Bit Islama 3

Bit Islama 3

Gledanje na stvari iz zahirskog i batinskog ugla uvijek daje različite rezultate

Kur'an na to gleda drugačije i pita šta je ustvari motivisalo vojnike da se dignu u odbranu svoje zemlje. U (Božanskom) svijetu onostranosti imate ocjenu koja je zabilježena na osnovu vaše motivisanosti, dakle sa kakvim ste motivima ušli u rat. Ta je ocjena ključna i obično je ne vidi obični svijet. Da bi ocjena bila pozitivna, vaš cilj mora biti Božije zado­voljstvo. Šta znači moti­visanost Božijim zadovoljstvom? Ratovanje time radikalno mi­jenja situaciju vojnika, jer ako si krenuo u Božije ime ra­tovati,to po­drazumijeva i pravila igre po Božanskom zakonu (bez si­lovanja, ubijanja žena, djece, zarobljenika, sječe voćnjaka itd.). Onima koji ne ratuju u Alla­hovo ime ovo je sve dopušteno. Međutim, u Alla­hovo ime, ništa se od toga ne smije.

U jeku borbe imama Alija i Muavije jedan od vojnika pitao je imama da mu pojasni tevhid Božiji. Saborci su burno reagovali jer je baš u jeku najve­će borbe našao da to pita. Imam Ali je tada upitao: “Pa zbog čega mi ratu­jemo ustvari? Nama je cilj da ljudi znaju zbog čega ratuju, a ako neko ne zna, šta će na kraju postići, zašto uopće ratuje?” Prema tome, prvo vojnike treba po­dučiti zbog čega ratuju, pa tek onda ih uputiti u rat.

Rekli smo, razlika između Božanskog i materijalnog sistema gle­danja jeste što je materijalno jednodimenzionalno – vidi samo zahir i na osnovu njega donosi zaključke, a Božanski sistem višedimenzionalno gleda na stvari i tako izvodi i zaključke. Božanski sistem kaže da je čovjek dvokomponentno biće (od tijela i duše) pa su takva i njegova djela. Ma­terijalni segment čovjekovog bića zaprima tek jedan mali nje­gov dio, a glavni dio bića čini onaj duhovni. Ako sve ovo shvatimo, dobit ćemo odgovor na mnoštvo pitanja koja će se kasnije pojaviti.

I pouči on Adema svim imenima.

 Kad se kaže Adema, misli se na insana. Da bi čovjek stekao znanja svih zbilja, Allah Uzvišeni podario mu je dvije vrste spoznajnih ele­menata. To su spoljna čula dodira, mirisa, okusa, sluha, vida. Njima spoznaje zahirska znanja. To dokazuje 78. ajet sure En-Nahl:

Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.

 Drugi način spoznaje jeste putem slanja Božijih poslanika. Kur'an u suri El-Alek kaže:

... Koji čovjeka poučava onome što ne zna.“ (El-Alek, 5)

Poznata je priča o Musau a.s. i Hidru iz sure Kehf (od 60. do 82. ajeta) o bušenju lađe, ubijanju djeteta i dizanju zida.

Ova priča nam poručuje:

Ø  Preciznu informaciju o Božijem sistemu upravljanja svije­tom,

Ø  Da svaki zakon ima svoj zahir i batin.

Svaki događaj koji se desi u Univerzumu ukoliko se razmotri iz ova dva ugla zahirskog i batinskog, uvijek će dati različite rezultate. Ako proma­tramo jedan zemljotres kao izdvojeni dio jedne cjeline, dobit ćemo jedan rezultat, ako ga, pak, gledamo u sklopu lanca događaja, dobit ćemo sasvim drugi rezultat. Sve nam ovo daje uvid u to kako je postavljen ovaj Uni­ver­zum. Taj je Božanski sistem dvodimenzionalan, tretira zahir i batin događaja. Cijeli materijalni svijet, u ukupnom lancu Božijeg stva­ranja, samo je jedna mala halka – i, uopće, svijet materije u odnosu na duhovni svijet mali je i ništavan. A vidimo da materijalisti svijet materije smatraju jedinim svijetom.

Vrlo je bitno posmatrati događaje s oba aspekta. Ako se ova stvar do­bro shvati, dobit će se odgovori na mnoštvo nepoznanica kao što su: zašto su zla djela zla i ružna, zašto djela nekih ljudi neće biti primljena...

Druga stvar koju nam priča o Musau i Hidru poručuje jeste da u Božijem sistemu nema greške. Dvije vrste zakona nalaze se u Ovom svi­jetu:

 1. Konvecionalni, koje su ljudi kreirali (kao npr. semafor i njegova svjetla, čije se upute svakog trena mogu promijeniti). Budući da su oni ljudskog porijekla, nemaju jasnu korelaciju ni svoje ishodište. Ovi zakoni imaju i izuzetke.
 2. Božanski zakoni imaju koleraciju – srodnost ulaznih pa­rametara sa onim izlaznim, dakle, starta zakona i njegove posl­jedice. Ovaj zakon ustrojen je tako što će npr. stablo jabuke uvi­jek dati jabuku, nikad krušku. I nikad od ujeda zmije nećemo do­biti vi­tamine. Božanski zakoni nemaju izuzetaka, pa čak ni za poslanike.

Zašto su nam na Ovom svijetu kazne toliko duge?

Recimo, ko neopravdano ne klanja sabah, tamo ga čeka dva miliona godina Džehennema. Šta je pet minuta namaza sabaha prema dva miliona godina vatre? Greška je što mi Božanske zakone miješamo sa našim ljud­skim i nastojimo Božanski sistem smjestiti u glavu svog koordi­natnog sistema i pokušavamo Božanska mjerila mjeriti svojim. Ma ko da popije otrov ili ga ujede zmija, umrijet će, a tako i po Kur'anu, ko nezakonito po­jede imovinu nekog jetima, kao da je vatru pojeo. U Kur'anu stoji: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti. “Gospodaru moj” – reći će – “zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?”“Evo zašto” – reći će On: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.”(Ta-ha, 124-126)

Ukoliko bi jedan čisti poslanik napravio grijeh, ne bi se izvukao. Ako neki najniži čovjek uradi neko dobro djelo, na onom će ga svijetu vidjeti. Kur'an ističe da je Božanski zakon sasvim drugi zakon u poređenju s onim kojeg mi znamo. Pod ovim zakonom može se pojaviti i jedan podza­kon koji je također u Božanskom sistemu upravljanja, pa je npr. sila zemljine teže podvrgnuta Božijem zakonu, ali će sabijeni zrak biti do­voljan da je zaustavi (ovo je podzakon). Pitali su Božijeg Poslanika s.a.v.a.: “Božiji Poslaniče, zar nisi rekao da je u Božijem stvaranju sve simetrično, da uzrok stvara posljedicu, kako onda objašnjavaš to da sa­daka spašava od nekih nesreća, ili da ukoliko uzmemo lijek, kad smo bolesni, mi ozdravimo?” Poslanik je odgovorio: “Ako sadaka spašava od nesreće i ona je sama jedan podzakon, ona ne prkosi Božijem zakonu, ona je samo jedna nova karika u univerzalnom zakonu.”

U 3. ajetu sure Et-Talak stoji:

... a onome kojise Allaha boji, On će izlaz naći.

O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna. (El-Enfal, 29)

Ovdje Kur'an pojašnjava razliku i argumentaciju eventualnog spora oko shvaćanja Božijih zakona. Ako se budete Allaha bojali, On će vam naći izlaz odakle se i ne nadate. Kada kažemo rizk (nafaka), ne mislimo na nafaku kao što je še­ćer, brašno ulje; rizk je sve: zdravlje, lijep din, ahlak, poznavanje ­Božijih zakona, lijepi odnosi u porodici itd. Onima koji se oslanjaju na Allaha, On će im biti dovoljan. Allah će učiniti ono što je naumio. (Et-Talak, 4)

Sada dobijamo argumentaciju za gornje postulate. Sljedeći ajet tu­mači sve ono što je gore rečeno: Allah sve stvara s mjerom. (El-Kamer, 49) Stvorio je zemljinu težu, ona tačno djeluje i ima svoj opseg, ali to ne znači da ona ima beskonačne mogućnosti i svoja ograničenja. Izvan tih ograničenja nastupaju drugi Božiji zakoni, koji, u svom opsegu, neu­trališu onaj prethodni, tako da su svi zakoni karike jednog lanca. Imati povjer­enje u Allaha također je jedan od Božijih zakona. Pa ko bude povjerovao u Allaha po tim zakonima, ima tačno predviđene pozitivne konsekvence. Imati vjeru u Ahiret, gajiti pravednost i lijep ahlak, sve su to stavke zakona Božijih koji izazivaju tačno određene reakcije i posl­jedice u Božanskom nevidljivom svijetu. Čak i kada Božiji poslanici do­nesu neke mu’džize, oni nisu ni protiv znanja niti krše Božije zakone.

Da ponovimo, Božiji zakoni nemaju greške, nemaju izuzetaka, ali su, pojedinačno gledano, ograničeni u svom opsegu.

Prema tome, kur'anska priča nije isključivo vezana za Musaa i Hidra, u pitanju je opća kur'anska formula koja se desila tada, ali pojašn­java i niz po­java koje se i dan-danas mogu desiti.

U 12. ajetu sure Ja-sin čitamo:

Mi ćemo, zaista, mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Imamu mubinu jasno po­brojali. (Ja-sin, 12)

Međutim, stoji i to da će i učinci djela biti zapisani (asarehum). Svako naše djelo koje učinimo dok smo živi ima neki efekat. Često ćemo se upitati zašto nas je nešto zadesilo, odakle to i sl., ali ako bismo pom­nije izanalizirali svoj život, vjerovatno bismo našli razloge zašto nam se to nešto događa.

