O NEHDžULBELAGI
Next

O NEHDžULBELAGI

BERZAH

Smisao pojma kabur

Allame Tabatabai ka e:

Iz ajeta i predaja moe se zaklju iti da postoje tri vrste kabura Dvije su vrste zajedni ke za sve ljude,dok se tre a vrsta razlikuje od ovjeka do ovjeka.Prvi kabur,koji je

zajednički za sve ljude jeste raka, jama, tj. iskopana rupa u koju se spušta ti­jelo umrlog. Pojam kabura u ovom značenju nalazi se u predajama koje se odnose na područje fikha, podru irfan a iteologije teologiju.

b)Druga vrsta kabura, također, koja je slična za sve ljude, odnosi se na tijelo.Tijelo Ovozemaljsko tijelo je, ustvari, ka­bur ljudske duše. Časni Kur'an ljude koji nemaju iman opisuje kao one koji žive u svojim kaburovima obraćajući se svome Poslaniku sljedećim riječima:

Nisu nikako isti živi i mrtvi. Allah će učiniti da čuje onaj koga On odabere, a ti ne možeš one u grobovima dozvati.Treća vrsta kabura svojstvena je svakome čovjeku ponaosob. Predstavlja čovjekov ahlak i osobine koje u Berzahu formiraju odgovarajući ob lik milje umrlom svojstven tom njegovom ahlaku i osobinama. U slučaju da su u pitanju osobine čovjeka lošeg a karakera, to će čovjeku donijeti priskrbiti jedino samo zlo, kao što je i rečeno u nekim od predaja Ehli-bejta, da će čovjeka u kaburu devedeset i devet gmizavaca uznemiravati. Naravno, pod devedeset i devet gmizavaca podrazum­ijevaju se oli ene ovjekove ć loše osobine ovjeka koje obitavaju u njemu. Prema tome, svaki čovjek ima u sebi svoj kabur i njegov istinski kabur nije izvan njega, a on nije ništa drugo nego odraz njegova njegovih stanja duše koja koje for­miraju njegove oso­bine.

Kako god plod treba provesti jedan period u utrobi majke dok se ne navikne i ne stekne prisnost sa svijetom materije u koji edo i, isto tako ovosvjetski čovjek nema moć i sposobnost razumi­jevanja proživljenja i kijameta Kijameta, te zbog toga treba jedan pe­riod provesti u kaburu (usvijetu Berzaha)da bi stekao prisnost s pojavama kijameta Kijameta. Poslanik Mu­hammed s.a.v.a. rekao je:

Kabur je ili jama vatrenih jama D ehennema ili je vrt od vrtova D enneta U ovoj predaji pod kaburom se podrazumijeva njegovo treće značenje izneseno u gornjem izlaganju. Svjedoci smo i sami ko­liko se često događa da neki ljudi uopće ne budu položeni u kabur, ili budu bačeni u more, ili u nekim sluča­jevima i loši i dobri ljudi budu zajedno ukopani, a istovre­meno se njihovi istinski kabu­rovi razlikuju jer im se i moral i osobine du e du a njihovih razlikuju.

Dakle, sve predaje koje govore o pritisku kabura, ispitivanju meleka i sl. odnose se na svijet Berzaha, koji se nalazi u samome čovjeku, a ne na iskopani kabur na Ovome svijetu.

Skupina ljudi, ne razumijevajući stvarnost predaje koja u sebi implicira pitanja , kao što je naprimjer pritisak kabura, ismi­java ovu vrstu predaja pitajući se zar je moguće da kabur, koji nije ništa drugo nego iskopana raka, može stiskati čovjeka položenog u njega. Oni govore:

Mi smo oti li ispitali ni kakvog pomijeranja kabura nismo vidjeli,

niti vatre rasplamsale...!”

Prema tome, kabur u ovim predajama predstavlja drugi svijet koji se naziva svijet Berzaha. To je ujedno i značenje kabura u predaji Imama Sadika, kada je na pitanje šta je Berzah odgo­vorio:

Berzah je kabur od trenutka smrti do Sudnjega dana.”

Kabur se u ovom značenju koristi u rječniku arifa teologa. Nakon tog objašnjenja postaje jasno značenje brojnih predaja, poput predaje koja govori o Miradžu. Preneseno je kako je Poslanik s.a.v.a. rekao:

Ja sam na Mirad u

svoj umet Ummet vidio u deset razli itih ob lika ob li ja U enjake u obliku pasa jednu skupinu uoblikulisica, druguskupinukaovukove, treć euoblikumravaitd.”

či, pohlepan čovjek na Ovome svijetu u Berzahu je u ob­liku mrava, kao što će agresivan čovjek biti pretvoren u oblik divlje životinje itd. Sve duboko ukorijenjene osobine u čovjeku materijali su od čega se formira tjelesni oblik čovjeka na Drugome svijetu. Ljudska duša bit će kažnjena i podnosit će bol zajedno sa svojim novostečenim tjelesnim oblikom, kao i nagradu i zadovoljstvo.

Po etak Berzaha

OBo ijirobovi,zaonogakomenijeoproštenonematežegtrenutkaodsamesmrti.Budite oprezni spram pritiska kabura i njegove tjeskobe i usamljenosti! Zaista, kabur svakoga dana obznan­juje – Ja sam kuća strave.”

“Nema teže noći za mrtvaca od prve noći kabura.”

do nosi velike stra­hove. Zato malo zastanite da bi se mrtvac spremio i privi­kao, a na­kon male stanke krenite i opet nakratko zastanite. Tek treći put spustite mrtvaca u kabur.

predaju na sljedeći način:Osim što Iako se duša odvojila od tijela, a tijelo ne razumijeva po­javu straha i patnje, spuštanjem tijela u jamu i duša je u strahu od ulaska u svijet Berzaha budući da još uvijek nije u pot­punosti prekinula sve veze s tijelom.

Onaj koji u potpunosti obavlja ruku na namazu (mirno i poštujući sve propise i adabe rukua), bit će oslobođen teškoća.”

više zaintresirani za ovu temu mogu se obratiti zabilježenim dovama koje je su učio učili Poslanik i njegov Ehli-bejt, neka je mir na sve njih.

