ی ډې ې (21-30)

͘ 21 :

( ی ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ی یۍ ۍ ړی ی یځ ییږ ی ګڼ.

͘ 22 :

( )

[ ] .

ی ې ې ی: ږ ی ی ې ږ ǘړ . ښ Ӂ ړ ړ څ ԁې ې ږ ږ . ی ی یې ږ یې ړ ی ښ ې ښی.

͘ 23 :

( ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ې ۍ یړ یې ځی ی.

͘ 24 :

) ې ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ی ګ ی ې ی ې ی ځ ړې.

͘ 25 :

( ی ې ی ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ی ȍی! ې ی یې ې ډ ډ ј ې ې ې ګ یې ییږ.

͘ 26 :

( ړی)

[ ] .

ی ې ې ی: ی ړ ې څ ټ ړ ګ ې ې ښی ګ ې ښ .

͘ 27 :

( )

[ ] .

ی ې ې ی: ΁ ږ څګ ې ی ی.

͘ 28 :

( ټ ی )

[ ] .

ی ې ې ی: ټ ی ټ .

͘ 29 :

(ګ ی )

[ ] .

ی ې ې ی: ې یې ګ ځې ګ څ ی ړې.

͘ 30 :

( ډډ )

[ ] .

ی ې ې ی: ! ! ی !ی ې یې ښی یې!