Kako se ti efekti u Božanskom sistemu multipliciraju, može se ilus­trovati putem primjera: Uzvišeni je stvorio ljude različitih ljepota. Ne­kome je dao pri­rodnu ljepotu, pa je ta osoba u salonu još i dotjera i u tak­vom stanju odlazi u čaršiju. Kad tako dotjeran(a) krene kroz narod, pri­rodna je stvar da će se neki bračni partner osjetiti uskraćenim kad uporedi tu (ljepoticu, ljepotana) i svog brač­nog druga. I malo po malo dođe do rastave braka. Dijete koje ostane iza njih, sasvim je prirodno, neće dobiti potreban porodični ahlak. Vremenske i društ­vene promjene mogu se događati tako da tom djetetu kasnije dođe vlast u ruke i da ono dobije pod kontrolu milione ljudskih duša. Kada se takvom roditelju na Sudnjem danu kaže da je ubica dva miliona ljudi, on će se u čudu naći, a onda će mu se pojasniti da je sve to poteklo od onog pogleda i razvoda koji je uslijedio. Zato nemojte misliti da su mnogi ovosvjetski činovi sit­nice. Oni se u Božanskom sistemu mogu multiplicirati do veličine brda.

Božiji zakoni nemaju greške, ali posjeduju mehanizme kompen­zacije. Spomenuli smo da se jedni Božanski zakoni nalaze pod patrona­tom drugih. Dakle, postoje načini da se nešto nadomjesti nečim drugim. Tevba je način da neke svoje greške iskupimo.

Ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je. (El-Furkan, 70)

Tevba je zakon koji dje­luje dugoročno i na djela i na posljedice tih djela.

“Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar!” (El-Bekara, 129)

Molio je tako Ibrahim a.s. i dugoročni efekat Ibrahimove molbe bio je Poslanik Muhammed s.a.v.a. Iz ova dva primjera vidimo kakve posl­jedice dugoročno izaziva jedna dova, a vidjeli smo također i kakve posl­jedice izaziva jedan čin kozmetičara.

Nemojmo misliti da smo mi tek puke jedinke u Ovom svijetu. Mi smo itekako veliki. Imam Ali rekao je:

“Ti misliš da si ti samo jedna školjka, ali, ust­vari, u tebi je utkan jedan cijeli svijet.”

 Kada se kaže u hadisima: “Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospo­dara”, to ne znači da se trebamo izolovati i neprestano ibadetiti u nekoj pustari. Ta naša spoznaja, vizija naše nutrine i ogromnog svijeta u nama, zapravo znači spoznati principe djelovanja tog svijeta, od­nosno uticaje našeg djelovanja (kako pozitivne tako i negativne) na taj svijet.

Tabatabai pojašnjava da kada se u Kur'anu kaže: I pouči On Adema svim imenima, to ne znači da je on nau­čio imena poput kuće, drveta, planine itd., već to podrazumijeva imena principa i temeljne zakone. Upravo će Božiji Poslanik na Sudnjem danu, prema jednom ajetu, kazati: “Bože moj, pa oni su ovaj Tvoj Kur'an zabacili u stranu.” To je op­tužba Poslanika protiv onih koji neće moći položiti račun.

Osim znanja koja stičemo putem čula i akla, kao dodatnu podršku imamo i poslanike koji nam donose tu­mačenje Božijih zakona. To je nešto što moramo primiti k znanju i shva­titi smisao svega toga.

Na Sudnjem danu svaki čovjek bit će izveden, a preko puta njega bit će Božiji Poslanik. Ispred će se nalaziti jedna kutija u kojoj će biti tri manje kutije i svaka od njih bit će otvorena. Onda će nam kazati: “Ova ve­lika kutija tvoj je cijeli život, ona ujedno označava vrijeme u kojem si obavezan bio da vršiš far­zove. Prva kutija od one tri su tvoja dobra djela, ova druga označava tvoja loša djela, a treća vrijeme kad si bio nemaran (ni grijeh ni sevab).”

Kada čovjek ugleda količinu tog vremena koje je nemarno potrošio, obuzet će ga tolika tuga da kada bi je prenio na sve Džennetlije, svi bi se ožalostili. Ali i kada ugleda svoja dobra djela, obradovat će se toliko da kada bi tu radost podijelio na sve Džehennemlije, oni bi na trenutak zaboravili svoju patnju. Zašto će se toliko obradovati? Zato što su ta do­bra djela trajna, a i zadovoljstvo je trajno.

Mi u ovom materijalnom svijetu živimo u skučenosti. Sve nam je ograničeno. Ako bismo ljepotu nečega što nam je najljepše na Ovom svijetu povećali i koliko jednu trun, doživjeli bismo šok, možda bismo umrli, jer je dunjalučka ljepota ograničena. To je isto kao kada bismo čuli glas s frek­fencijom koja je iznad našeg čujnog praga – ne bismo je čuli, a niti bismo čuli one ispod našeg čujnog praga.

Naš organizam može podnijeti samo vrlo ograničen bol. Ako bi bol porastao, organizam bi otkazao. Ali u svjetovima koji slijede poslije Dunjaluka, između mezara i Sudnjeg dana, na samom Sudnjem danu i Ahiretu, ovi opsezi se proširuju, pa će granice užitaka i bola biti znatno proširene. U Džennetu i Džehennemu bit će ogromne razlike u odnosu na Dunjaluk, pa će Džehennemlije moći primiti mnogo veći bol a da se ne raspadnu, a i Džen­netlije će moći doživjeti milijardu puta veći užitak za koji bi se na Ovom svijetu raspali. Sve je na Ovom svijetu  neuporedivo većim razmjerama.

Kur'anski ajet kaže: Žurite ka oprostu svoga Gospodara i Džennetu! (Ali Imran, 134) Kapaciteti naših užitaka u Džennetu i brojno će biti veći. Ako bi nam neko, npr. poklonio bašču koja se prostire od Sarajeva do Irana, da je obrađujemo, samo bismo se umorili i ostali skrhani. Zna­jući ovo, rekli bismo: “Šta će nam beskrajne džennetske bašče, dovoljna nam je jedna mala.” No, kada to kažemo, to mjerimo dunjalučkim mjer­ilima. Na Ahiretu ćemo imati mnogo veće potrebe i kapacitete za uživanje.

Koliko je razvijen naš put, toliko su razvijene i kazne i užici na Ovom svijetu, a da ne govorimo o onom. Zamislimo da jedna zmija ušeta u prostoriju u kojoj se nalazi dijete od godinu dana – ono bi se sa njom lijepo igralo. Dijete od dvije i po godine već bi se malo izmaklo, ali ne puno, a odrasli čovjek skočio bi i kroz prozor da bi pobjegao od nje. Zamislite sada jednog ljekara koji je stručno upoznat sa otrovima svih zmija, koji bi shvatio da je to, npr. zvečarka i da njen otrov ubija trenutno – on bi bezglavo trčao. Razlika u strahu upravo je srazmjerna znanju o tom zmijskom otrovu.

Zamislite gomilu zlatnog nakita na sredini sobe; beba bi ga pomi­ješala sa kamenčićima, mi bismo ga razgrabili, a šta bi tek uradio neki poznavalac zlata i nakita koji procijeni da je taj nakit star dva miliona godina? On bi bio u stanju sve pobiti samo da bi došao do zlata. Opet se radi o stepenu znanja.

Kur'an nam poručuje da ne dopustimo da budemo obmanuti jer imamo strateški važan status na Ovom svijetu. Trebamo shvatiti svoj položaj. Ako ga pro­kockamo, prokockali smo veliko bogatstvo, ali i ako ga iskoristimo, dobili smo veliko bogatstvo.

Šest ključnih instrumenata spoznaje

Kazali smo da je Uzvišeni stvorio ljude i da im je podario razum i moć spoznaje. Dva su instrumenta spoznaje:

 1. pet naših čula,
 2. poslanstvo.

Putem poslanika dobili smo niz životnih primjera koji nam os­vjetl­javaju ovaj put. Spomenuli smo priču o Musau a.s. i hazreti Hidru. Prvo što smo spoznali ovom pričom jesu principi ustrojstva Ovog svijeta, a druga je poenta da Ovaj svijet i svako njegovo djelo imaju svoj zahir i batin. U svijetu onostranosti stvari se bitno razlikuju od onoga kako ih mi na Ovom svijetu vidimo. Ono što se dogodi na Zemlji po Božanskom za­konu nema greške.

Na osnovu priče o Musau a.s. i Hidru ustanovljavamo jednu mudrost, a to je da između dina i akla postoji čvrsta veza. Akl i Vahj, Božanska objava, u svakom momentu jedno drugo podržavaju. Da vidimo sada kako din (Vahj) uzima pomoć od akla?

Iz sure Ja-sin prenosimo jednu dogodovštinu kojom ćemo objasniti kako din treba akl. Kada su se poslanici našli u poziciji da se negi­ralo njihovo poslanstvo, došao je slučajno prolaznik s kraja grada i on je stao u odbranu poslanstva. Slijede ajeti iz sure Ja-sin:

I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: “O narode moj, slijedi one koji su poslani, slijedite one koji od vas ne traže ni­kakvu nagradu, a na Pravom su putu! Zašto da se ne klanjam Onome Koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti? Zašto da prihvatam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti, a ja bih tada bio u pravoj zabludi. (Ja-sin, 20-24)

Na početku se kaže samo: Slijedite ih! U sljedećem, 21., ajetu kaže se zašto bi narod trebao slijediti poslanike kroz usta tog prolaznika s kraja grada. Ovaj ajet mali je po obimu, ali veliki po sadržaju i nosi dva ključna argumenta zbog kojih din iziskuje potrebu akla: Slijedite one koji od vas ne traže nagradu, a i oni sami su upućeni. Ovo nas upućuje na to da su poslanici takvi da ne traže ni od koga nagradu. Iz ovoga slijedi zaključak da oni nisu ljudi od Ovoga svijeta, da su bliži nekom drugom svijetu jer ne traže nikakvu nagradu s Ovog svijeta. Ovo se u potpunosti razli­kuje od onoga na partijskim skupovima kada kandidati za političke funkcije pozivaju narod da se glasa za njih. Ljudi su odmah skeptični jer znaju da će sutra taj što poziva biti vladar, ministar ili neko drugi kod koga je moć. Kod poslanika se, međutim, odmah izbija taj argu­ment jer oni ništa ne traže kao nagradu.

