ی ډې ې (121-130)

͘ 121:

( ډ)

[ ] .

یځ ې څ ی : ې یې یږ یې ې یږ ې ړ یې ییږ یې یې .

͘ 122 :

( ګ )

.

ی Ӡ ې ې ی ې ی ړی ې ی:

ګ ږ ی ی ی ی ی Ǡ ړ ې ډی ې ړ یې Ӂ ی یې . ږ ی ګ ې ی!ی ې ې ی ړ ښځې ی ی ځ ګ ی ښ ګځ

͘ 123 :

( ی ԁړې یګې)

[ ] .

.

څ ی ې ځ ړی ګڼ یې ǘ ځ یې ǘی ی یې ی یې ΁ эې ی څی ی ې ј. ΁ ې یږ ی ی ې ʠ یږ.

ی یی ې ځی ې Θې ͘ 123 122 ј() ړې

͘ 124 :

( ښځې ی)

[ ] .

ښځې ی ړ ی ی ښ .

͘ 125 :

( )

[ ] .

ې ی ې Θې ې ی ړی. ی ړې یی ی یی یی ښی ی ښی ی ی ی ی ی ͘ ی.

͘ 126 :

( ۍ یی)

[ ] .

ې ی ی ځ ې ځیې ښ ې ګ ј ې څ . ی ې ی ې ګ ǘ یږ .

ی ی ې ی ې ښ . ی ی ې یښیې ی ی ې Ԙ .! ی ی ې ړ ګ یې ی ړی ی . ی ی ې ییښ ې ړی ییښ ی. ی ی ې یې ی ې ی یې ی ړې .

͘ 127 :

( ې ټ )

[ ] .

څ ې ې ړ ΁ګ ځ ې ې ی ی ړی .

͘ 128 :

( ǘ ǁیی یې)

[ ] .

ې ځ ښơ ی ې ړ ی ځ ې ې ڼ یې ې یې ې یې .

͘ 129 :

( ی)

[ ] .

ی Ƞ څی ګ ې ړ .

͘ 130 :

( ې ی )

[ ] .

ې ی ګ ی ې ې یې ی ړی یې ړ ې ی:ی ی ی ګ! ی ې ې !ی یی!ی یې ې ی! ی ځی! ږ Θې ړ ږ сې ی یږ ې ګ ښځې ړې ې ی !ږ ړی ی څ ƿ ی یې ΁ ړ ې ی: یې یې یې ی ې ټ ښ ښ