Stisak kabura

“O Božiji robovi, za onoga kome nije oprošteno nema težega trenutka od same smrti. Budite oprezni spram pritiska kabura i njegove tjeskobe i usamljenosti. Zaista, ka­bur svakoga dana obznanjuje – Ja sam kuća strave.”

Imam Sadik a.s. kaže:

“Kada je umro Sa'd ibn Me'az Muaz, njega je ispratilo sedamdeset hiljada meleka, ali, i pored toga, Poslanik je stojeći pored njegova mezara rekao: ‘I Sa'da, ta­kođer, kabur steže’stiska’.”

“Moj Bože, pomozi mi prilikom stiska kabura! Moj Bože, pomozi mi u tami ka­bura! Moj Bože, pomozi mi u strahu od kabura!”

nasuprot tome obrnuto,-skučenosti stisnutosti duše raznim pokuđenim osobinama-ili, drugim riječima,imanjem posjedovanjem ili neposjedovanjem nemanjem imana.

Šta je razlog stiskanja kabura u predajama?

(ostacima mokraće na odjeći i drugih nečistoća ljudskog i životinjskog porijekla),ogovaranju, napuštanju porodice i posebno lošem moralu ophođenju u okrilju porodice, nepoma­ganju brata vjernika, kada on traži pomoć i pored toga što mu se moglo po­moći. To su samo neki od uzroka stiska kabura koji se mogu ra­zumjeti iz predaja.

Budite oprezni spram noć­noga namaza! Nema nijednoga roba koji ustane u zadanjem dijelu noći i klanja osam rekata noćnoga namaza, dva rekata šafa'a i jedan rekat vitra, te u kunut-dovi sedamdeset puta prouči istigfar, a da neće biti zaštićen od džehennemske i ka­burske patnje. Dat će mu se dug život i obilna opskrba.”

Svijet Berzaha i događaji u njemu

kretanju ka svom vraćanju Bogu nakon smrti,čovjek ulazi u datetime="2004-11-05T21:10">fazu berzah a ske faze. Sama riječ Berzah u značenju je stvari koja se ispriječila prepreke zastora - tj. brane koja se nalazi između dvije dva druge druga stvari prostora. Zbog toga se ovaj period, koji dolazi nakon ovosvjetskog života čovjeka, a prije njegova života nakon Sudnjega dana, naziva Berzah.

,sa stanovišta Kur'ana Kur'anu ipredaja ma,ta­kođer, naziva svijet kabura. Spomenut ćemo neke od tih ajeta:

1.Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: “Gospo­daru moj, vrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!” Nikada! To su riječi koje će on uzalud go­voriti, pred njima će prepreka(Berzah)biti sve do Dana kada će oživljeni biti.

On je odgovorio:

On je odgovorio:“To je kabur od trenutka smrti do Sudnjega dana.”

kaburu Berzahu kao i ostali ljudi.

2.“Gospodaru naš” – reći će oni – “dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa ima li ikakva načina da se iziđe?”

Spomenuti ajet govori o dvjema smrtima i dvama proživljenjima. On veoma jasno ukazuje na razdoblje berzahskog života. U slu­čaju da neme nema Berzaha, dva proživljenja i dvije smrti ne bi značile ništa imali smisla.

3.asni Kur'an u sljedećem ajetu obraća se vjernicima koji su posjedovali uvjerenje u Sudnji dan, ali su vjerovali kako čovjek nakon smrti nestaje da bi nakon nekoga vremena bio proživljen na Sudnjem danu.

Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izgi­nuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod svoga Gospodara.

Karakteristike svijeta Berzaha

Berzah je, kao što je rečeno, međusvijet smješten između Ovoga svijeta i Ahireta, te upravo zbog toga posjeduje odlike obaju svjetova. To znači da bića u Berzahu nisu sačinjena od iste materiju materije kao na Ovome svijetu - ali posjeduju oblik, formu, miris, veličinu, stanje sreće i tuge -itd sve slično kao i ovamo.

Imam Sadik rekao je o ljudima kojima je uzeta duša sljedeće:

“Kada im Allah dž.š. uzme duše sebi, On ih položi u oblike slične onima koje su imali na Ovome svijetu. Oni piju i jedu, a kada im dođe novopridošlica, prepoznaju ga po ob liku koji je imao na Ovome svijetu.”

Na osnovu ovoga hadisa shvata se da je kaluf (kalup)duše kaluf materijalnog oblika pomoću kojeg jede, pije i po kojem ga drugi pre­poznaju. Treba naglasiti da je jelo i piće u Berzahu u onome obliku koji odgovara i koji je koristan berzahskom obliku duše.

U jednoj drugoj predaji čovjek po imenu Vellad Hannat pitao je Imama Sadika:

“Gdje se nastanjuju duše vjernika nakon smrti?” Imam mu je na to odgovorio: “U tijelima poput vaših.”

Preneseno je od Imama Alija da je rekao:

“U svijetu Berzaha duše u svojim tijelima okupljaju se u grupama i razgovaraju među­sobno.”

Ono što se može zaključiti iz ajeta i predaja o vidu i sluhu ljudi prilikom smrti i u Berzahu jeste činjenica da duše, bilo da su u blagostanju i zadovoljstvu, ili u kazni i patnji, vide i čuju druge ljude,Poslanika, imame Ehli-bejta i meleke; oni, štaviše, s njima i razgovaraju.

Berzahski vid i sluh moguće je da nekima još na Ovome svijetu budu otvoreni, kao što i kur'anski ajet kaže:

Nije tako! A da imate samo znanje pouzdano, vidjeli biste sigurno Džehennem! I još jednom, doista bi ga vidjeli očigledno!