Kada se u ovakvom jednom skupu nađe neko i kaže da se dadne glas nekome ko je najpametniji među narodom, to podrazumijeva da ta osoba ne govori radi svog interesa, već poziva na nešto što ima univerzalniju vri­jednost. Druga stvar – poslanici su upućeni i prirodno je da je neko ko ne traži svoj interes i tretira univerzalne vrijednosti u prednosti nad os­talima i da ima neki potencijal koji drugi nemaju.

U 23. ajetu kaže pridošlica s periferije da svako ko čini nešto na Ovom svijetu čini to iz dva razloga: ili da priskrbi sebi korist ili odbije štetu od sebe.

Prema tome, to je i generalno pravilo: ne postoji nijedno djelo na Ovom svijetu koje smo uradili, a da nije učinjeno iz jednog od ova dva razloga. Sada se postavlja pitanje: da li ovi koji tvrde za sebe da su poslanici to rade da bi nam priskrbili korist ili odbijaju neku štetu od nas? Ovdje, s ovim primjerom, uvodi se na scenu razum (akl) – din se prevodi na kolosijek akla i ljudi se navode na razmišljanje. Sugeriše se aklu da razmisli da li su poslanici koji se nalaze pred njim pravi ili ne.

Ono što odlikuje poslanike u odnosu na ostali svijet jeste da oni imaju određene mudžize, a razum se stavlja u ulogu sudije i zaključuje da je mudžiza dokaz da je poslanik povezan s nekom vanzemaljskom silom, a činjenica da mi, obični smrtnici, ne možemo učiniti mudžizu, potvrđuje da smo mi samo zemaljski ljudi.

Prirodno je da kada neko za sebe kaže da je poslanik, da mu ljudi ne vjeruju, argumentirajući to ovako: “Pa ti si čovjek i mi smo ljudi, ti jedeš hranu i mi jedemo, ti hodaš i mi hodamo po zemlji, pa po čemu ti to imaš neku prednost u odnosu na nas? Ako si ti spo­jen sa nekim drugim svije­tom, svijetom gajba, onda smo i mi spojeni, a ako mi nismo, nisi ni ti. Zato, ako si ti poslanik i mi smo, ako ti nisi, nismo ni mi.”

Tada poslanici čine mudžize (Musa a.s. baca štap koji se pretvara u zmiju, Isa a.s. oživljava mrtvaca...) i zatraže od ljudi da urade isto. Kada jedan poslanik učini mudžizu, razum kaže običnom čovjeku: “Isti onaj argument koji si upotrijebio protiv poslanika da su oni jednaki tebi, sada upotrijebi protiv sebe jer ti ne možeš učiniti ono što oni čine, pa ti sam nalažem da ga prihvatiš kao poslanika.”

Budući da ne možemo činiti ono što poslanici mogu, to je dokaz da su oni spojeni na neki viši svijet, na koji mi nismo. Jasno je, stoga, da je razum taj koji pomaže poslanicima.

Još jedan dokaz da akl pomaže dinu nalazi se u kur’anskoj priči o Musau a.s. i Hidru. Kad je Hidr probušio lađu i izazvao malu štetu da bi priskrbio veliku korist, kad je ubio dijete i načinio malu štetu da bi spri­ječio veliku – akl logikom Božije zakone smješta na određeno mjesto gdje postaju razumljivi i prihvatljivi.

 Četvrti parametar vrednovanja akla glasi: da nema akla, kakav bi uopće bio smisao objave poslanika, šta bi vrijedilo to što je kod njih sažeto i koncentrisano znanje Božansko ako ne bi bilo akla da ga ovjeri. To bi bilo isto kao kad imate kompjuter kojeg niko ne zna koristiti. Akl je taj koji sugeriše ljudima da su poslanici na istini, a ne neko ko ih ob­manjuje.

Vjera je spregnutost Vahja i akla

 Ako nešto od ovo dvoje nedostaje, nema kompletne vjere. Spomenuli smo četiri načina kako akl pomaže dinu. Četiri ajeta sure Ja-sin potvrđuju da din bez pomoći akla ne bi bio din, da Božiji poslanici bez akla ne bi mogli obavljati svoju misiju.

Sada ćemo vidjeti kako Objava Božanska podržava razum. Kada Vahj podržava razum, kaže mu da je svijet materije u kojem živi vrlo ograničen i upozorava ga da ne misli da iza tog svijeta nema ništa. Naprotiv, iza njega neuporedivo je univerzalniji i moćniji svijet od ma­terijalnog; jer materijalni svijet samo je jedna halka u Kreaciji Božijoj. Ali ovo nije samo tvrdnja Vahja, on razum vodi korak po korak kako bi vidio koliko je prostrano Božije carstvo.

I kada Vahj pokaže razumu stupnjeve Božanskog carstva, razum će to prihvatati. Između dina i akla postoji, dakle, neprekidna spona koja je nužna da bi oboje postojali. Nijedno od njih kada krenu u osvajanje Ne­beskog car­stva, ne može bez onog drugog. Kada se uzmu za ruke, nikada se ne puštaju. Kada bi se razdvojili, nijedno od njih dalje ne bi moglo samo.

Postoji ipak jedna razlika između Vahja i akla. Kada akl tretira stvorenja Ovog svijeta, gleda ih trovrsno:

 1. Promatra događaje koji su podložni njegovom rasuđi­vanju. Može ustanoviti da su principi Ovog svijeta takvi da se njima mogu koristiti i nevjernici i vjernici. Budući da razum ima moć spoznaje Božijih za­kona na Ovom svijetu, razmatra ih jedne po jedne i us­postavlja među njima veze i onda, umjesto običnog službenika, biva vladarem zakona Ovog svijeta. Evo kako to funkcioniše: npr. napolju je hladno i tijelo traži način da se odupre hladnoći. No, njegov akl shvati da u zemlji postoje gas i nafta koje može iskoristiti kao gorivo i time se suprot­staviti pri­rodi koja ga hoće uništiti. Tako postaje vladar zakonima. Ako je ljeto, akl ustanovi ventilatore, spoji ih na struju i opet postaje vladar zakonu kojim se suprostavlja vrućini. Akl je također skra­tio razdaljinu iz­među udaljenih zemalja, pa je otkrio komforna prijevozna sredstva i kompjuter.

Zar ne vidite da vam je Allah podredio sve što je na Nebesima i na Zemlji i da vam je to učinio dostupnim i u zahiru i batinu? (Lukman, 20)

 1. To je ono što razum može dokučiti, ali postoje stvari koje su ra­zumu nelogične i nemoguće: spojiti postojanje i nepostojanje na jed­nom mjestu (da čaša i jeste i nije na ovom mjestu); ili ustvrditi da nešto može biti i crno i bijelo istovremeno. Razum je taj koji će reći da je to nemoguće.
 2. Razum spoznaje princip svoje egzistencije, ali finese toga ne može dokučiti. Kada čovjek kaže da nema nikakva načina dosegnuti smisao svog postojanja, razum će reći da za to ima mogućnost i da će mu je on pokazati. Tada razum veli: “Bog je stvorio Vahj i poslanstvo koji će ti (čovjeku) prosvijetliti one terene na ko­jima ti je mrak – na kojima nisi u stanju sam ništa spoznati.” Vahj je, dakle, svjetiljka koja proširuje vidike i os­vjetljava dalji put.

Kada smo ranije analizirali priču o Musau a.s. i Hidru, mogli smo zaključiti da postoji potpuna skladnost između principa vjere i akla.

Ponovimo još jednom tri teze o sprezi razuma i objave:

Ø  Da nema razuma, ne bi se objava imala kome obraćati,

Ø  Razum je taj koji skuplja znanja iz objave i onda ih ukalupljuje,

Ø  Razum ustanovljava da je svaki životni princip na Zemlji tako us­trojen da ili odbija štetu od nas ili nam priskrbljuje neku korist.

U samom početku prigovor mase nekome ko tvrdi da je poslanik is­pravan je. Poslanici onda odgovoraju da su u jednoj fazi oni isti, ali po­tom poslanici donose mudžizu. Mudžiza je ono što obični ljudi ne mogu uraditi jer to prevazilazi njihovu moć. Kad bi mudžiza bila iz običnih za­kona koji vladaju među ljudima, tada bi je svi mogli načiniti. Budući da poslanici mogu učiniti mudžizu, a ljudi ne mogu, to je dokaz da poslanici pripadaju nekom drugom svijetu. Na ovaj način akl ljudi stupa na scenu i ustvrđuje da su poslanici zaista oni koji mogu uraditi nešto što obični ljudi ne mogu. To je po­moć koju akl pruža Vahju, a s druge stane Vahj “uzima akl za ruku” i govori mu da je Ovaj svijet materije samo jedna halka u cijelom lancu Božije Kreacije. S obzirom na to da akl nije kreiran da živi samo u jednoj halki, Vahj mu želi pomoći da priskrbi sebi mnogo uzvišeniji i ljepši život u sljedećim (uzvišenijim) halkama. Sve to akla čeka u vječnom životu, pa se sada treba pobrinuti za to. Još na Ovom svijetu mora sebi pripremiti opskrbu za Onaj svijet. Zato akl ne smije pomisliti da su ovozemaljski zakoni samo za njega podešeni i da samo on treba priskrbiti dobra Ovog svijeta.

