ی ی ԁړ ې ی

ی ǘ ګ ی ی یې ԁې ځې ی . ی ی ې ی ې یې ډی ΁ې یې یښې ډې ړې ې ی.

ځ ې ی() ې Ӂیڅ ځی ې ړۍ ګې ڼې ړې ټ ګ ښ ې ځ ې یڅ ې ې یږیې ј ی . ی ی ې ΁ јǘ ګټ ې یې ݘ ې ړ یې ی ی јړ.

ړ ځ ې څ ې ی ی ی ͘ی ښی . یړی ډ ی Θې ې ې ې ې ΁ ځ . ښې یې ډی ی ډ ې ځی. یګ ډی یې . ԁې ې ی ړی ې ځې ټې ی ټی . ټ ښې یړې ځۍ ͘ی ی یې ی ړ ی . ԁ ښ ځ ګ یې ې ΁ی . ی ΁ ی ښ ی ԁړ یګ .

ی ی ځ ټ ی .

څ ی ی ی ј () ګې یې ی یټ јې ǘې ې ی ې ې یږی. ی ԁږ ۍ ΁ ې ځ ې ې ښ ګ ې . ې ԁږ ۍ ی ی ی ې ړ ټ ړ ې . . ی ې ۱۹۲ ې ې ې یی: ی ې ې ȍی ې ې / ی ځ ی ی ښ یې یۍ څ.

ې ې ی یۍ ګ ړی ې ی یې ی ړ . ې ΁ ی ی ې ی ځ ګی ی ې ی: ی څ ې ې ی : Ș ړی ی ی ΁ ې ځ . ی: یږ ځ ې یې ی یۍ .

ی ی ی ی ی ΁ ښ ې ΁ ې ΁ ی ΁ څیښ ΁ ی یې ډډۍ ړ. ځ ې ΁ ی ی . ځ یې ی ی یې ی: ې څ ی ړ ې ځی ی .

څی ې ی : ی ی ی ی ی ې ې ې ړ ی ی: ښی. ی یې ΁ ʘ ړ. ې یڅ څی. ی ځ ی ی ΁ ړ ځ یې څی ی ګی یې ΁ ی ړ . ی ی: ی ې ځی ی ی

ې ې ی ی ې ی یې ی ې. څ ԁې Θې ј ی ې ځی ی ΁ ږ ې ړ . ԁ ی ی ډیې یړې ی ې ې څ ې ј ی یږ. ې ې یړ ی ې ې ی ی ی ی ې یړ ی .

ی ی ځ ې ی ی ΁ې ϡ ی ې ې ې ې ځې ې ې ې ې یې ی ښې یې ڼǘې ې ې ی ې ښ یې ی یې ې ړ . 

ړ ې ی یځ ې ۍ ړ ی: ی ې یې ی () ی ټ ګ () ې ړ . ګ یړ . ی ی ې ی ی ی یی: ې ې ی () ی ی: ې Ԙ ی ې ې ې ې ږ ړ: ی ی ی / ی ځ ی. یځ یښ () ې . ی ی: ی ټ ې ګ ړ ی

ې ی یښ ې ډی ی ټ ې ی () ی: ی ې ی ј ې یڅ ښ ښ ې ی ې ی ی ی ی ی ی ړ ی ې Ӂی یې ی ی ړ . ی ې یړې څ ښ یی:

ی ټ یې ې ښ ړ

یړ ې یڅ ې.

ځی ې ی څګ ې ې ې ی ی ې ΁ ځی ی ټǘ ې ی: ې с ی ی ی

ښی ې څ ځګړیې ې ې ی ې ځیږ ړ ځ ی ې ړ ښ ی . ځ ګ ی ې ی ی ی یی ی ې ځګړې ی ې ی ی ی. ΁ یی: ډ ې ې ښ ړ یی ی ی . ی ј یې ړ ې ې

ی ډی ړ ډی ښ .

΁ ځ یی: ټ ښ ځی یƻ ی ی ی ی ی ړی ی ې ΁ې ې Θې ی ی ی.

ډ ΁ ټ ې ړ ې ی ی ی ښ ی ی ې ی ې эی ې ڼې یې ځیږ ͘ ږ ΁ې ټیې یې ړ.

ی ی ځګړ ې ی ی ې ی یې ې یې یې ی ې ی: ځ ې јړې ې ې ی ې ښ ی ې یې ړ ې Ԙ یڅ ی څی ی . یی ې یږ ې ی ګې ټې ړ . ی ې ی ې ړې ې یې јړې ښ ې ΁ ې ΁ ځی ړ . ې Ԙ ې ی ی ړ ې ټ ې ې ی ی څښ ړې .

ی ԁ ی یې ډیې ڼ ې ی ګی . ې ی ی ې ی څ ړ ړ ی څ ړ. ی ې ې ښ . ی ی: ډی ی ی . ې . ې ښ ې ی څ ې ګیږ.

ې څی . ی ی : ی ې یڅ یې ی . ځ ې ې ی ی ی ی ډ یې ی јړ . ی ی : ی یی ! ی څګ ی ی. ی : ی .

ی څ ې ې 19 ټ ښې ځ ښې ړ ې ځې ې ې 21ټ .

ړۍ ړ ی ی ځ ړۍ ټ .