ی ډې ې (60-70)

͘ 60 :

( ې ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ې ی ې ځ ی ې ې یې ږې ړ .

͘ 61 :

( ښځ ځ ږی)

[ ] .

ی ې ې ی: ښځې ږ .

͘ 62 :

(یی ی ځ)

[ ] .

ی ې ې ی: څ ې ې ی ښ ډ یې ی ی ړ ډی ړ. ی ی ې ی یې ړی .

͘ 63 :

( ښ)

[ ] .

ی ې ې ی: ی ښ ټ ی.

͘ 64 :

( ی )

[ ] .

ی ې ې ی: ی ې ρې () Ӂی ې ځ یې.

͘ 65 :

( یښ ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ј ( یی) ی.

͘ 66 :

( ښ ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ј ښ ښ .

͘ 67 :

( ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ې јړې یږ ځ ې ј ې .

͘ 68 :

( Ԙ یې)

[ ] .

ی ې ې ی: ی ښǡ Ԙ ی ې یۍ ښ .

͘ 69 :

(ی )

[ ] .

ی ې ې ی: څ ې ړې یې یې څ ې یېیښ .

͘ 70 :

( ښ)

[ ] .

ی ې ې ی: ǁ ی ګړ ی ړ.