ی ډې ې (131-140)

͘ 131 :

( )

[ ] .

یې ی ې ی ړی ی ې ی:

۱- ی : ی ی ی ی!ې ΁ ی یې یې یی یې! ΁ ی ی یې ې ی یǘې څ ړی ی ی یǠ ې ړی ی ی ګ ړې یې ې ی ی یې ې ې ې ی ی Ѡ ې ځی ی ΁ ې ړې ی ښ ې ړې ې ې څې ی ښ ې ړې ی ې ی ښې 堠 ې ی څ ی ړ څ ګټ ړ塠 یې څ ی . څ ې ې ښ ړᡠ ΁ ې ګ یې ړی . ی ی ړ ی یې ګ ی ړ.( ی ې ې)

۲- ی ښیګړې ښې: ې Ԙ ی ښی Ϡ ی ی ی ی ی ښ ې یۍ ρ ی ی.ی ګ ښ ҡ ی ی ǘی ځی ی ی ځی ی ې ی ړ ګټ ړ. څ映 ی ی ې ی ΁ې یۍ ړی ی ې ې ی ΁ ځ ۍ یې јړی ی . ΁ ګ یې Ϡ ګ یګې ړې ړې ΁ې ۍ یې ی ړې ԁې Ѡ یې ی ځې ی . ې ې ګ ی ډѡ یې ی ی јړ . ځیې Ϡ ښیۍ ې ځیې ی ی ځ ی ی ی ی ړ ی ی یښې یې ی ړې ی یې ی ړ ی یې ړ ی .

͘ 132 :

(ګ ی )

[ ] .

ی ی ښ ې ځ ږ ی ! یږ ړی ړ ی ی .( یې ی )

͘ 133 :

( ی ډ)

[ ] .

ی ی ګګ ې ی ځی: ې ډې ی ې ځ یې څ ړ یې ړ ې ځ یې ی یې ړ.

͘ 134 :

( )

[ ] .

ی ې یی څ ې ی ځی ې ΁ ړ : ړ ې ی ې ګ .

͘ 135 :

(څ ی ی)

[ ] .
.

ې څ څی јړ څ څی ې یی: ې ی јړ ی یې یږ ې ې ی ی یې یږ ې ی јړ ګ ښ ی ې ې یږ ې Ԙ ی ی یږ.

ی یی: ی ی ی ې یې ی: ړ ې ښې ی ԁی یʡ یی:څ ې ړ ی ځ یی ړ ی ی ې ړ ی ښی ی ۱۱۰ ی Ԙ ی یی: ې Ԙ Ԙ ړ ی ړی ۷ یʡ ې یې یې : ی ی یې ې ǁۍ ې ړ ې ې ی یې ډ ې ی ی ی ͘ی ی. ۱۷ یʡ

͘ 136 :

( ی ͘ )

[ ] .

ځ ی ی ی ې ی ی Ϡ ی ی څی Ҙ Ҙ ښځې ښ یړ .

͘ 137 :

( ۍ ی ی )

[ ] .

ې ј ǘ ړ.

͘ 138 : 

( ޠ )

[ ] .

څ映 ې ی ې یی ښ ې .

͘ 139 :

( یی ې ډ)

[ ] .

ی یږ.

͘ 140 :

( ې ی)

[ ] .

څ ې یځ ې ی یږ .