međunarodnom polju i bliskom istoku

59.  Obostrane kritike islama i zapada

Projektovanje istraživanja

1.  Pregled političkih partija Bosne i Hercegovine

2.  Osvrt na medije Bosne i Hercegovine

3.  Podloge procesa budjenja religijskog mišljenja na Balkanu

4.  Pregled načina rada i metoda menadžmenta u Bosanskim kulturnim organima

5.  Bosna i Hercegovina i Evropska unija

6.  Sufizam u Bosni i Hercegovini

7.  Dijalog o političkim nagonima među Srbima i islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini

8.  Istraživački izveštaji o načinu rada i uspeha međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini

9.  Pregled načina godišnjeg rada vlade Bosne i Hercegovine

10.  Dijalog o promenama u vladajućoj partiji u Bosni i Hercegovini

11.  Analiza postupka Amerike na Balkanu

12.  Uticaj pravoslavne crkve na Balkanu

13.  Problem predvodništva u Bošnjačkoj zajednici

14.  Prepreke stranim investicijama u Bosni i Hercegovini

15.  Kritika i pregled suštine Dejtonovog sporazuma

16.  Osvrt na političku situaciju muslimana na Balkanu

17.  Stanje kulturnih organa u Bosni i Hercegovini

18.  Ankete o zajedničkim potrebama sve omladine u Bosni

19.  Uticaj nevladinih organa u Bosni

20.  Prosek spoznaje islama u Bosni

21.  Geopolitika Balkana

22.  Političko društveno stanje muslimana u Sandžaku

23.  Socijologija muslimanske elite u Bosni

24.  Kulturološki, i političko društveni rezultati u Bosni i Hercegovini

25.  Analiza zakonopisa Bosne i Hercegovine

26.  Politički i društveni Srpski pokreti

27.  Uticaj Iranske kulture na kulturu Bosne i Hercegovine

28.  Proces edukacije i odgoja u izgradnji identiteta Bošnjaka

29.  Inostrana politika Turske na Balkanu, s fokusiranjem na Bosnu

30.  Isprava državnog zakona: prepreke i koristi za Bosnu i Bošnjake

31.  Manipulacija zapada preko Bosanskih medija za rekonstrukciju zajednice u svoju korist

Izdavanje sezonskog časopisa

Redovno izdavanje 38 brojeva sezonskog časopisa “Znakovi vremena” sa preko 600 članaka od savremenih kao i starijih mislioca i naučnika kako u Bosni tako u Iranu i ostalim delovima sveta, na Bosanski jezik.

Prevod i plasiranje brušura o upoznavanju sa gledištima imama Homeinija i trenutnog lidera ajatolah Hamenija

Gledišta imama Homeinija

1.  Muslimansko godišnje hodoče (hadž)

2.  Žene

3.  Gnosička pisma

4.  Ramazanske blagodati

5.  Velika borba (borba sa samim sobom)

6.  Islam i politika

7.  Komentar na prenos o znanju

8.  Verovanje u sebe i samopouzdanje

9.  Nužnost borbe protiv nasilja i nepravde

10.  Zbirka 40 prenosa

Gledišta lidera ajatolaha Hamenija

1.  Islam i reforme

2.  Dužnost vlade i naroda u islamskoj vladi

3.  Palestina: najvažnije pitanje u islamskom svetu

4.  Umetnost i umetnik

5.  Omladina i opasnosti na putu

Održavanje raznih ciklusa predavanja

1.  Perzijski jezik

2.  Islamska filozofija

3.  Komentar i tumačenje Nehdžul Belage

4.  Komentar i tumačenje Mevlanine Mesnevije

5.  Komentar i tumačenje Fususul Hikama

6.  Tumačenje Kurana

7.  Islamska istorija, kultura i civilizacija

Saradnja u slanju studenata i razmeni naučnih delegacija

Institut Ibn Sina je u prošlih 10 godina uspeo da uz saradnju sa ministarstvom prosvete (ministarstvo nauka u Iranu) pošalje preko 40 studenata u Iran radi studiranja u raznim fakultetskim smerovima, kao što su religijske studije. Takođe, institut je slanjem brojnih Bosanskih profesora i mislioca iz Bosne u Iran omogućio realizaciju mnogih planova za saradnju, kao i razmenu mišljenja i teorija sa naučnim klerom iz Iranskih univerziteta. Ovaj institut je takođe pokušao da slanjem brojnih Iranskih profesora i intelektualne elite u Bosnu i Hercegovinu radi učestvovanja u profesionalnim okruglim stolovima, naučnim konferencijama, tribinama i predavanjima (o čijim temama smo ranije pisali) napravi velike i korisne korake ka cilju da se ljudi na Balkanu što više i preciznije upoznaju sa vrednostima islamske izvorne kulture. Imena tih profesora ćemo navesti u sledećim redovima:

