ی ډې ې (1-10)

͘ 1 :

( ی)

[ ]

ی ې ې ی: ې ښ ې ې Ӂ јړ ۍ ې .

͘ 2 :

( ی ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ې ځ ې ې ټ ړ ځ یې Ӂ ړی ی څ ې ΁ ی ښ ړ ځ یې ړی ی څ ې ځ ǘ ړ ځ یې ې ښ ړی ی.

3 :

( ی ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ی ی ی ښی ړی ې څ ې ΁ ښ ې ی ی.

͘ 4 :

( ښ ښ څی)

[ ] .

ی ې ې ی:ې ʡ یړ یګ ی ډ ی ی ښ څ ښ ګی ی.

͘ 5 :

( ښ ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ی یˡ ی ݘ ڼ .

͘ 6 :

( ۍ یۍ ښ)

[ ] .

ی ې ې ی: ی ی ڼ ی ی ی ی ټ ی . ی یې ی:ښ ی ټ ی ښ ی ی.

͘ 7 :

( ښ ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ј ګټ ی ې ګ ړ ی ګ ړې .

͘ 8 :

( یښیې)

[ ] .

ی ې ې ی: ځګړی ی ې یې ټټې ( ګې ) ګ (ښې) ې (ډ) ( )!!

͘ 9 :

( ی ی ǘ یې)

[ ] .

ی ې ې ی: ې ی ړ یۍ ړ ې ې ړ ΁ې یۍ ړ.

͘10 :

( )

[ ] .

ی ې ې ی: ې ې ړ ښې ی ړ ې ی .