ی ډې ې (81-89)

͘ 81 :

( )

[ ]
.

ی ې ې ی: ښ ی ې ی.

͘ 82 :

(ړ )

[ ] .

ی ې ې ی: ρیځ څی Ӂښ ې ټ ښ ړ ښیی: ې ې څ ې ی ی ی یې ΁ې ګ ې ییږ ې ښ ې ځ یې ې ې یی ې ی ѡ څ ې ې ې یې . ځ ې ی ې ی ѡ ی ې ې ی ې ښ .

͘ 83 :

( ړ )

[ ] .

ی ې ې ی: ی یې ې ی ې یې ړ څ یې ې ړ ې ی ی: ی ې ې ې ی څ ی ی ې ړ ې یې ې.

͘ 84 :

( ګ )

[ ] .

ی ې ې ی: ګ ې ې ی ډی ȍی ی .

͘ 85 :

(ی ګې )

[ ] .

ی ې ې ی: څ ې یږ ی ډډ ǘ ۍ یږ.

͘ 86 :

( ډ ګ )

[ ] .

ی ې ې ی: ډ ݘ ځ څې ی ی ی ی. ې ې ډګ ځ ګ ی ړ

͘ 87 :

()

[ ] .

ی ې ې ی: ی ی ې ی ی یی ی.

͘ 88 :

( ځ )

[ ]
() .
.

یی ړې ې ځ ې څی ی ې ی یې ړ ټیګ ړơ څ ې ј() ې ې ی ی ΁ ی: ی ی ی ې ې ې ی ې یې ې ې

ی ی ی ی ی ټ ښ

͘ 89 :

( ی ی)

[ ] .

ی ې ې ی: څ ې ΁ ځ ی یځ ړ ی یځ ې ې ړ څ ې ې ړ ی ی ې ې ړ څ ې ()ی ی ی ی ی ی.