ی ډې ې (31-40)

͘ 31 :

( ی ډ)

[ ]

.

ی یې ښ ې ی:

۱ - ی ی:ی څ ړ ی: یی ϡ څ ړ ی : ޡ ی . ې یې یږ څ ې ییږ ډډ ې ی ې ی ښ. څ ې ګ یی ې یړ .

یی څ ړ ی: ځی ښی ѡی ͘ی ې یښ ی ې ې .

ې ښیۍ ځیی ی ͘ ښ ی ې ͘ څګ ی ی ې ی یې ړی ی.

څ ړ ی : ݘ ی یی ښ ې ټیګی. ې ݘ ړ ی ې ی ی ی ڼې یې ړ څ ې ې یی ې یۍ .

څ ړ ی: ی (ړ ړ) ې ښی ی ښ. ې ړ یړی ړی ی ې ی ړ یې ځ ǘږ ې ګ ی ې ی ی ړ یې ړی ی ې ړ څ ې ښ ړ ی ړ ی ی ځ ړ.

۲. Ԙ ډ ی: څ ړ ی : ټ ګ ږی ښ . څ ې ټ ې ړ ی[1] ې ګ ړ ی ړ څ ې ې ړی ی یې یې ی ګی ګی ې ډ ې ښ ړ ې یې Ԙ .

Ԙ څ ې : ې ی Ԙ ړ ȡ ې یښ یی. ې ګ ΁ ګځ ی ځ ې څ ییږ ی ګ ې ې ړی ی ښ ې ڼ ې ې یښ ی ی ۍ یې ړ یښ ړ ی ( یې ږې ې ې ږ ډې یې ی ییږ.

͘ 32 :

( ښ ښ)

[ ] .

ی ې ې ی: ی ی ی ښ ی ی.

͘ 33 :

( ښ ې ډ)

[ ] .

ی ې ې ی: یی ې .

͘ 34 :

( ې یۍ )

[ ] .

ی ې ې ی: ټ ښ ې ی یښ .

͘ 35 :

( ی)

[ ] .

ی ې ې ی: څ ې ی ې ې ښ ی یړ ړ ې ې ې ړ ې ې .

͘ 36 :

(ږ )

[ ] .

ی ې ې ی: ې ږ یې ښ .

͘ 37 :

( ی یږ)

[ ]
.

ی ې ښ ګ ې ی Ӂی ې Θې ډ . ې ی ې ښ ې ی ی: ږ ی ږ ΁ Ǎی ی ې ډ ی: ی ! Ǎی ګټ ړ. ی ې ځ ړ ې ړ ی یږ. ړ څ ی ې څ ګټ ی ې .

͘ 38 :

( ې ې )

[ ] [ ] .

΁ () یې ی: ی ی څ څی (ښیګړې) ړ څ څی () ی څ ې ې یې:

- ښیګړې

۱: ې Ԙ ټ ی ې ی ی. ۲ : ټ ی ې .۳: ټ یې ی .۴: ټ ۍ ښ ی .

-

۱: ی ی! ې ۍ ډډ ړ ځ ې ړ ې ګټ .

۲: ۍ ځ ځ ې څ ې ړی ې Ӂ.

۳: Ϙ ګ ډی ږ ی ې څ ړ.

۴: ۍ ډډ ځ ې ی یې ې ې یې ښیی

͘ 39 :

( )

[ ] .

ی ې ې ی: ی ې ی.

͘ 40 :

( ې ی)

[ ]

ی ې ې ی: ړ ې ړ ې ی.

.

ی یی: ډی ښ یې ی ې ړی ې ݘ ی ې څ ځ یی ړ ړ ې ͘


[1] یډیی idealism( ی ۍ) ی ی realism (ی ې )