STAVOVI ISLAMSKIH EMPIRISTA I TRADICIONALISTA

 

 

 

Naša glavna tema je spoznaja. Ranije smo razmatrali spoznaju putem pro­čišćenja duše. U pitanju je saznavanje imanentno gnosticima – ari­fima. Rekli smo da arifi nemaju problema s razumom, ali da daju pred­nost ovoj irfanskoj spoznaji. Spomenuli smo i gole materijali­ste koji ne vjeruju u Onaj svijet, pa s njima nema dijaloga. Tek da spomenemo, ma­terijalisti su oni koji sumnjaju da postoji drugi svijet, ne priznaju ga niti žele iznositi svoje stavove o njemu. Oni spoznaju putem čula, te niti poriču niti potvrđuju postojanje bilo čega u izvanmaterijalnom svijetu. Bave se pukom materijom i izvan nje ne vide ništa. Shodno tome, zato­čeni su tim materijalnim svijetom. Nemaju nikakvih informacija o Ovom svijetu.

Tradicionalisti, oni koji vjeruju samo u stvari pre­nesene hadisom

Zastupnici ove teorije su ešarije, hanbelije, ehli-sunnetski i šiijski konzervativci. Mutezilije, malikije, hanefije i šiijski filozofi ne zastu­paju ovu teoriju. U pitanju je najkritičnija grupa, jer su to oni koji sve govore s hadisom na usnama i imaju jak izgovor za svaki svoj stav. Tradicionalisti (hadisije) će reći da je pitanje Božijeg jedinstva, zapravo, nebesko pitanje i da ljudi ne­maju pravo davati svoje stavove, te da samo putem istinskih predaja možemo o tome nešto zaključiti. Zbog toga je nužno da se ovim pozabavimo.

Istinski islamski filozofi prihvataju da je pitanje Božijeg jedin­stva nebesko pitanje i da se tiče viših izvanmaterijalnih stvari, te da se za rješenje tih pitanja trebamo osloniti na informacije koje nam dođu s Neba. Ali, da li je i razum materijalna stvar ili je on iz ne­beskih sfera? Razum je, ustvari, izvanmaterijalna kate­gorija. Razum je Uzvišeni stvorio kao nematerijalni bitak putem kojeg čovjek može pojmiti cijeli materijalni svijet. Razum je taj pokretač koji čovjeka pokreće sa dna materijalnog svijeta ka Nebu – izvanma­teri­jalnom svijetu.

Kakav je dokaz islamskih filozofa za sve ovo što tvrde? To su, ust­vari, oni hadisi na koje se pozivaju tradicionalisti u kojima se kaže da je Uzvišeni stvorio čovjeka kao dvokomponentno biće sačinjeno od tijela, koje je vezano za zemlju, i duše, koja je spojena sa nebom. Nema ni­kakve prepreke da Božanski potencijal, akl – kojeg je Uzvišeni položio u čovjeka prilikom stvaranja – pojmi ovaj materijalni svijet. Upravo putem ovoga Božiji poslanici uspostavljaju vezu sa onostranim svijetom, dobi­jaju habere otuda i prenose ih ljudima.

Islamski filozofi kažu hadisijama da im je prigovor gotovo ravan prigovoru mušrika poslanicima koji su od njih tražili da poslanici učine da im meleci siđu s Kur’anom, jer zašto je Kur’an poslan preko ljudi. Kur'an kaže:

Oni govore: “Trebalo je da mu se pošalje melek!” A da meleka pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni cigli čas vremena im ne bi više dao. A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno. (En-An'am, 7-8)

Islamski filozofi dalje iznose svoje argumente: “Niko od nas nije tvrdio da razum ima neograničenu moć spoznaje. Da je tako nešto neko rekao, to bi značilo negaciju potrebe Božijih poslanika na zemlji.” I dalje ostaje visiti pitanje kako je moguće tvrditi da je ra­zum kadar razriješiti sve čovjekove dileme, a s druge strane kažemo da ako je tako, onda on eliminiše potrebu za Božijim poslanicima?

Ako je razum svemoćan, šta će nam Božiji poslanici?

Gdje je granica razuma i odakle stupaju poslanici? Poslanici su tu da osvijetle naše potencijale, tj. da naš razum aktivi­raju, jer kad bi naš ra­zum bio 100% efektivan, ne bi, uistinu, bilo pot­rebe za poslanicima. To je, recimo, isto kao puna čaša vode – nema pot­rebe dolijevati više vode u nju. Ovo nam govori da je razum još uvi­jek samo potencijal. Nije iskorišten. Islamski filozofi sada kažu da je razum u stanju pojmiti jedan dio izvanmaterijalne zbilje, ali ne svu zbilju. Tada stupaju poslanici i nadopunjuju ra­zum, odnosno oni aktiviraju ostatak razuma da bi mogao pojmiti i ostale izvanmaterijalne zbilje.

Prema islamskim filozofima, ono što se tiče spoznaje Onog svijeta izlazi iz tri moguće postavke:

Ø  ili su stvari potpune razumske prirode,

Ø  ili su stvari protivrazumske prirode,

Ø  ili su stvari izvanrazumskog karaktera.

Šta je razumno? To je ono što razum može prihvatiti i shvatiti.

Šta je protivrazumsko? To je kao kada hoćete smjestiti dvije stvari na jedno mjesto ili kao kada kažete da jedna stvar i jeste i nije ovdje, ili stav da se ne može staviti veliko tijelo u malo, niti da dio može biti veći od cjeline.

Šta je izvanrazumsko? To je situacija kada razum u osnovi nešto prihvata, a ne može dokučiti sve finese toga: npr. postojanje Uzvišenog. Razum potvrđuje postojanje, ali kvalitet tog postojanja ne zna. Svijet Berzaha i Sudnjeg dana razum potvrđuje, ali ne može potvrditi njihov kvalitet. Ja mogu prihvatiti da to postoji, ali finese svega toga ne mogu.

Zašto onda Božiji poslanici? Da bi izvanrazumske stvari prezentirali nama. Mudraci kažu da akl ima moć, ali to ne podrazumijeva da on ima ap­so­lutnu moć. Razum je u stanju pojmiti da Ovaj svijet ima početak, kraj i da ima svog Stvoritelja i zna da se taj svijet kreće i da će jednom završiti. Među­tim, o bitku, suštini Ovog svijeta, on ne zna ništa i tu mu trebaju informacije iz višeg svijeta. Potreban mu je nebeski Vahj i neko ko će mu taj Vahj prenijeti i objasniti, a to su Božiji poslanici.

Kant veli da je postojanje Boga izvan domašaja razuma. Da je čovjekova duša vječna, razum ne može potvrditi. Koje su granice čovjekove slobode, razum također ne može odrediti. Ove informacije treba dobiti iz čovjekove svijesti i praktičnog razuma.

Naravno, islamska filozofija ove Kantove stavove poriče i pobija, ali ono što prihvata kao pozitivno iz Kantovih stavova jeste da Kant, kao ev­ropski filozof, priznaje manjkavost razuma. Islamski filozofi, iako razum smatraju moćnim, nikad nisu ustvrdili da je on ka­dar spoznati zbilje koje su izvanzemaljske.

Jedan od primjera kako Uzvišeni uzdiže čovjeka na najvišu deredžu jeste da je meleke nagnao da učine sedždu čovjeku. Meleci su negodovali rekavši: Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati. Međutim, rekli smo da je Allah poučio Adema svim imen­ima. Kada je Adem rekao šta zna pred melecima, oni su se uvjerili ko­liko je čovjek (Adem) potencijalno uzvišeniji od njih. Tada je melecima došla naredba da učine sedždu čovjeku i oni su to učinili. (El-Bekara, 30-33)

Šta znači Ademova sedžda?

Sedžda je svaki čin koji Gospodaru prikazuje Njegovo gospodstvo i našu poniznost pred njim. Padanje licem na zemlju, činjenje rukua, sve se to računa kao ibadet. Sve što je veća poniznost u činjenju sedžde, toliko se ibadet smatra većim. Sedžda je dokaz da se onaj koji je čini smatra nižim u odnosu na svoga Gospodara i prikazuje najvišu poniznost. I zato čovjek svoje lice prilikom sedžde spušta na zemlju iz poniznosti prema Gospodaru.

Da bi čovjekovu nadmoć nad melecima još više objelodanio, Allah im naređuje da čovjeku učine sedždu. Šta je sedžda? To je ono što meleci imaju u “mislima” i trebaju preto­čiti u praksu. Čak i ako je bilo nekih protesta ili pobune meleka u vezi s Ademovom ulogom, ovom sedždom to je izbrisano. Oni su ovako i djelom priznali svoju inferiornost naspram Adema.

Dvije stvari ovdje treba podvući:

 1. Sedžda nije učinjena Ademu kao čovjeku, mužu, nego kao sim­bolu svih nas, čovječanstva. Zašto baš njemu sedžda? Zato što je on bio prvi potpuni čovjek koji je odražavao insana u pravom smislu. Kada dođete na operaciju, ne prepuštate se nekoj osobi, već njenoj tituli doktora, jer ona izražava znanje i čini da vi imate povjerenja u njegovo znanje. Ne obilazimo oko Kabe zbog toga što je to kamen, već zato što je simbol spajanja sa Stvoriteljem.

