ی ډې ې (51-59)

͘ 51 :

( ی )

[ ] .

ی ې ې ی: ی ې ې ږ ی ټ .

͘ 52 :

( ړ )

[ ] .

ی ې ې ی: ې ې ښ ټ ړ ی ې ј ډی .

͘ 53 :

( ښ)

[ ] .

ی ې ې ی: ی ې یې ی ړې ځ څ ې ښې јړ ی ې ی ښې ې ی یې.

͘ 54 :

( ښ)

[ ] .

ی ې ې ی: یڅ ǁۍ یڅ ی یڅ ی ې یڅ ړی ی.

͘ 55 :

( ډ)

[ ] .

ی ې ې ی: ډ ی : څ ې ښ ې څ ې ښ ې .

͘ 56 :

(یی یی)

[ ] .

ی ې ې ی: یۍ ې ې ې ې ې ې ی ې ې یۍ ې ې.

͘ 57 :

( ښ)

[ ] .

ی ې ې ی: یې .

͘ 58 :

( )

[ ] .

ی ې ې ی: ړ .

͘ 59 :

( ی ی ј)

[ ] .

ی ې ې ی: ې ی јړ ې ی ې یې یی јړی ی.