Znači, čovjek još na Ovome svijetu može dostići položaj da posmatra stanovnike Džehennema i Dženneta. Tako je u povijesti Poslanika s.a.v.a. zabilježeno da je jedno jutro sreo Haris ibn Malika i pi­tao ga:

“Kako si prenoćio?” On odgovori: “U stanju sigurnosti (jekina).” Poslanik se nađe malo začuđen i upita ga: “Šta su znakovi tvoje sigurnosti?” On odgovori: “Kao da posmatram pri­jestolje Gospodara, koje je postavljeno radi svođenja računa. Vidim stanovnike Dženneta kako su se naslonili na svojim mjestima i kako idu u posjetu jedni drugima. Vidim stanovnike Džehennema u patnji kako urliču i zapomažu uvijajući se oko sebe u boli.” Potom Poslanik reče: “Ovo je rob čije je srce Allah prosvijetlio imanom.”

U vezi sa sposobnosti sposobnosću sluha mrtvih preneseno je da se Poslanik s.a.v.a. nakon bitke na Bedru obratio poginulim mušricima sljedećim ri­ječima:

“Da li ste našli ispunjenim Božije obećanje?” Prisutni Omer, drugi halifa, upita: “O Božiji Poslaniče, zar s mrtvima razgovaraš?” Poslanik odgovori: “O sine Hatabov, tako mi Boga, ti ne čuješ bolje od njih.”

Potrebno je napomenuti da i pored toga što će ljudima u Berzahu biti otkrivene skrivene zbilje i stvari, ostat će još mnogo čega skrivenog, jer Berzah nije faza potpune manifestacije svih stvari i u njemu još uvijek postoji oblik sna i nemara koji odgovara Berzahskom uređenju, sve dok čovjek ne dođe na Sudnji dan, kada će sve biti objelodanjeno. Časni Kur'an ovaj dan naziva Danom kada će sve tajne biti otkrivene.

Od drugih odlika Berzaha, koje treba spomenuti na kraju, jeste postojanje sunca Berzahskog koje će se rađati i zalaziti, rijeka, drveća sa svojim hladom, ali i drugih blagodati i patnji, što potvrđuju i ajeti i predaje.

KAKO MELECI ISPITUJU?

U čemu god da čovjek na dunjaluk Dunjaluk u aktivno sudjeluje – hoda, piše, stječe znanje, gradi itd., to čini posredstvom svoje duše. Međutim, s druge strane, budući da duša s tijelo m formira jednu posebnu bliskost, čovjek stječe pogrešnu sliku da se sve što uradi ostvaruje posredstvom tijela.

Nakon što duša preseli u Berzah i odvoji se od tijela, shvata svoju zbilju, te posredstvom svoje zbilje u Ovome svijetu saobraća s drugim bićima.

Budući da su u Ovome svijetu sve stvari pomiješane: istina, neistina, srdžba, strasti, imaginacije, razum, sreća, patnje itd., za čovjeka je moguće da jedno izgovara, a da drugo u srcu čuva taji. Razlika između jezika i unutarnjega, shodno okolnostima i namjerama, na­ziva se laž, prevara pritvornost,sebičnost licemjerje i sl.

Moguće je da čovjek, ne radi Božijeg zadovoljstva, već zbog drugih motiva, ne čini grijeh. Neće ukrasti jer zna da će izgubiti čast, ako se sazna. Neće slagati i prevariti jer zna da će time izgubiti društveni ugled. Međutim, ako se isti taj čovjek nađe u situaciji kada je siguran da ga niko neće vidjeti i niko neće saznati, vidjet će i da je bez ikakvih zapreka i bez ikakvih ustručavanja prijetnji,te će počinit i će najgnusnija djela.

Sve ove dvostranosti jesu zbog razlike između zahira i batina koje postoje u čovjeku na Ovome svijetu. U svijetu Berzaha, budući da ne postoje različiti nagoni, ne postoje ni razlike između za­hira i batina, spoljnjeg i unutarnjeg. Čovjek u Berzahu razgovara posredstvom svoje zbilje, tj. ništa ne može sakriti. Na pitanje ko mu je Gospodar, odgovorit će istinito, tj. spomenut će onoga “gospodara” kojem je istinski robovao dok je bio živ na Dunjaluk Dunjaluk u. Gospo­dar čovjeka jeste ono biće kojemu je čovjek posvetio svoje misli, ono čime je is­punio svoje srce kada se osamljivao. Nekome je “obožavani” dijete, nekome žena, imetak, posao, društveni status, medijska ličnost,znanje itd. Časni Kuran o različitim bogovima kaže:

Ili su bolji raznorazni bogovi, ili Allah – Jedini i Svemoćni?

Božiji Poslanik o ljudima posljednjeg vremena rekao je:

“Stomaci su im bogovi, žene su im kibla, dinari i dirhemi njihova je su čast.”

U svakom slučaju, namjera dosadašnjeg izlaganja bila je da se ukaže na činjenicu da će čovjek na početku ulaska u Berzah imati razgovor s melecima. Pošto je Berzah svijet batina, neće se moći la­gati ni varati, niti smišljati spletke. U istom zna­čenju prenesena je sljedeća predaja Imama Alija:

