Mahardatan Nahjul Balaga

Malam Hamid Cenani Dan Ahwaz Mahardacin Kur’ani da Nahjul Balaga An haife shi 1354. H. SH.

Malam Muhammad Fattah Fuur Makdam Dan Kashan An haife shi 1368. H. SH.

Dr. Ali Riza Zadeh Javibari Dan Kum 1370. H. SH.

Ayatul Lahi Khuz Ali yana da kusan shekara 75.

Hujjatul Isalm Walmusulimin Dirayati Dan kusan shekara 40.

Malam Mahdi Muhammad Najad Mahardacin dukkan Hudubobin Nahjul Balaga Dan kusan shekara 25.

Malam Muhammad Zari’i Arnani Mahardacin Kur'ani da Hikimomin Nahjul Balaga An haife shi 1357. H. SH.

Malam Muhammad Mahdi Musibi Mahardacin Kur’ani da Wasikun Nahjul Balaga.

Abbas Ali Khirsand Mahardacin Hikimomin Nahjul Balaga.

Malam Ali Habibi Mahardacin Kur’ani da Hikimomin Nahjul Balaga.

Malama Zahra Karimi Mahardacin Hikimomin Nahjul Balaga.

Malama Zainab Kazimi Khalidi Mahardaciyar Hikimomin Nahjul Balaga.