ی ډې ې (90-100)

͘ 90 :

(ی څ ی)

[ ] .

ی ې ې ی: ی څ ی ې ی ښې یی ۍ ی ړ ی څǁی ړ.

͘ 91 :

(ړ )

[ ] .

ی ې ې ی: ړ ړې ΁ یږ . ړ ۍ ͘ ښې ې ټ.

͘ 92 :

( ټ ی )

[ ] .

ی ې ې ی: ټ ې ښ ی ې یې ټ ړ ی ې ړی ې ښ .

͘ 93 :

( یښ )

[ ] .
.

ی ې ې ی: ې ې څ یی ې ی ړ ځ ې یڅ ی ې ې (یښ) ې څ ړ ې ی ی ګ یښ ې ی ې Ԙ ې ی ی یی: ې

ی ې ی ی یی ې ې ΁ې ۍ ΁ ې ځیې ی ی څ ی ی ی ی ی ې ې ې ی ړی ښ ړ ډی ې ې ی یې ښیږ یې ښیږ ځیې ی یی یږ ګې ې یښ .

ی یی ې ډ یی ی ی ې ی ی ی

͘ 94 :

( یی ښیګړ ی)

[ ] : .

ښ : ی څ ی ی ې ې ی: ی ی ې ې ی ی ی ې ې ی ې ی ډی ی ې ې ړې ې ی ړې ی Ԙ ې ې ی ښ ړې ی ې یې ی ی ګ ې ې ړ ی ی ې ی ې یړ ړ.

͘ 95 :

( ښ)

[ ]

ی ې ې ی: یڅ ی څګ ې

͘ 96 :

( ګۍ ښ)

[ ] .

ی ې ې ی: ی ټ ې ې څ ې ی ړې ټ ی . ی یې ی ړ:ې Ԙ ی ټ ې ې ی ې ی ی ځی ی یې ی: () ی ې ی ړ څ ΁ۍ ی ې یې () ښ ی ې ی ړ څ ј ې ΁ .

͘ 97 :

( ښ)

[ ] .

( [1] ی یې ی ې ځ یې ې ی: یی ی ځی Ԙ ړ ځ .

͘ 98 :

( ی )

[ ] .

ی ې ې ی: ې ی ی ی ځ ړ ې ړ ې ې یې ړ ځ ې ی ی ږ.

͘ 99 :

( ی ی)

.

یې ی ې ی ی : ی ې ی: ې ږ ییږ ټ ی ی滁 ګۍ ی ې ږ یږ ی ی ΁ ځ ی ی.

͘ 100 :

( ځ ی)

[ ] .

ی ې ې ی: یې ډې ی ړ ی:ی ی! ځ ښ یې ΁ ځ ښ ی ی ی څ ې ی یې ی ګځ ې ی ې ښ.