“Kada stigne posljednji dan Ovoga svi­jeta i prvi dan Onoga, pred čovjekom ukazat će se su­pružnik, imetak, djeca i djela njegova. Okrenut će se prema imetku i reći: ‘Tako mi Boga, bio sam pohlepan prema tebi. Reci mi sada šta ja imam svoga kod tebe?’ Imetak će odgovoriti: ‘Dosta ti je od mene ćefin.’ Okrenut će se djeci i reći: ‘Tako mi Boga, bio sam vam pri­jatelj i vaš skrbnik. Šta ja imam svoga kod vas?’ Oni će odgo­voriti: ‘Mi ćemo te odnijeti do kabura i tamo te zatrpati.’ Onda će se okrenuti djelu i reći: ‘Tako mi Boga, udaljio sam se bio od tebe i teškim sam te držao. Reci mi šta ja svoga imam kod tebe?’ Ono će reći: ‘Ja sam s tobom u kaburu i Sudnjem danu, sve dok ne budem predočeno Gospodaru.’ Ako bude od Božijih prijatelja, doći će mu osoba najljepšeg lica, mirisa i odjela i reći će mu: ‘Budi obradovan mirom i sigurnošću od svake tuge i žalosti i džennetskim blagodatima i vječnom kućom, zasigurno, došao si u najbolja prebivališta.’ Tada će prijatelj Božiji pitati: ‘Ko si ti?’ On će odgovorit: ‘Ja sam tvoja tvoj a dobra djela.’ Nakon toga, umrlom će se obratiti ri­ječima: ‘Kreni s Dunjaluk Dunjaluk a ka Džennetu!’ Tada će mejt zaželjeti da ga što prije ogasule i odnesu do kabura. Kada ga spuste u kabur, doći će dva meleka koja su zadužena za ispiti­vanje. Kosa će im biti tolika da će je vući za sobom dok budu dolazili. Zubima će zemlju ras c jepljiv ijep ati. Glas im je poput gromova, a oči poput munja. Pitat će ga: ‘Ko ti je Gospodar? Ko ti je poslanik? Šta ti je vjera?’ On će odgovarati: ‘Allah mi je Gospodar. Muhamed s.a.v.a. moj je poslanik. Islam je moja vjera.’ Kada ovo čuju, dva meleka činit će dovu Bogu: ‘Bože, učini ga postojanim u svemu onome što on voli!’ Ovo je upravo govor Božiji: Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti na Ovom svijetu i na Ahiretu. Nakon toga, kabur će mu se proširiti sve dokle pogled doseže. Otvorit će mu se jedna džennet­ska vrata i reći će se: ‘Sa spokojnom mišlju odmaraj se kao mladić uronjen u blagodati.’ I to su upravo Božije riječi:

Stanovnici enneta tog dana najbolje prebivalište inajljepš e odmaralište imati.[15]

Ako mejt bude neprijatelj Božiji ,njemu će doći osoba na­jružnijeg lika,mirisa i odjela i reći će mu: ‘Budi obradovan Dže­hennemom i njegovom vatrom.’ Tada će poželjeti da ga što duže gusule i što sporije odnesu do kabura, a kada ga spuste u kabur, doći će dva meleka koja će mu otkloniti sa lica ćefin i pitati ga: ‘Ko ti je Gospodar? Ko ti je poslanik ?Šta ti je vjera?’ On će odgovoriti: ‘Ne znam.’ Reći će ispitivač: ‘Zar ne znaši nisi upućen?!’ Tako će ga udariti gvozdenom toljagom da će se sva živa bića na Zemlji pre­pasti osim čovjeka i džina. Nakon toga, otvorit će se jedna vrata Džehenema i reći će se: ‘Lezi Nastani se u najloš m stanje stanju!’ Stanje u kojem će zbog žestine tjesnoće doći kao koplje, dok će mu mozaki meso na nokte izlaziti. Opkolit će ga akrepi, zmije i insekti. Tijelo će mu mučiti svojim čeljustima. Mrtvac će ostati u takvom stanju sve dok ga Gospodar ne izvede iz kabura, a on će zbog žestine azaba stalno moliti da nastupi Sudnji dan.”

U drugoj predaji imam Bakir, neka je mir na njega, prenosi govor Poslanika, neka je mir na njega i njegovu porodicu:

“Kada sam vodiodeveiovcenaispašu, običaj mi jebiodaihposmatram. Nekadabiodjednomprestrašeno sa svoga mjestabježale, iako nijeništa postojalo da ihpreplaši. To mi je bilo čudno sve dok minijedošao Džibril a.s. irekaoda, kadanevjernikumire, njegatakojakoudarajudaseodnjegovakrikaprepadnusvabića koja je stvorio Uzvišeni Bog osim ljudiidžina. Potom reče: Deveiovce, kadasupreplašeno bježale, to jebilozbogudaracakojimasuuda­ralinevjernikakadajeumirao. Bože, tebi se utječemoodteškoće kabura!”

O tome zašto se samo u kaburu pita postavljaju samo kratka i

ono što je općenitea prirode pitanja, treba reći da ono što čovjek nosi sa sobom na Drugi svijet jeste znanje koje je u srcu zabilježeno i čvrsto utkano. Časni Kuran kaže: Osim onoga koji dođe sa čistim srcem.

Dakle, čovjek sve ono što je stekao iskustvom i učenjem, a nije prešlo nivo zabilježene misli samo u umu(nije doprlo do srca), zaboravit će u teškoćama Berzaha s kojima će biti suočen,-dakle sve osim onoga šta je zavolio i s čime ima je stekao prisnost na način da je to u njemu duboko urezano. Zbog toga je Poslanik s.a.v.a. i rekao:

“Bit ćeš proživljen s onim što voliš.”

Manifestacija bića u Berzahu u njihovu melekutskom (batinskom) obliku

,-i čovjek sa će svojim batinom(hakikatom) razgovara govoriti. Manifestacija batina nije ograničena samo na govor. Druge dvije važne stvari u Berzahu imaju svoju manifestaciju.  Batini djela manifestiraju se kao nagrada ili kazna, isto kao ibatini (ne)morala čovjeka.

zbog zarad osobnog prikazivanja u društvu. Dakle, jedno te isto djelo može biti urađeno radi iz različitih motiva. Jedno djelo može poprimiti različite oblike batina. Isto vrijedi i za sve ostale oblike ibadeta, kao što su hadždž, zekat, hums, džihad, stjecanje znanja, odlazak u školu itd. Svaka od ovih radnji ima jedan vanjski oblik, ali je mo­guće da poprimi i različite unutarnje oblike.

stiske.

spoljnjeg vida djela, ali nje­govu nutrinu vide samo Uzvišeni Bog, Poslanik i odabrani Božiji prijatelji. Među­tim, u Berzahu će se nutrina djela manifestirati i čovjeku svim ljudima. Naprim­jer, čovjeku će se ukazati osoba lijepog lice lica prekrasnog mirisa kojeg će čovjek upitati:

“Ko si ti, dosada nisam vidio takvo lijepo lice vidio ni ti sam  osjetio tak­voga lijepog mirisa osjetio? O soba n o će mu odgovoriti da je ona, ustvari, njegovo vlastito dobro dijelo dijela koje je uradio dok je bio na Dunjaluk Dunjaluku i da će biti s njim do Sudnjega dana.”

osoba ružnog lice lica s posebno odvratnim mirisom kojeg će čovjek pitati:

“Ko si ti, tak­voga ružnog lica i mirisa kojeg dosada nisam vidio niti osjetio? Onao će mu odgo­voriti: Ja sam tvoje loše djelo i bit ću s tobom sve do Sudnjega dana.”