Kako ćemo odgovoriti nekome ko nas pita: “Kako su meleci učinili sedždu sinovima Ademovim kada u Kur’anu jasno kaže da meleci čine sedždu Ademu (Usdžudu li Ademe)? Kako ćemo ih uvjeriti da se ta sedžda odnosi i na nas? Kur’an nam sâm donosi dokaz da se ta sedžda odnosi na Ademove sinove, a ne samo na Adema. Kada se tretira pitanje hilafeta čovjekovog na zemlji, to se svakako ne odnosi samo na Adema a.s. Jasno je da se misli na Ademove sinove. Dokazano je i da će posto­jati njegovi potomci koji će biti uzvišeniji od njega samog, jedan od njih je i Muhammed s.a.v.a.

Adem predstavlja i halifu na zemlji, ali nije samo on halifa. Vidimo koliko je ta funkcija uzvišena kada se Ademu čini sedžda i u isto vrijeme cijelom čovječanstvu.

 1. Iblis, koji je odbio učiniti sedždu čovjeku i pobunio se zbog nad­moći koju je dobio čovjek (Adem), kaže da će Ademovo potom­stvo zavoditi do Sudnjeg dana. I ovdje vidimo da se ona sedžda koju meleci čine Ademu odnosi na cijelo čovječanstvo, a ne samo na Adema.

“E tako mi dostojanstva Tvoga” – reče – “sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih!” (Sad, 82-83)

 “Gospodaru moj” – reče – “zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudit ću se da ih sve zave­dem. (El-Hidžr, 39)

Da je sedžda učinjena samo Ademu, Iblis se ne bi, bijesan zbog toga, svetio svima nama, već samo Ademu. Sedžda je praktično oči­tovanje prihvatanja Božije odredbe da je Adem veći i da ima znanje koje me­lecima nije dostupno. Djelo je finalni proizvod čovjekovih misli i nje­gova ah­laka. Meleci su sedždom dokazali šta je u njihovim “mislima”. Naprimjer, kada se dvoje ljudi nakon svađe pomire i zagrle, sam čin grljenja je praktična potvrda onog pomirenja koje je u njihovim glavama.

Različit tretman naših djela u Božijem svijetu tekvina od onih u svijetu tešri’a

Trebamo znati da su naša djela u Božijem svijetu (tekvin) različita od onih u ovosvjetskom (tešri’). U svijetu tekvina nema promjena zakona niti nadomještanja, a u tešri’ svijetu zakoni se mijenjaju, nadopunjuju. Naprimjer, kada se kćerka uda daleko, majka dolazi u posjetu, kćerka ima ulogu domaćina iako je majka na neki način po hijerarhiji na većem stepenu od kćerke. Ili kao kada učenik dolazi kod svog alima na ders, a ovaj ga prethodno usluži čajem.

Jedan vrhunski doktor na osnovu svojih radova, djela i dobre prakse imenovan je za direktora bolnice. U bolnici radi veći broj specijalista u raznim branšama. Da li jedan vrhunski kardiolog, koji možda zna više od direktora bolnice, mora slušati njega jer je na većem položaju? Mora, na­ravno. Moguće je da neko ko ima manji nivo obrazovanja bude nadre­đen nekome ko ima više znanja iz te oblasti.

U tekvinu, Božanskom zakonu, toga nema. Na Ovom svijetu, ako neko ima dva sevapa više od nas, on je nama nadređeni, a ne mi njemu. Nemo­guće je u svijetu meleka da Džibril, koji je na najvišem položaju, nekoga propusti naprijed. Tekvin je kao sistem brojeva: nemoguće je da realan broj tri bude veći od četiri. Tri ima svoju vrijednost. Četiri je iznad njega. U Božijem zakonu ne može se ništa promijeniti, dok su naši za­koni često na nivou adeta, a adeti se mijen­jaju svakodnevno.

Kada Uzvišeni kaže melecima da učine sedždu Ademu, to nije ovaj tešri’ – ovozemaljski zakon, već je to Božanski zakon gdje se tačno zna da je Adem na ljestvici iznad meleka. Kada po tom zakonu meleci čine sedždu Ademu, možemo zaključiti da Adem, kao simbol ljudske vrste, zauzima veći stupanj od meleka.

Da li je čovjekovo ponašanje ili njegov potencijal rezultiralo time da čovjek postane veći od meleka? Neki će reći da su djela doprinijela tome. Drugi će to poreći, argumentirajući to ajetom u kojem se čovjek tretira kao životinja. Ipak, naše dobro djelo je to koje nas čini većim od me­leka. A čega je rezultat čovjekovo djelo? Naravno, čovjekovog lijepog ahlaka i morala.

Kada vidite vojnika da hrabro i strpljivo stoji na liniji odbrane, pod kišom granata, zaključujete da je on u svojoj nutrini pobijedio strah. Ako ga vidite da bježi i skače, znate da je strašljivac u svojoj nutrini. Da li je neko hrabar ili ne, odlika je njegove unutarnje prirode. Posljedica je uvi­jek slabija od uzroka. Voda je lošijeg kvaliteta na kraju nego na samom izvoru. Čovjekov ahlak rezultat je njegovih misli. Ukoliko neko ima do­bar misaoni sklop, kadar je pretočiti svoje misli u lijepo ponašanje. Zašto je neko hra­bar? Zato što zna da je to bitno za njegovu vjeru, domovinu, porodicu; a onaj kome domovina i vjera ne znače ništa, on će naravno pobjeći negdje.

Djelo je rezultat ahlaka i ono je slabije od ahlaka jer je ahlak njegov izvor. Izvor ahlaka jesu čovjekove misli, pa su misli jače od ahlaka. Svje­tona­zor meleka je tevhid: obožavanje Jednog, Jedinog Boga u čistoj formi. Kako onda jedan rezultat stvaranja – čovjek, treći stepen (prvo su misli, drugo ahlak i treće djelo), može biti na većoj deredži od meleka (prvog stepena)?

Još jedno potpitanje: Kad spomenemo ajet: I pouči On Adema svim imenima, uvijek naglasimo da su ovdje u pitanju principi svih zbilja – međutim, otkud mi danas znamo da se ovo zove kuća, a ne nekako dru­gačije?

Odgovor: Ta imena uopće nisu imeničnog karaktera, već su to sim­boli koji označavaju principe Božijeg stvaranja.

Ko je veći uzvišeniji: čovjek ili melek?

Među učenjacima od pamtivijeka postavljalo se pitanje da li je zbilja čovjeka veća od meleka i, ako jeste, u čemu je tajna čovjekove veličine. Postoji mnogo odgovora na ovo pitanje.

Jedna skupina misli da je čovjek svakako veći od meleka, ali ne svi ljudi, već samo jedna odabrana skupina među njima, istinski vjernici, oni koji imaju čiste misli, ahlak i djela. Oni imaju prednost nad melecima. Ova skupina svoj stav temelji na Kur’anu i hadisu. U suri El-Isra', u 70. ajetu stoji:

Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kop­nom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im ve­like pred­nosti nad mnogima koje smo stvorili.

Ovo ‘alâ kesîrin ili “nad mnogima” ne odnosi se na mnogo ljudi, već na mnoge skupine. Budući da su u skupini svih bića i meleci, i iz ovog ajeta se da zaključiti kako je čovjek veći od meleka. Imamo i hadise Poslanika s.a.v.a. u kojima se navodi da je čovjek veći od meleka. I ovdje se misli na vjernika, a ne na sve ljude.

U suri El- A'raf, u 179. ajetu stoji:

Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni pameti imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.

Za one ljude koji su niži od životinja svakako ne možemo reći da su veći od me­leka, jer oni nisu ni kao životinje, oni su još i gori. Imaju pamet, oči i uši, ali ipak žive život poput životinja. Niži su jer su život­inje lišene pameti.

Druga skupina kaže da ljudi jesu veći od meleka, ali ne na način kako to tumači prva skupina. Pokoravanje meleka nije izraz njihove volje, nego je Allah dž.š. u njihovu nutrinu utkao besprijekornu pokor­nost. Zapravo, oni ne znaju drugačije nego da se pokoravaju.

Međutim, čovjek ima moguć­nost izbora: da se kreće Pravim ili krivim putem. Čovjek se nađe u rascjepu iz­među poslušnosti i nepos­lušnosti. S jedne su strane šejtani i njihovi po­magači, čovjekove strasti i porivi, dunjalučke obmane, neznanje – sve je ovo stalo naspram druge strane – čovjekovog akla kojeg napadaju. Takav čovjek svjesno se odlu­čuje za davanje prednosti svom aklu, čin­jenju dobrih djela i on, upravo zbog ovih odlika, prema ovoj drugoj skupini, postaje uzvišeniji od me­leka. Ali, ni ovo se ne od­nosi na sve ljude, nego su samo neki veći od meleka.

Fahrudin Razi, veliki mufessir, zastupa treću skupinu. Kada postro­jimo ljude po njihovoj vrednosnoj skali naspram Stvoritelja, na prvi stu­panj stavljamo poslanike, na drugi, ispod poslanika, stavljamo meleke, ali samo poslanike među melecima: Mikaila, Džibrila, Israfila, Azraila, treći stepen pripada ostalim melecima, a na četvrtom je stupnju narod. Fahrudin Razi upravo je na ovaj način protumačio 43. ajet sure El-Bekara:

Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte!

Postoji i četvrta skupina koja je podijelila meleke u dvije skupine:

a)  Kerubini, najbliži Allahu dž.š. meleci uzvišeniji od ostalih me­leka. Oni kažu da su poslanici (misli se na poslanike Ademovog potomstva) uzvišeniji od meleka kerubin.

b)  Ova skupina za ostale meleke tvrdi da su uzvišeniji od ljudi.

Jedina razlika između mišljenja ove skupine i stava Fahrudina Razija jeste da su oni jedne meleke nazvali kerubinima, a skupina Fah­rudina Razija zove ih poslanicima među melecima.

