ی ډې ې (111-120)

͘ 111 :

( () )

[ ]
[ ] .

ی ی ی ږ ګی ی ی ړ ی:

ی ړ ړیږ یې ی یښ ی ی ې ی ګ یګ ی ی. څګ یې ې ی ځی ې ړی

͘ 112 :

( ی ی)


.

ی : څ ې ږ ی ی ړ ی ې ی .یې یۍ ی ې ی

͘ 113 :

(Ԙې ې)

[ ] .

ی : ی ی ګ ی یۍ ی ی ی ȡ ښ ګی یˡ ی ی ښϡ ی ʡ ی ی ډډ ǘ ی ې ۍ ϡ ݘ ʡ ی ی ΁ ʡ ۍ ǘۍ ی ې ی ډډ ړی ی.

͘ 114 :

( ټ ې یۍ یۍ )

[ ] .

ی : ې ې یۍ ی ګ ړ ې ې ې ښ یې ې Ӂ یی ی ǘ څ ګ ځ یې ی ی.

͘ 115 :

(ی )

[ ] .

ی ښ ړ ی: څګ ې یې یی یǘې ی ΁ ځی ې ې ګ ځ.

͘ 116 :

( یښ)

[ ] .

ی : ې ډی ې ې ј یږ ې ګی ګ ښۍ یږ. ی ی ی . ی ی ی ښ ی ګځې.

͘ 117 :

( ۍ ې ی ډډ )

[ ] .

ی : : ی ی ښ.

͘ 118 :

( )

[ ] .

ی : ј ی یږ.

͘ 119 :

( ی ی )

[ ] .

ی : ی ʘی یې ی ډ ی یی ګ ښی ډډ .

͘ 120 :

( ی ی ی)

[ ] .

ی ی ښ ې ی: ی ی ګ ی ې ړ ښځ یې یې ښ .ی [1] ډ یې ړ ې ې ݘ . ږ( ) څ ې یې ی ښ ښ ی ی ې ښې ی ی ی ی ی ی ی ې ( ګ) ږ ی ی͡ یۡ ی ی.


[1] ی ی ی .