ی ډې ې (11-20)

͘ 11 :

( ښ ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ښ ی ې ښ ΁ Ԙ ګځ.

͘ 12 :

( ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ټ ې ی ې ګ ی ې ې ی ې јړ.

͘ 13 :

( ې ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ې ی ښې ښ ې Ԙۍ یې ځ یې .

͘ 14 :

( ΁ )

[ ] .

ی ې ې ی: ې ΁ یې یږ یې ΁ ړ.

͘ 15 :

( ی )

[ ] .

ی ې ې ی: یی ې ټی.

͘ 16 :

( ی ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ې ې ی ې ی ې ګ یږ.

͘ 17 :

( یښ ګ )

[ ] .

ی ې ې ی: یې ښ ې ی () یې ی ې یښ ګ ړ ځ یی ړ ې څ ی ې ی): ی ې ړ ې ې ی ې ښ یی ی څ ې څګ یې ړ ړ ې یې ړ.

͘ 18 :

( ګ یښې Ӂیې یې)

[ ] .

ی ې ې ی: یې ې ګ څډې یې ړ یې ړ.

͘ 19 :

( ۍ ی)

[ ] .

ی ې ې ی: څ ې ΁ ې ړ ګ یې یځ ی.

͘ 20 :

( ځ )

[ ] .

ی ې ې ی: ځ ی ی ځ ې ځ ښییږ ګ ې ی ی یې ړ.