Druga pojava s kojom će se čovjek susreti u Berzahu jeste njegov moral(ahlak). Ljudi na Ovome svijetu žive u istom obliku obličju, ali je njihov moral različit. Upravo No ova razlika između morala i na­gona djela proizvest će različite oblike njihove likove u Berzahu - za svak oga i čovjek a posebno zasebno zadobit će odgvarajući lik. Ako Čak i ako čovjek uspije na Ovome svijetu otvoriti Berzahske oči, moći će i ovdje vidjeti nutrinu svih drugih ljudi. To je bilo moguće poslanicima i Božijim prijateljima. Časni Kur'an o ovome kaže:

I reci: “Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Nje­gov i vjernicimu’ini, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidl­jivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.”

obliku koji će biti odraz njegovih djela, tj. u obliku obličju koji je sam kreirao.

Predaje o Poslanikovu Miradžu kazuju i pojašnjavaju samo neke neka oblike obličja i manifestacija manifestacije u Berzahu i na Sudnjem danu. Naprimjer, u jed­nom dijelu hadisa o Miradžu Poslanik s.a.v.a. kaže:

“Dok sam bio na Miradžu, naišao sam na skupinu ispred koje su bile postavljene dvije sofre, na jednoj je bilo postavljeno čisto meso, a na drugoj pokvareno. Ova skupina nije obraćala pažnju na sofru s čistim mesom, dok je jela s druge sofre pokvareno meso. Pitao sam Dži­brila ko su oni. On mi reče da su to oni iz moga ummet Ummeta koji su na Ovome svijetu napustili halal hranu, a prihvatili se haram hrane.

dignuti ustati od zbog veličine svojih stomaka. Koliko god da su se trudili ustati, nisu uspijevali pomaknuti se s mjesta. Pitao sam ko su oni. Džibril mi reče da su to oni koji su jeli kamatu. Oni ne mogu ustati sa svoga mjesta osim kao osobe koje je šejtan dotakao i koje su svoj razum izgubile. Oni su slijedili običaj faraona. Oni će svakoga jutra i noći biti izloženi vatri. Stalno će tražiti od Uzvišenoga Boga da ubrza Sudnji dan, ne znajući da je taj čas za njih još teži i gorči.”

Kijametu Kijametu, ali u osnovi uka­zuje na manifestaciju djela zapisano je sljedeće:

“Muaz ibn Džabel sjedio je u kući Ebu Ejjuba Ensarija u blizini Božijeg Poslanika s.a.v.a. Muaz je pitao Poslanika o ajetu: Kada se puhne u rog i svi dođu u skupinama, te o ajetu nakon njega. Poslanik je odgovorio: ‘O Muaze, pitao si za veliku stvar!’ Potom Poslanik zaplaka i reče: ‘Deset skupina od moga ummet Ummeta bit će odvojeno proživljeni. Bit će odvo­jeni od ostalih muslimana i lica promijenjenih. Jedna skupina bit će u obliku majmuna, a druga u obliku svinje. Nekima će lica biti ok­renuta prema dolje, a glave prema gore i u takvom stanju bit će dovedeni na Sudnji dan. Neki će slijepi bezglavo trčati na sve strane. Neki će biti i slijepi i nijemi i nikako razuma neće imati. Nekima će jezik biti tako velik da će im naslonjen na prsa biti, zubima će ga gristi, dok će im iz usta izlaziti gnoj i krv. Prisutni na Sudnjem danu bit će zgraženi ovom scenom. Neki će doći odreza­nih ruku i nogu. Neki će biti obješeni vatrenom omčom o drvo. Neki će iz sebe puštati tako ogavan miris da će biti ružniji od mirisa leša. Neki će doći u odjeći crne i ljepljive materije.

nici i samoljubljivi, koji su se hvalisali.”

Prema tome, ako ljudska nutrina na Ovome svijetu bude životinjska, u Berzahu i na Kijametu Kijametu također će biti takva. Ako nutrina čovjeka na Ovome svijetu bude čista, ljudska (insanska), u Berzahu i na Kijametu Kijametu također će biti u obliku čovjeka.

Časni Kur'an kaže:

Zar mnogobošci čekaju da im dođu meleci, ili da dođe kazna Gospodara tvoga. Tako su postupali i oni prije njih; Allah nije bio nepravedan prema njima, oni su sami prema sebi bili nepravedni.

“Tako je zbog djela ruku vaših!” A Allah nije nepravedan prema robovima Svojim.

Da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji.

KARAKTERISTIKE DUŠA U BERZAHU

Dosada je bilo govora općenito o nekim općenitim karakteristikama svijeta Berzaha. Tom prilikom Ostavljeno je da se Drugom prilikom A sada više ćemo se više pozabavimo pozabaviti pojedinostima svijeta Berzaha,a čemu je došlo sada vrijeme.

Čovječije Berzahsko berzahsko tijelo

Predaje govore da se duše ljudi u Berzahu nalaze u Berzahskim berzahskim tijelima čiji je oblik sličan ovosvjetskom obliku tijela ko­jeg je duša imala. Do te mjere tijela su slična jedna drugom da će se ljudi moći prepoznavati međusobno u Berzahu, kao što su se pozna­vali na Dunjaluk Dunjaluku. Također, kazne i nagrade u Berzahu odnose se na ovo tijelo.

pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:18.0pt'>Naprimjer, u predaji je zapisano kako je čovjek pitao Imama Sadika sljedeće:

“Neki su mišljenja da se duše vjernika nakon smrti nalaze u želucima zelenih ptica koje lete oko Prijestolja.” Imam reče: “Nije tako. Položaj vjernika kod Boga mnogo je uzvišeniji i poštovaniji da bi ga Bog smjestio u želudac ptice. Vjernici će biti u tijelima sličnim svojim ovosvjetskim tijelima.”