1.  Dr Dinani: jedan od najistaknutijih profesora filozofije u Tehranskom univerzitetu, i član naučnog stručnog kruga udruženja za teozofiju i filozofiju

2.  Dr Fouzi: zamenik generalnog direktora istraživačkog centra “imam Homeini” za edukaciju i istraživanje

3.  Dr Mokadam: zamenik generalnog direktora instituta za uređivanje i plasiranje imam Homeinijevih pisama, za međunarodna pitanja

4.  Dr Eršad: direktor istraživačke institucije za islamsku kulturu i misao, i član visokog veća kulturološke revolucije

5.  Dr Meknun: direktorica sektora za žene u istraživačkoj instituciji za humanističke nauke

6.  Dr Purazgadi: profesor na fakultetu i član visokog veća kulturološke revolucije

7.  Dr Tabatabai: profesorica na fakultetu i šefica grupe za gnostiku pri istraživačkom centru “imam Homeini”

8.  Dr Avani: jedan od najistaknutijih profesora filozofije, i direktor udruženja za teozofiju i filozofiju

9.  Dr Zamani: profesor na fakultetu, i član naučnog stručnog kruga međunarodnog univerziteta “Al Mustafa”

10.  Dr Rezai: profesor na fakultetu, i član naučnog stručnog kruga međunarodnog univerziteta “Al Mustafa”

11.  Dr Ourai: profesor socijologije na Mašhadskom univerzitetu Ferdosi

12.  Dr Biazar Širazi: profesor na fakultetu i dekan fakulteta islamskih sekti

13.  Dr Gafari: profesor na fakultetu, i predsednik grupe za filozofiju pri fakultetu humanističkih nauka na Tehranskom univerzitetu

14.  Dr Dželali: direktor parlamentske biblioteke, i specijalni savetnik šefa Iranskog parlamenta za kulturološka pitanja

Slanje Iranskih profesora za predavanje na univerzitetskim organima u Bosni

Svakodnevni uspesi instituta “Ibn Sina” u intelektualnim i istraživačkim aktivnostima su bili uzrok da bi se predstavnici naučnih centara i univerzitetskih organa u Bosni, kao i profesori i intelektualna elita iz Bosne angažovali u što većoj meri radi saradnje sa institutom i upotrebe njegovih mogućnosti. A s druge strane, institut je u najboljoj meri iskoristio tu izuzetno dragocenu priliku, te je pokušao da otvori nove vizije za proširenje i produbljivanje svojih aktivnosti u takvim institucijama. Među tim pokušajima instituta možemo navesti pozivanje brojnih Iranskih profesora za održavanja ciklusa predavanja u nekim važnim fakultetima u Bosni i Hercegovini od strane dekana i predstavnika tih fakulteta, uz posredstvom instituta, koje ćemo u sledećim redovima navesti:

1.  Dr Tabatai, 1384 (2005): predavanje na fakultetu islamskih nauka, kao na filozofskom fakultetu u Sarajevu, u roku od mesec dana

2.  Dr Ourai, 1385 (2006): predavanje na pedagoškom fakultetu u Zenici, u roku od 3 nedelje

3.  Dr Gafari, 1386 (2007): predavanje na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, u roku od 2 nedelje

4.  Dr Motaki, 1387 (2008): predavanje na fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u roku od nedelju dana.

Održavanje ciklusa edukativnih predavanja imamima džume namaza u Bosni

Među velikim uspesima instituta “Ibn Sina” u poslednjim godinama možemo navesti i uspostavljanje izuzetno dobrih i aktivnih odnosa sa islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, kao najviše i najvažnije religijske zajednice u Bosni, preko kojih su obavljeni i mnogobrojni zajednički poslovi na temelju nauke i kulture. Najvažniji plod tih obostranih odnosa je potpisivanje sporazuma o zajedničkim aktivnostima između islamske zajednice i instituta “Ibn Sina“. Taj sporazum nam daje izuzetno dragocenu viziju za najbolje i najsigurnije načine legalizovanja aktivnosti instituta kako u trentnoj situaciji, tako i u budućnosti.

U procesu realizovanja planova tog sporazuma, uz posredstvom instituta i dogovorom s muftijama dva kantona Tuzle i Mostara, održana su dva ciklusa predavanja u vezi sa juridičkim i teološkim pitanjima imama džume namaza u spomenuta dva kantona. Zbog toga su 1385 (2006) profesori dr Zamani i dr Rezai (koji su od najistaknutijih profesora na Iranskim fakultetima, i članovi naučnog stručnog kruga međunarodnog univerziteta „Al Mustafa“), a 1386 (2007) profesor i dekan fakulteta islamskih sekti u Iranu dr Biazar Širazi, i 1387 (2007) profesori dr Rezanežad i dr Sobhanifar (takođe od istaknutih profesora Iranskih fakulteta) od strane instituta poslani u Bosnu, te su u spomenutim mestima održali cikluse predavanja.