Fahrudin Razi u 21. svesku svog tefsira navodi ovaj svoj stav kojeg je prihvatio Gazali, stav da su meleci kerubini – najveći meleci, a da su Božiji poslanici veći i od meleka kerubina, te da su ostali meleci veći od ostalih ljudi.

U petoj skupini Mutezilije tvrde da su svi meleci uzvišeniji od svih ljudi. Kažu da su oni koji tvrde da su neki ljudi veći od meleka, po­tomci Lutova naroda, jer se, ustvari, taj narod sveti melecima zato što su ih u zemlju utjerali kamenjem. Mutezilije napadaju onu prvu skupinu koja dio ajeta “nad mnogima” iz sure Isra tumači da se odnosi na mnoge skupine, pa time i na meleke. Zamahšeri u svom tefsiru Kešaf kaže da je hadis u kojem se kaže da su ljudi veći od meleka prenio Ebu-Hurejre, te s obzi­rom da njegovi hadisi nisu sahih, to nema nikakav značaj. On kaže da se čovjek treba ponositi time što se bar može približiti melecima kerubinima.

Tabatabai kaže da oni čovjekovo prvenstvo nad melecima tumače time što je čovjek izložen neprestanoj borbi između dobra i zla pa bira dobro što je dokaz da su oni koji su izabrali dobro slijedili akl i da su mudro izabrali taj put. Dobra djela uzrokuju i dobru nagradu, a loša po­dra­zumijevaju kaznu. Postoji razlika između onih koji su pokorni Bogu i onih koji su svjesno izabrali dobro. Kolike će ko nagrade dobiti zavisi od uvjeta. Za istu poslušnost neće svi dobiti istu nagradu.

Neko se npr. sačuvao grijeha kad su žene u pitanju, ali je živio u Komu, Mekki ili Medini, a sasvim je druga stvar kada se neko sačuva od istog grijeha u Bosni ili negdje u Evropi. Ako ćemo slijediti logiku po kojoj je čovjek uzvišeniji od meleka jer ima mogućnost griješenja, a to ne radi, meleci ne samo da su niži već nemaju nikakvu vrijednost, tvrdi Ta­bata­bai. Ako je nešto tretirano kao nužna poslušnost, to i nije poslušnost. Ako za njih kažemo da su poslušni, i to nužno poslušni, to nema nikakvu vrijednost.

Ako bismo vrednovali ljude i meleke po njihovoj volji uloženoj u određeno djelo, posao meleka ne bi vrijedio ništa, jer nisu uložili nimalo volje. Međutim, u Kur'anu su oni vrlo bliski Allahu dž.š. oni su onî ko­jima On povjerava tajne, te ih je učinio i prenosiocima svoje Objave. To su Božiji robovi, odabrani i cijenjeni, oni se nikada ne suprot­stavljaju Allahu i sve rade po Njegovoj odredbi.

U suri Et-Tahrim, u 6. ajetu stoji:

O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleci strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.

U 26. i 27. ajetu sure El-Enbija stoji:

Oni govore: “Milostivi ima dijete!” Hvaljen neka je On! A me­leci su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi.

Ovim je poništena njihova tvrdnja da je čovjek veći od meleka zato što ima mogućnost griješenja, a meleci nemaju.

Tabatabaijev odgovor na pitanje zašto je čovjek

uzvišeniji od meleka

Tabatabaijev odgovor kritičarima koji traže objašnjenje zašto je čovjek uzvišeniji od meleka, ujedno je odgovor na pitanje: Da li je čovjekovo ponašanje ili njegov potencijal, tj. ibadet, rezulti­ralo time da je čovjek kao simbol ljudskog roda veći od meleka? Rekli smo da je čovjek veći od meleka zbog toga što čini ibadet, a ibadet je vanjski čin. Da bi čovjek uradio neko djelo, mora to djelo osmisliti, pa ga staviti na nivo ahlaka i tek ga na trećem stepenu realizirati.

Prema ovome, djelo je rezultat ahlaka, a izvor ahlaka su misli. Znači da je djelo čovjeka na trećem stepenu. Čovjekovo djelo bilo je ibadet, pa je zbog toga proglašen većim od meleka. S druge strane kaže se da su meleci čisti akl, posjeduju samo akl. Pa kako da čovjek koji je na trećoj deredži vrednosne skale, a sami meleci su na prvom stepenu, bude veći od me­leka?

Tabatabai kaže da prvo moramo pronaći uzrok čija je posljedica to da je čovjekovo dobro djelo veće od čistog akla meleka. U čemu je toliki čovjekov potencijal koji je rezultirao tako velikim djelom? Čovjekovo dobro djelo samo ukazuje na čisti i lijepi ahlak, odnosno sam razum. Ako čovjek posti, taj post ukazuje da čovjek u svojoj glavi obožava i voli svog Stvoritelja. Ili ako neko krene na hadž, pogotovo u davnim vremenima kada se putovalo po tri mjeseca, potroši novac, ostavi porodicu, to nje­govo djelo ukazuje na veliku svijest i ljubav prema svom Stvoritelju. Ne­koga može i njegova savjest odvraćati od griješenja, jer je svjestan da je njegov Gospodar Taj Koji sve vidi, Koji mu daje sve, pa kako bi Mu on uzvratio griješenjem. Ta njegova savjest odvraća ga od grijeha.

Čovjekovo djelo ukazuje na njegov karakter, na njegovu stvarnu bit, a to je ljubav prema Stvoritelju. Ukoliko neko ima dobro djelo, a u batinu je loš, to djelo ne vrijedi ništa. Takva su djela munafika: imaju sve odlike do­brog djela, ali im je nutrina iskvarena i truhla.

U jednom hadisu kaže se: “Blago li se onima koji u ibadetu liju suze, koji vole sve vrste Božijih naredbi, ne shvatajući ih kao nešto što im je nametnuto.”

Meleci u svojoj biti imaju samo čistoću, nur. Prirodno je da će iz nji­hove biti izaći čisto djelo. A kad pogledamo bit čovjeka, tu ima svega: strast, nagon, egoizam..., pa je prirodno da će djelo koje izađe iz takve čovjekove prirode biti zaprljano. Iz samog ibadeta ne možemo zaključiti da je čovjek veći od meleka. I pored tog batina koji nije tako čist, čovjeka je Uzvišeni podučio svim imenima. On ima potencijal da svoju bit toliko razvija (kao kad se balon napuše), za razliku od meleka koji to ne mogu. Nutrina meleka upakovana je u jedan zlatni kovčeg i ograničena, ali čovjekova nutrina, onakva kakva je, puna nečistih stvari, ipak ima jednu zlatnu nit koja može narasti velika.

Djela meleka lijepa su, ali fiksirana i uvijek vrijede isto, a čovjekova djela su u početku male vrijednosti, ali kasnije mogu imati veliku vrijed­nost. Svaki čovjekov ibadet ili dobro djelo širi mu pomalo njegov spektar vrijednosti. Čovjek može na ovaj način, širenjem duhovnih vrlina, širen­jem one zlatne niti, doći do takvog stepena da sve one nečistoće iz svog batina počisti i da prevaziđe meleke u tome. Meleci su vještački cvi­jet – lijep, ali ograničen, a čovjek je prirodni cvijet koji ima moć napre­do­vanja. Ovdje dolazi do izražaja hadis: “Ako vidite čovjeka koji puno klanja nafile, nemojte mu se odmah diviti, dok ne vidite kakav mu je akl, jer će sevab biti upravo srazmjeran uključenošću akla.”

Vrijednost naših djela mjeri se količinom spoznaje ishodovane tim djelima

Vrijednost naših djela nije količina djela, već količina spoznaje koja je ishodovana tim djelima. Vrijedno je ono zbog čega činimo ibadet, a ne ko­liko ćemo ustajati, bitno je za koga se uči Kur'an, a ne koliko se uči. Zato se ne treba bazirati samo na količinu klanjanih rekata, nego na namjeru s kojom se klanja.

Poslanika s.a.v.a. jednom su pitali: “Kako se skoncen­tri­sati u na­mazu?” On odgovara: “Kada pođete na namaz, pretpostavite da vam je to posljednji namaz.”

Zamislimo da s tim namazom završavamo s ovim svije­tom. Tada bismo bili skoncetrisani na namaz. Uzmimo za primjer da postimo, usta­nemo na sehur, jedemo i vratimo se spavati, po danu opet prespavamo, pa se probudimo i iftarimo. Ovim poručujemo ramazanu da ga ne želimo vidjeti te ga jednostavno prespavamo. Takvi postovi su vrlo male vri­jed­nosti. Zato pokušajmo raditi na kvalitetu, a ne kvantitetu.

U sljedećem ajetu ističe se:

A onima koji vjeruju - Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepraved­nog!” (Et-Tahrim, 11)

Ovaj ajet zapravo je odgovor na pitanje šta činiti da bismo bili val­jani muslimani. Kur'an je jasan u tome i kaže da je čovjek sa svojim po­tencijalima na izuzetno visokom nivou. Navedeni kur’anski primjer Asije, žene faraonove, objašnjenje nam čini lakšim. Šta nam nedostaje da mi i spomenuta žena imamo zajedničke odlike? Kada je ona mogla odi­grati tu ulogu, možemo i mi. Da vidimo ko je, zapravo, bila žena faraonova.

Ona moli Gospodara da joj sagradi kod Sebe kuću i da je spasi od faraona, njegova mučenja kao i od naroda nepravednog. Ona je ovdje is­postavila četiri molbe:

 1. Tražila je da bude blizu Gospodara u Džennetu,
 2. Spas od faraona,
 3. Udaljenost od zla djela faranova,
 4. Odbijanje zla faraonovih sljedbenika (nije htjela biti kao oni).