Istovremeno, dok ljudi u Berzahu poprimaju tijela slična ovosvjetskim po kojima će jedni druge prepoznavati, svako će moći vidjeti zbilju drugih, bez mogućnosti da se one sakriju. Svako će dobiti tijelo koje će biti odraz njegovih djela i morala, kako smo to već ranije objasnili.

Ustvari, može se reći da se zbilja čovjeka koju on sam gradi u svojim mislima, moralom moralu i djelima, kroz cijeli period života na Ovome svijetu ne može vidjeti zbog postojećeg materijalnog zastora, ali sa smrću svi ti zastori bivaju otklonjenji uklonjeni.

Časni Kur'an kaže:

Uspjet će samo onaj ko je očisti, a bit će izgubljen onaj koji je na stranputicu odvodi!

Na drugom mjestu Kur'an kaže:

“Tako je zbog djela ruku vaših!” A Allah nije nepravedan prema robovima Svojim.

Da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji.

Okupljanje duša u Berzahu

Sljedeća karakteristika duša u Berzahu jeste ta da će se ljudi, u skladu s karakteristikama i razinom koju steknu, moći tamo družiti s ljudima koji su na istoj razini.

Predaja Imama Sadika a.s. kaže da će vjernici u Džennetu biti okupljeni oko jednog drveta u obličjima ljudskim. Na ovaj način jedni će druge prepoznavati i razgovarati i kada pridođe nova duša, govorit će:

Pustite ga sada, ne pitajte ga ništa jer je on tek prošao teška stanja.”

Potom će tog novopridošlog ispitivati šta je bilo s onima koji su ostali živi iza njega. Ako on kaže da je neko ostao živ, oni će se nadaju ponadati milosti Božijoj za nj te da će im se i on pridružiti u Džennetu.

Ako, pak, ovaj novopridošli kaže da je taj neko već umro, onda će oni konstatirati da je on otišao u Džehennem.

Pitao je jedan čovjek Imama Alija a.s. da li i mrtvi imaju druženje, da li jedan drugog vide i da li razgovaraju, na što je Imam Ali a.s. dao potvrdan odgovor i dodao:

Kada bi ti se sada zastor uklonio ispred očiju, vidio bi kako sjede u skupinama jedni pored drugih.”

Ove predaje odnose se na vjernike. Drugačija je situacija s nevjer­nicima i neprijateljima Božijim, jer oni bježe jedan od drugog i nemaju druženja.

Oblici komunikacije a i - Ovog Ovaj svijet a

Jedna od drugih karakteristika duša Berzaha jeste da one mogu imati jedan oblik komunikacije s dušama koje su još uvijek žive na Ovom svijetu. Ta komunikacija može se ostvarivati na razne načine. Jedan od tih oblika jeste odnos čovjeka i onoga što je ostavio od dobrih djela iza sebe. Djela ljudska s umiranjem čovjeka bivaju zapečaćena, a njegov kontakt s Ovim svijetom biva prekinut. Ako je učinio neka dobra djela na Ovom svijetu, npr. napravio džamiju, česmu, itd., ili učinio neka dobra duhovne prirode – ostavio znanje ili dobro dijete, tj. ostavio djelo kojim će se drugi koristiti, sve dok to djelo traje i ostavlja traga, njemu će to dobro pristizati. U jednoj predaji Imam Sadik a.s. kaže:

Rekao je Poslanik s.a.v.a.: Isa a.s. jednom prilikom prolazio je pored jednog kabura čovjeka koji je bio u stanju kazne i tako je bilo sve dok iduće godine nije opet prolazio i vidio da se njegovo stanje promijenilo u bolje. Isa a.s. upita Boga dž.š. šta je razlog popravljanja stanja ovog čovjeka, na šta mu dolazi odgovor: ‘O dušo Božija, ovaj čovjek imao je sina koji je tokom te godine postao punoljetan i on je od dobrih. Tokom te godine, učinio je dva dobra djela. Jedno je djelo da je poravnao put kojim se ljudi koriste, a drugo je da je jednog jetima opskrbio i zaštitio. Ja sam berićetom ovog djeteta otklonio nje­govu kaznu i oprostio mu grijehe.’”

Vidimo da jedno tako malo djelo ima veliki učinak kako za samo dijete tako i za njegove preminule. Ovo su slučajevi zbog kojih se arifima, koji su se približili Bogu još na Ovom svijetu, posmatra­jući ovoliku Božiju milost, ljubav prema Bogu još više ojačava. U jednoj predaji, koju prenose svi islamski pravci, kaže se da je Poslanik s.a.v.a. rekao:

Onaj koji oživi jedan dobar Sunnet (običaj), njemu je nagrada za to i onima koji će raditi prema njemu, a onaj koji ostavi loš običaj iza sebe, on ima udjela u tome sa svima onima koji budu činili takvo djelo.”

Jedan od drugih oblika komuniciranja i povezanosti ljudi u Berzahu i ljudi na Ovom svijetu jeste taj da će oni iz Berzaha moći posjećivati svoje žive. Mnošto je predaja o ovoj temi u kojima se kaže da će se umrlim vjernicima dozvoljavati posjećivanje svojih živih, a to će se čak i nevjernicima, u manjoj mjeri, dozvoljavati. Ovo posjećivanje koje će se dozvoliti nevjernicima ne predstavlja dobro. Čak je to njima uvećavanje kazne.