Najveći ponos instituta je to da je trenutni lider islamske republike Irana, ajatolah Hamenei u sastanku sa šefom saveta čuvara islamske republike, ajatolaha Džentija i dr Zemanija, nakon što je čuo njihov prvi izveštaj u vezi sa aktivnostima instituta u Bosni, bio izuzetno oduševljen zbog stvorenog prostora za širenje izvornih islamskih studija, te je rekao da je taj pokret od izuzetno velike važnosti, i zahtevao da se ta vrsta aktivnosti uz što veću ozbiljnost nastavi, i da se najbolje iskoristi takva dragocena prilika.

Kuranski programi

jedna vrsta programa i aktivnosti instituta je slanje hafiza časnog Kurana u Bosnu i Hercegovinu, i Hrvatsku radi organizovanja duhovnih programa u toku plemenitog muslimanskog meseca ramazana.

Po tom planu, institut je do sada uspeo da pošalje 8 maloletnih poznatih hafiza iz Irana kako bi oni održali izuzetno zanimljive programe i uticali mnogo na muslimane i medije te države.

Održavanje galerija

1.  Održavanje galerije “Ehlul bejt u Bosni i Hercegovini”

2.  Održavanje galerije “spoznaja Irana (Iranologija)”

3.  Održavanje kulturološko-umetničke galerije “proleće svetlosti”

4.  Održavanje festivala i galerije “pupoljci proleća”

Domaće i strane organizacije i instuticuje koje sarađuju s institutom

Iranske organizacije i institucije koje sarađuju s nama

1.  Ministarstvo za islamsku kulturu i evoluciju

2.  Radio-televizija

3.  Istraživački centar za islamsku kulturu i misao

4.  Fakultet islamskih sekti

5.  Međunarodni fakultet “Al-Mustafa“

6.  Udruženje za akces i zbližavanje islamskih sekti

7.  Međunarodno udruženje “Ehlul bejt“

8.  Institut za uređivanje i plasiranje pisama imama Homeinija

9.  Sektor za politička i međunarodna istraživanja pri ministarstvom inostranih poslova Irana

10.  Istraživački centar „imam Homeini“

11.  Kulturološko-umetnički sektor pri opštini Tehrana

12.  Centar za intelektualni odgoj dece i omladine

13.  Istraživački centar za humanističke nauke i kulturološke studije

14.  Udruženje za teozofiju i filozofiju

15.  Ogranizacija za islamsku kulturu i komunikaciju

16.  Univerzitet “imama Sadika“

17.  Tehranski univerzitet

18.  Organ za predstavništvo lidera, u Iranskim fakultetima

19.  Žensko kulturološko-društveno udruženje

20.  Privatni islamski univerzitet

21.  Univerzitet “Pajame nur“

22.  Ambasada Bosne i Hercegovine u Iranu

23.  Nacionalna organizacija za omladinu

24.  Ministarstvo za nauku, istraživanje i tehnologiju

25.  Studentski Basidž pri tehranskim univerzitetima

26.  Centar za kompijuterska istraživanja za islamske nauke

27.  Nacionalna bibiloteka i sektor za Iransku istorijsku dokumentaciju

28.  Biblioteka ajatolah Maraši Nedžefija

29.  Biblioteka parlamenta islamske republike Irana

30.  Međunarodni televizijski kanal “Sahar“

31.  Fakultet za međunarodne odnose pri ministarstvu inostranih poslova

Balkanske organizacije i institucije koje sarađuju s nama

1.  Islamska zajednica Bosne i Hercegovine

2.  Muftije kantona Sarajevo, Mostar, Zenica, Goražde, Tuzla, Banjaluka

3.  Fakultet za islamske nauke u Sarajevu

4.  Filozofski fakultet u Sarajevu

5.  Fakultet političkih nauka u Sarajevu

6.  Pedagoški fakultet u Zenici

7.  Islamski mešihat u Zagrebu

8.  Institut “Bošnjak“ u Sarajevu

9.  Institut za orijentalistiku u Sarajevu

10.  Biblioteka „Gazi Husrev Beg“ u Sarajevu

11.  Naučno-kulturološki institut „Preporod“ u Sarajevu

12.  Kulturni centar islamske republike Irana u Bosni

13.  Predstavništo radio-televizije islamske republike Irana u Bosni

14.  Fondacija “Mula Sadra“ u Bosni

15.  Perzijsko-Bosanski koledž „Đulistan“

Next