Ova je priča vrlo bitna iz dva ugla i daje strateške smjernice: To je bila jedna žena opskrbljena svim životnim potrepštinama, ali je sve to ostavila. Iz ovog zaključujemo da je stvarna bit insana nje­gov ruh. Ne­bitno je da li je čovjek žensko ili muško, bitan je ruh. Prilikom stva­ranja svijeta ljudi su stvoreni u dvije grupe: kao muškarci i kao žene. Kada su u pitanju njihove materijalne potrebe, razlikuju se, ali sa stano­višta haki­kata, upotpunjenja duhovnog, duhovne sposobnosti, potrage za istinom, tu nema razlike. Zašto? Zato što su osnovni vrednosni parametri svakog čovjeka a trojaki:
trojaki:

Ø  ilm (znanje),

Ø  mogućnost da se odbije od sebe neko zlo,

Ø  strasti.

Ove tri stvari uobličuju čovjeka na Ovom svijetu i nalaze se i u muškarcu i ženi. Ko god ove tri odrednice digne na najveći nivo, može doći do faze potpunosti (savršenstva). Zato Kur’an zaključuje da je faraonova žena, koja je ove tri stvari preodgojila u sebi, postala uzorom svim i muškarcima i ženama na Sudnjem danu. Uloga ove žene za nas postaje vjerodostojna i vrijedna pažnje onda kada spoznamo stvarnu bit faraona. Na osnovu kur'anskih ajeta navest ćemo neke faraonove odlike.

Ključne faraonske odlike

 1. Bio je nasilnik. U 141. ajetu sure El-A'raf kaže se:

I pošto smo vas Mi od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas neizmjerno mučili: mušku djecu su vašu ubijali, a žensku vam u životu ostavljali – to je bilo teško iskušenje Gospodara vašeg.

Ovo nam ukazuje na to da je faraon ponizio svoj narod. Naprimjer kada neko nekoga pretuče, samo tijelo preživi udarce, ali ruh ostaje čitav, ali kada čuvar, koga štiti država, maltretira nekoga u zatvoru, a žrtva mu ne može ništa, takvo batinjanje teže je i čovjeka ponižava do srži, te mu trpi i tijelo i ruh. Faraon je ponizio ljude time što je držao takav sistem vladavine koji ih je stalno ponižavao. Narod je slušao faraona zbog poniženosti.

 1. Faraon nije bio glumac, on je zaista imao stvarnu moć. To potvrđuje 83. ajet sure Junus:

I ne povjerova Musau niko, osim malo njih iz naroda faronova, iz straha da ih faraon i glavešine njegove ne počnu zlostavljati – a faraon je zaista na Zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio.

Pokazao je svoju nadmoć nad narodom. On je posjedovao jedini or­ganizirani sistem koji je imao ljude pod svojom komandom. Kada je Musa došao kod faraona rekavši mu da dolazi u ime Boga, faraon odgo­vora:

“O Hamane” – reče faraon – “sagradi mi jedan toranj ne bih li sti­gao do staza, staza nebe­skih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on zaista lažac.” I eto tako su se faraonu njegova ružna djela učinila lijepim i on je bio odvraćen od Pravog puta, a lukavstvo faraonovo se završilo na nje­govu štetu. (El–Mu'min, 36-37)

 Neki tumači Kur'ana misle da je faraon želio uistinu napraviti kulu, dimnjak, da je bio glup i prizeman i htio dati do znanja da je on moćan napraviti tu kulu do Neba, a Musaovog boga nema nigdje. Tabata­bai kaže da to nije tačno, već je faraon u to vrijeme imao instrumentarij kojim je zvijezde vidio, pa je naredio podređenim da traže gore nešto što liči na boga. Stavio je do znanja da će, ako nađe boga gore, priznati ga.

 1. Faraon je bio bogat, što potvrđuje i 88. ajet sure Junus:

I Musa reče: “Gospodaru naš! Ti si dao faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskoši žive na Ovom svijetu, pa oni, Gospodaru moj, zavode s puta Tvoga! Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zape­čati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu!”

Musa se našao na mjestu svake osobe koja se logički nastoji protiv­niku suprotstaviti.

 1. Uspostavio je aparat vlasti koji krši zakone i pravdu. U suri Ta-ha, u 24. ajetu naređuje se:

Idi faraonu jer je u zlu svaku mjeru prevršio!

A u 43. ajetu iste sure stoji:

Idite faraonu, on se, doista, osilio,

Slikovito rečeno, faraon je bik koji ima rogove moći sazdane od svo­jih poslušnika, naoružane svom tehnikom tog vremena, ali lišene razuma. Postavlja se pitanje kako mu se suprotstaviti.

 1. Imao je moć govorništva i utjecaja na svoje sljedbenike, a bio je i dobar političar koji svoje sljedbenike vodi u zabludu. U suri Ta-ha u 79. ajetu:

…faraon je narod svoj u zabludu doveo, a nije na Pravi put iz­veo.

Nije bilo jednostavno da ljudi progutaju laži nego je to bilo dobro upakovano, a s druge strane bila je faraonova moć koja je na njih ostavljala utisak, tako da su mu vjerovali. Kada se nekoga plašiš i osje­ćaš prema njemu strahopoštrovanje, prihvataš od njega i laži njegove.

 1. On je bio onaj koji je uvijek težio za vlašću, moći. Dobro je ra­zu­mijevao političke stvari. U suri El-Kasas u 4. ajetu čitamo:

Faraon se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke bio izdijelio; jedne je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao, doista, smutljivac je bio.

Ono što se dešava u Iraku nije ništa novo, preuzeto je od drevnog faraona.

 1. On je onaj koji je sišao sa kolosijeka ljudskosti. Ne samo on nego i njegove glavešine. 

I nađoše ga faraonovi ljudi, da im postane dušmanin i jad; zaista su faraon i Haman i vojske njihove uvijek griješili. (El-Kasas, 8)

 1. Za sebe je tvrdio da je bog koji stvara. Sebi je priskrbio osobine ne samo zemaljskog nego i vladara cijelog svijeta, Nebesa.

“O velikaši” – reče faraon – “ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene, a ti, o Hamane, peci mi opeke i sagradi mi to­ranj da se popnem k Musaovu Bogu, jer ja mislim da je on, zaista, lažac!” (El-Kasas, 38)

Tabatabai kaže da se iz ovog ajeta potvrđuje da je imao naučnu od­stupnicu u to vrijeme u odnosu na drugi svijet, da je razmišljao da zav­lada svim planetama. Zbog toga je sebe smatrao bogom cijelog svemira.

I kada im Musa donese Naše jasne dokaze, oni povikaše: “Ovo je samo smišljena čarolija; nismo čuli da se ovako nešto dešavalo u doba predaka naših!” (El-Kasas, 36)

Sam obmanjivački faraonov govor ima smisla onda kada u njemu ima i nešto stvarnosti. Kada SAD, npr., kažu da žele uspostaviti red u svijetu, one imaju to­liko moći da im neki i povjeruju da će nešto tako napraviti. Da to kaže neka nejaka država, npr. Burkina Faso, svi bi se smijali. Faraon je, dakle, imao nešto pokazati ljudima da bi oni vjerovali u njegove laži.

 1. U 39. ajetu sure El-Ankebut kaže se:

I Karuna i faraona i Hamana; Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli.

 1.  Bio je onaj koji ubija, što svjedoči i ajet:

 “Pustite vi meni” - reče faraon - “da ubijem Musaa, a on neka traži pomoć od Gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove. (El-Mu’min, 26)

Nije bio spreman saslušati bilo kakav govor koji bi mu se protivio. Musa je govorio faraonu jako blagim i tanahnim govorom. Iako mu se on tako obra­ćao, faraon je, ne trpeći opoziciju, naredio da ga ubiju. Njegovo bogat­stvo i moć izazvali su u njemu oholost. Bio je onaj koji stalno udara. Žestoko je kažnjavao protiv­nike, pa čak i neutralne.

11. Bio je neprestani hvalisavac moći svojom.

I faraon obznani narodu svome: “O narode moj” – reče on – “zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li? (Ez-Zuhruf, 51)

12. U 10. ajetu sure El-Fedžr poručuje se:

…i faraonom, koji je šatore imao.

Faraon je posjedovao eksere. On je protivnike svoje polagao na dasku na kojoj su bili ekseri, a zatim bi je prikovao za drvo i ostavljao bi ih da umru.

 “Vi ste mu povjerovali” – viknu faraon – “prije nego što sam vam ja dopustio! On je učitelj vaš, on vas je vradžbini naučio i ja ću vam, zacijelo, unakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razapeti i sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i ustrajniji. (Ta-ha, 71)

Ne samo to, svojoj ženi Asiji, kada je primila Musaovu vjeru, zaku­cao je noge i ruke za dasku, stavio joj teški kamen na prsa i tako je osta­vio na suncu. Nakon toga postala je šehid.

Jedna žena, krhko biće, staje naspram cijele faraonske mašinerije. Ako zamislimo nasilničku facu tog faraona koji nije imao nikakvog milosrđa, a imao je moć – a ona u centru te moći – imala je sva uživanja, pa čak i političku moć, svi bi joj dolazili izražavajući poniznost, želeći ispuniti neke svoje želje. S druge strane, ona ne samo da je dobro znala da će ove privilegije izgubiti nego je znala da će biti suočena sa nje­go­vom odmazdom, pa i smrću. Našla se na raskrsnici: sve slasti s jedne strane, a s druge iman. Ona je odabrala ovo drugo. Sada se postavlja pi­tanje: Koja je to moć u čovjeku i koji je to po­ten­cijal da on postane kadar suprotstaviti se svim moćima, teroru, zlostavljanju i da odbaci sva uživanja?