Abdullah ibn Sulejman upitao je Imama Bakira a.s. o zijaretu kabura. Imam je rekao:

Kada dođe dan džume, otiđi da ih obiđeš, jer mrtvi, koji su tamo u problemima, u vremenu od zore pa do izlaska sunca u petak puštaju se. Svak ko ode u tom vremenu do kabura mrtvog, taj mrtvi biva svjestan njegova prisustava i čim sunce iziđe zađe, ta veza se prekida.” Ovaj po­novno upita: “Da li oni bivaju svjesni našeg prisustva i jesu li ra­dosni zbog toga?” Imam reče: “Oni znaju za vaše prisustvo i ra­dosni su zbog toga, a tužni su kada odlazite s kabura.”

U vezi s posjećivanjem kabura imamo predaja koje govore da to djelo ne samo da koristi mrtvima nego i živima koji čine to djelo. Ako mrtvi budu od uleme, šehida ili osoba koje su bliske Bogu, posjetilac se njima može okoristiti u duhovnom smislu. Preneseno je nekoliko slučajeva u kojima su se Poslanik i Ehli-bejt obraćali mrtvima, pa su bili upitani kako je to moguće, na šta je Poslanik s.a.v.a. odgovorio da oni čuju bolje od živih. Jedan čovjek koji se još za života približi Bogu toliko da se ljudi osvjedoče tom njegovom bliskošću kroz keramete koje pokazuju ljudima, kada on umre, njegova moć biva još jačom da iskazuje te keramete. Poslanik s.a.v.a. još za života na Ovom svijetu bio je milost svim svjetovima i njegovim umiranjem nije prestala ta milost. Ako bismo danas otišli do Poslanikova kabura, sigurno je da bi se duhovno okoristili njegovim prisustvom. Isto tako, možemo se okoristiti i odlaskom do kabura Imama Ehli-bejta a.s. kako bismo se duhovno okoris­tili, uzimajući u obzir da su oni savršeni ljudi kao i drugi ljudi koji su stekli Božiju bliskost, a okoristit ćemo se u onoj mjeri na kojem je duhovnom stepenu taj mrtvi čovjek.

Preneseno je iz doba stare Grčke da su učenici čuvali kosti svojih učitelja iz razloga da, kada bi se suočili s nekim problemom,dsa bi na neki način uspostavljali bi vezu s njim tako da bi im on to pomoglo u otklonio otklanjanju neki nekog naučni naučnog problem a.

Ako čovjek posjeti kabur onoga koji ima određeni stepen kod Boga, taj čovjek može se okoristiti njegovom dušom u smislu da ga pomogne.

Vjernici koji odu u Berzah moguće je da imaju dva stanja: ili će otići u berzahski Džennet, ili će u skladu s veličinom svoga grijeha proživljavati tamo određene kazne i nakon toga ući u kijametski Džennet. Nevjernicima koji odu u berzahski Džehennem jasno je šta ih tamo čeka, a nakon toga čeka ih još teža kazna, kijametski Džehennem. Ovdje se postavlja pitanje da li se svi ljudi mogu na ovako jednostavan način podjeliti u dvije skupine?

Ono što nam rivajeti govore jeste da se ljudi ne dijele samo na ove dvije skupine, već postoji i treća skupina. Treća skupina karakteris­tična je po tome što oni nemaju iman u značenju da bi bili ubrajani među vjernike, a s druge strane ne poriču Boga i neke nužnosti vjere. Da bismo pojasnili ovu treću skupinu, nužno je navesti jedan uvod. Uvod koji će nam pomoći u razumijevanju ove treće skupine ogleda se u tome da propisi Šerijata, u skladu s kojima,–ako ih čovjek ispuni–dobija nagradu, a ako ih prekrši–čeka ga kazna,–ovise o dvama uvjetima. Prvi uvjet ovoga jeste da je čovjek imao znanje o vjerskim učenjima, načelima, akaidu i znanje o propisima Božijim. Ako čovjek zna, a ne provodi, zaslužuje kaznu. Ako nešto učini bez znanja, npr. neki mustehab, ali ne zna da je to mustehab, ne zaslužuje nagradu.

Pretpostavimo u situacijiu čovjeka koji uopće nije ni čuo za Poslanika niti ga je upoznao i u takvom je stanju umro. Kak av a je njegov situacija status na Sudnjem danu? Znamo da post ima određene uvjete i pravila. Ako čovjek zaposti, ne znajući sva pravila, već s posti s onim što zna, i kao takav dođe na Sudnji dan te mu se kaže da mu nije ispravan post, čovjek, što nije znao sve propise, bit će opravdan. U Kur’anu se kaže:

Onaj koji ide Pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta – na svoju štetu luta, i nijedan grešnik neće tuđe grijehe nositi. A Mi nijedan narod nismo kaznili, dok poslanika nismo poslali!

Značenje bi bilo: “Ako te Mi nismo upoznali ni s jednim Poslanikom, onda si ti izuzet iz obaveze.” Ovu činjenicu potvrđuje i jedan drugi ajet:

A da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli: “Gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao pa bismo riječi Tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramoćeni postali.”

Iz ovoga zaključujemo da Allah dž.š. ne kažnjava nikog bez znanja.

Prenosi imam Džafer Sadik a.s. da je Poslanik s.a.v.a. rekao: “Moj ummet Ummet oslobođen je devet stvari.” Od tih devet stvari ovom prilikom navest ćemo samo jednu, a to je da ummet Ummet neće biti kažnjen za ono o čemu nije bio obaviješten tj. za ono o čemu nema znanja. Prvi uvjet da bi čovjek mogao biti obavezan i da bi se na njega mogao odnositi određeni šerijatski propis, što za rezultat ima da bude kažnjen ili nagrađen, jeste znanje. Ovaj uvjet znanja ima i svoj preduvjet, a to je da se čovjek treba truditi da stekne znanje i tek nakon toga, ako nije našao znanje, nego je došao samo do određenog znanja, on će na osnovu njega biti odgovoran – a za ostatak ne) znanja neće biti odgovoran. Dakle, ovo načelo odnosi se samo na ljude koji su ispoljili trud da steknu znanje. Ako smo nešto naučili od naših roditelja, ne trebamo to slijepo sljediti, već i to trebamo preispitati koliko je sve to ispravno. NTek nakon ovakve toga situacije našeopravdanje bit će prihvaćeno u Berzahu.

