ی ډې ې (71-80)

͘ 71 :

( ې)

[ ] .

ی ې ې ی: ې ې ې .

͘ 72 :

( ی ړی)

[ ] .

ی ې ې ی: ی یې ګ ې ښې یې څ ې ی ړې یږ څ ې ی ی ړیږ.

͘ 73 :

( )

[ ] .

ی ې ې ی: ې ځ ړ Θې ې ې ښ ړ ی ځ ړ ړ . Θې ې ې ی ی јړځ ې ځ ی јړ ځ یې ړ ی ی ړ ی ې ی јړ ښی.

͘ 74 :

(ګ ی )

[ ] .

ی ې ې ی: ې ګ ې ځ.

͘ 75 :

( ی ی )

[ ] .

ی ې ې ی: څ ې یی ی څ ې ې یږ.

͘ 76 :

( ی ی)

[ ] .

ی ې ې ی: یښې ی ې ۍ یې ړۍ څیړ یې.

͘ 77 :

( ی ی)

.

ی ګی یی ړ ی ی ی ښ ې ی ې ی:ی ې ې ې ی ې ԁې ΁ې ې ځړې ې ې ړ ږی یې ې یې ی ړی ړ ΁ګ یې ی: ی ی! ی ې ی یې ی ځ ښیې ی ی ې یې ې ی ځ ړ ې ځی ړې یڅ یی! څ ځ ې یڅ ړی ې ې јړې ې ی ې ځې ډې ی یې Ӂې ې. ې ښ ږ ږ یې ی ی ځ ی!

͘ 78 :

( ی ی)

[ ]

ړ ښ ړ: ی ږ ګ ی ی ی ږ ځ јړ ې ځیې یې : ې ǡښیی ې ی ګ ې ړی ې ی ی یی ټ ! ǘ ی! ΁ ګ ړ ې ې ې ی یې ړ ې ییږ ͘ یې ړ یې Ӂ ږ یې ی ټǘ . ګ ۍ ۍ یږ ی یې ټ یږې ګ یږ ټ ځ څ ې یې یځ ې ې ځې.

͘ 79 :

( ͘ ښ)

[ ] .

ی ې ې ی: ͘ ې ځی ې یې ړ ͘ ی ې ې ې ځ ΁ ګ ی ې .

͘ 80 :

( ͘ ښ)

[ ] .

ی ې ې ی: ͘ ј ې ګ ͘ ړ .