Još su zanimljivije dvije poente koje izlaze iz spomenute priče:

a) Promotrimo prvo njenu dovu: “Gospodaru, spasi me od faraonova terora i od njegova djela.” Šta se podrazumijeva pod ovim djelom? Može se spasiti od faraona, pobjeći će u neku drugu zemlju, ali ako sutra postane ohola i preuzme njegove osobine, šta je onda postigla?

Da ne bude poput nas koji smo se borili protiv bivših režima, pa kad do­bijemo vlast u ruke, po­našamo se isto kao oni. Zato Asja kaže da je Allah spasi od faraona, ali i od njegova djela (tj. nje­govih osobina).

b) A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nasilničkog!” (Et-Tahrim, 11)

Za razliku od nas koji se iz nacionalnih ili plemenskih razloga obično prik­lanjamo svome narodu, ma kakav on bio, hazreti Asija nije se htjela soli­darisati i identificirati sa svojim narodom koji je bio nepravedan i nasil­nički (...i izbavi me od naroda nasilničkog!).

KRATAK SADRŽAJ SVIH DO SADA ODRŽANIH PREDAVANJA

 1. Sva znanja koja se tiču Božanskog svijeta, budući da su transcen­dental­nog karaktera, ljudima su teže pojmljiva i zbog toga mnogi sumnjaju u ta znanja, a neki ih pot­puno odbacuju.
 2. Današnje spoznaje mogu se podijeliti na četiri vrste:

a. naučna spoznaja tiče se prirodnih nauka poput hemije i fizike,

b. filozofska spoznaja (spoznaja razumom), tiče se spoznje putem logičkih zaključivanja), .

c. spoznaja slijeđenjem nekoga (poslanika) – stiče se time da smo logikom razumomom zaključili da je to poslanik i - te mu uzvjerujemo mu sve što on kaže i i tako proširujemo svoje vidike,

d. spoznaja osvjedočenjem (šuhudom - arifi) – to je ono osvjedočenje za ko­jim traga nefs arifa, njime se ne stekne samo predstava o nečemu nego direktno znanje. Oni spoznavaju bez pos­rednika.

 1. Spoznaja irfanom nije u sporu sa naukom. Arifi ne poriču akl niti njegove domete ni moći, već samo daju prioritet srcu – ruhu. Ne poriču ulogu filozofa u razumijevanju putem akla, tako da nema potrebe razmatrati spor arifa i filozofa.
 2. Skeptici ni u što ne vjeruju, sumnjaju u sve, sama je nji­hova postavka besmislena, pa to i ne zaslužuje duža obrazloženja (sumnjaju i da sami postoje).
 3. One s kojima smo raspravljali – empiristi, koji svijet vide samo kao materiju i kažu da je materija jednaka bitku – treba argu­mentovano pobiti. Vidjeti šta oni kažu i onda im argumentovano oboriti stavove.
 4. Tradicionalisti – pobornici krutog shvaćanja hadisa – svoj go­vor izgo­varaju kroz usta islama Islama, te kažu da sve to ne govore oni, već islam Islam. Da bismo neutralisali negativne posljedice koje dolaze iz njihovih podučavanja, moramo im se logički suprotstaviti i pobiti njihove teorije da bi ljudima bilo jasno da ono što oni govore nije čisti islam Islam, nego malo drugačiji.
 5. Islamski mudraci, teozofi, kažu: Tačno je da nam glavne vijesti o Ovom svijetu dolaze s Neba, ali i naš razum ima moć malo dosegnuti u Nebo, jer je i razum spušten s Neba da bi upravljao problemima na zemlji. Porijeklo razuma je izvanzemaljsko, pa zašto on ne bi znao nešto o Nebu? Akl je, s druge strane, nemo­ćan proučiti sve nebeske istine i prirediti ih ljudima. Stoga razum svoju manjkavost kompenzira time što prihvata da ima moć do jedne granice, a ono dalje spoznaje uz pomoć Božijih od­abranika, koji su u vezi sa Božijim tajnim znanjem koje je nama nedokučivo. Čime ljudi potvrđuju istinitost Božijih poslanika? Akl je taj koji kompilira Božanske zakone spuštene preko Vahja i poslanika i prevodi ih u praktični život.
 6. Sve stvari se tretiraju trojako:

a. racionalne (razum shvaća eg­zisten­ciju nekih stvari: neke pojave u svijetu), antirazumske (bitak i nebitak u jednoj tački),

b. nadracionalne stvari (znam da imaju meleci, ali kakvi su, u kojem obliku, kakvu snagu imaju, to ne znam; gdje po­činju brojevi znam, a ne znam gdje završavaju),

c. iracionalne (apsurdne).

 1. Postojanje Vahja – direktne Božije upute na Zemlji – razum sma­tra nužnim.
 2. Slijepo slijeđenje drugog nije dopušteno, slijeđenje mora biti ute­meljeno na spoznaji i istraživanju.
 3. Stvari koje su iz Vahja mogu biti dvojake:

a. Propisi iz­vršnog karaktera: post, hadž, zekat... Uticaj ra­zuma na ove stvari i ne mora biti veliki, ne moramo shvatiti smisao posta, a on može imati odgajateljsku ulogu.

b. Stvari koje su nam naređene da bi usavršile našu dušu – ako poznajemo pozadinu posta, ondaće i uticaj biti veći. Stvari koje nisu izvršnoga karaktera, koje se tiču samo onog spekulativnog dijela čovjekovog djelovanja, čisto su racionalne i promišljajuće prirode (spoznaja Božijih atributa i svi­jeta nevidljivog).

 1. Budući da tradicionalisti ističu da sve što kaže Poslanik treba sli­jediti, a sve ostalo ostaviti na stranu, njima se postavlja pitanje: Zašto su objavljeni ostali ajeti koje ne možemo direktno slijediti? Oni kažu da su ti ajeti došli samo da nas informišu o postojanju nečega, a nije bitno šta je u pozadini njihova objavljivanja. (Kao kad bi profesor s fa­kulteta djeci objašnjavao integrale i rekao im da to trebaju memorisati, a zašto – nije bitno.) Isti bi odnos bio i sa dijelom objave i poslan­stva kada bi nam bilo rečeno: “Ovo čujte, a zašto će vam to, nije bitno.”
 2. Pravo tumačenje sure Ihlas i prvi ajet sure Hadid, prema hadisu, znat će tek ljudi u Ahiri zemanu (posljednjem vremenu), kada nauka znatno uznapreduje. To potvrđuje činjenicu da je racion­alno istraživanje temelj spoznavanja Božanskih zakona na Zem­lji, pa čak i tumačenja sura.
 3. Budući da fakihi i tradicionalisti nisu imali opozicije u svom radu, ostali su lišeni pitanja koja su se razma­trala izvan njihovih krugova. Tako su njihovi dometi ostali krnjavi. Budući da nisu čuli pitanje, nisu mogli ni odgovoriti na njega.
 4. Zablude Russella i Ahmed Emina po pitanju filozofije, koji se u jednoj tački slažu: islam­sko filozofiranje nije islamsko nego iran­sko. Po njihovom zaključku, filozofska promišljanja zapravo su iranska, a Iranci to čine jer je to njihova nacion­alna odrednica; islam Islam ne priznaje nacionalno, te i njih i njihov na­cionalizam (filozofiju) treba odbaciti. Prvi je odgovor na ovo da se Iranci ne bave filozofijom zato što su šiije, jer nisu sve šiije Iranci, niti su svi Iranci šiije – zapravo, filozofsko promišljanje u srcu je Kur'ana i nema veze ni sa šijjama ni sa sunnijama, niti sa Iran­cima.
 5. Islam Islam se nije zaustavio samo na iskazu: “Slijedite logiku ove žene”, jer je to bila i Aristotelova logika. Uz pretpostavku da se radi o hadisu, njena logika bila je da iza kretnje stoji pokretač, a to je bio i Aristotelov dokaz – iza svi­jeta koji se vrti postoji pok­retač. Islam Islam je otišao dalje.
 6. Sira ili put Božijeg Poslanika s.a.v.a. pokazuju da on nikad nikoga nije ostavljao bez odgovora. Ne samo da su Poslanik i Kur’an bili spremni odgovoriti na sva pitanja nego nam Kur’an na stotine mjesta, gdje se ne zna ni ko pita, spremno odgovara na postavljena pitanja.
 7. Mulla Sadra kaže da smo mi zatočenici općeg nerazumi­jevanja. Danas su ljudi poput slijepog miša – što god im više svjetlost dolazi u oči, više im škodi.
 8. Tabatabai kaže da nema smisla da nam se naredi razmišl­janje, a da nam se zabrani dolazak do rezultata putem tog raz­mišljanja, jer onda bi bila kontradikcija u islamu Islamu, a on je mnogo čišći od toga da bi dopustio kontradikcije u sebi.
 9. Alim Komi kaže da je rečenica: “Slijedite logiku ove žene”, zapravo govor jednog arifa ili sufije iz Sirije.

Naš poželjan stav

Naše je da nijednu islamsku raspravu ne stavimo na stanovište ma­terijalista niti tradicionalista, nego da sve što nam dolazi do ušiju pre­tre­semo i zauzmemo jedan racionalan stav i da ga stavimo na njegovo mjesto. Islam Islamnikada nije bježao od pitanja niti dijaloga. Uvijek je bio spreman na sučeljenje sa drugima. Islam Islam je uvjeren da je čovjekov napre­dak skopčan s uspostavom slobodnog i kritičkog promišljanja i spreman je koristiti se dobrim iskustvima drugih. Dokaz da je društvo začahureno i mrtvo jeste nepostojanje pitanja, diskusija i rasprava u njemu, a gdje toga ima, društvo je osuđeno na napredak.