Uvjet da bi se u odgovaranju pravdanju prošlo jeste da čovjek upotrijebi sav svoj kapacitet kako bi stekao određeno saznanje. Tek onda može imati izgovor da ne bude kažnjen; a u suprotnom, nema koristi od izgovora.

Jednom prilikom Musa ibn Džafer a.s. bio je upitan:

“Da li ljudi mogu pitati u vezi s onim stvarima za kojima imaju potrebu?” Drugim riječima: da li mi možemo da ne pitamo nešto što nam je potrebno da bismo imali opravdanje da to nismo znali? Odgovor je bio kratak i jasan: “Ne!”

Imama Sadika a.s. pitali su u vezi s ajetom, gdje se kaže:

Reci:“Allah ima potpun dokaz i, da On hoće, svima bi na Pravi put ukazao!”

Imam u odgovoru kaže:

“Bog će svakog roba na Sudnjem danu upitati: ‘Da li si u vezi sa svojim obavezama imao znanje?’ Ukoliko kaže da je imao znanje i da je znao svoje obaveze, onda će ga Uzvišeni upitati zašto nije radio u skladu sa svojim znanjem. Ukoliko kaže da nije imao znanje, Uzvišeni će ga pitati zašto nije otišao tragao za znanjem?”

Imam Sadik a.s. prenosi da je Božiji Poslanik s.a.v.a. rekao:

“Teško svakom muslimanu kome prođe jedna sedmica, a da u njoj jedan dan nije odvojio za stjecanje znanja.”

Svaki čovjek dužan je izdvojiti vrijeme koje će biti posvećeno stjecanju vjerskog znanja. Ukoliko tako ne postupi, smatrat će se obaveznim i neće imati izgo­vora pred Uzvišenim Gospodarom. Da bi neko mogao biti odgov­ran za nešto, uvjet je znanje, a kaže se da je stroga dužnost kretati se i stjecati znanje. Ovo govori o uvjetu koji čovjeka čini takvim da postaje odgovoran i na osnovu te odgovornosti može biti nagrađen ili kažnjen. Drugi uvjet jeste moć, tj. da čovjek bude moćan da nešto čini kako bi mogao biti kažnjen ili nagrađen ukoliko to ne čini ili nagrađen ukoliko to čini. Naprimjer, nastupi mjesec ramazan i trebamo postiti. Ako nismo u mogućnosti postiti, normalno je da ne­ćemo biti kažnjeni za to. Tako je i sa stjecanjem znanja. Trebamo biti u mogućnost da negdje odemo i steknemo znanje. U Kur'anu se ob­jašnjava da nam Uzvišeni Gospodar želi olakšati, a ne želi otežati:

U mjesecu ramazanu objavljen je Kur’an, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje do­bra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli, ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite i da Al­laha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zah­valni budete.

To potvrđuje i drugi ajet:

O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka; ako ste džunubi, onda se okupajte, a ako ste bolesni ili na putu ili, ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Al­lah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni da biste bili zahvalni.

U posljednjem ajetu sure Bekara kaže se da nam Uzvišeni Gospo­dar ne želi otežati, već svakom, u skladu s njegovim moguć­nostima, pomoći:

Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu je korist dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, na kazni nas ako zaboravimo ili što ne­hotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!

Sadržaj ovih ajeta jeste odražava sadržaj onih dova koje je Poslanik Allahov s.a.v.a. učio na Miradžu, - a ticale su se Ummeta Poslanikova - a i Uzvišeni Gospodar ih je ukabulio i prihvatio je te dove koje su se ticale ummet a Poslanikova. Ono što izlazi iz okvira čovjekovih mogućnosti, on za to neće biti pitan niti će biti odgovoran. Uvjet za ovo jeste da čovjek upotrijebi sve svoje potencijale i mogućnosti pa tek onda, kada to upotrijebi, ima opravdanje “ja nisam mogao više”.

Kur'an nam prenosi jedan razgovor između meleka i čovjeka u kojem nam se daje do znanja kako meleci objašnjavaju kako se trebaju sve mogućnosti iskoristiti:

Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleci će upitati: “Šta je bilo s vama?” “Bili smo potlačeni na Zemlji” – odgovorit će. “Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti?” – reći će meleci, i zato će njihovo prebivalište biti Džehennem, a užasno je on boravište.

Kada Dakle, kada meleci budu preuzimali duše čovjeka ljudi, pitat će ga ih:“Što je bilo s vama, zašto ste sebi to učinili?” U trenutku uzimanja duše čovjeku, meleci uviđaju u čovjeku vide da je on imao više snage moći nego je sebe uspio očistiti. Melecima će odgovarati:“Mi smo na ovoj Zemlji bili od potlačenih, postojali su oni koji su imali snagu i moć u rukama i poklopili nas tako da nismo mogli ništa i zbog toga se nismo mogli usavršiti.” Meleci odgovaraju: “A zar vam Božija Zemlja nije bila dovoljno široka da se iselite?” Kur'an kaže da je njihov smještaj Džehenem i da im neće biti oprošteno. Čovjek mora iskoristiti sve svoje moći da bi stekao znanje o onome što mora znati i da bi iz­vršio ono što mora izvršiti. Ovakvo opravdanje neće biti prihva­ćeno zbog toga što ti ljudi nisu upotrebili svu svoju moć.

Čovjek će na osnovu dužnosti koje ima bit će ili nagrađen ili kažnjen. Uvjet za to je za to da posjeduje znanje, a mora, također, imati moć i sposobnost vršenja onoga što zna. Vidimo da je sudbina dviju skupina jasna: oni koji su vjernici iskoristili su oni što im je dato u nadležnost, a nevjernicima,također,je  biva jasno, također, šta ih čeka. Pored toga, postoji skupina ljudi koja se trudila i pokušavala steći znanje, no njihovi pokušaji ostali su bez uspjeha. Šta njih čeka?

Kur'an u vezi s ovom trećom skupinom kaže:

Next