ی ډې ې (141-150)

͘ 141 :

( یې )

[ ] .

ښځ ȍی ی ی ی ی .

͘ 142 :

( ښی)

[ ] .

ی ی.

͘ 143 :

( ې ړډ)

[ ] .

ړ ی ډ ی.

͘ 144 :

( ی)

[ ] .

ی یږ ې ی Ѡ یې јړ.

͘ 145 :

(ې ګټې )

[ ] .

ډی ې ی ې ΁ې ې یې ې ږې ې څ ی ډی ې ԁ ڼی ې ԁې ڼ ې ړ ې ۍ څ ! څ ښ ی ښی ړ Ƞ ی(ǘ)!

͘ 146 :

( ǡ ې Ҙ ј ی)

[ ] .

΁ ی ј ΁ Ҙ ј ګې څې ځ ړ.

͘ 147 :

( )

[ ] [ ] :

.

ی ی یی: ی ځ ی ې یې یې ی یې ی ǘ ی ې ی: "ی ی ی! ړ ښ ې ټ یې ټ ی ی څ ې ی ځ یې :

۱- :

ې ډ یی ې ې ی ځیې ې ې ی ګ ې ځ ј . ڼǠ ې ې ټیګ ځی ې ې .

۲- ی:

ی ی! ۍ ی ځ ې ی ی ې ј یږ ј ییږ ی ې ځ ځ ی ی ی! ښی ی ی ی ی ې ی یږ ј یږ ې ی ګ ی یږ. 㠠 ǘ ͘ ی.

- Ϡ ی

ی ی ! ې ړ څ ښ ې ې ړۍ څ ې ټ ی یې ړ ې ې .

-

ې ΁ې јې یې یې ړ ې ې ی ې ې ی ی ې یې ړې ی ښی ی ې یی ی ی ی ګځی ی ګ ی څی ځیې ې ی ی ی ی ݘ . ې ې یې ړ ې Ԙ یږ. ی ړ .

ی ځیې ې ې ړ ی ΁ ګې یې јړې . یǠ ې ې ی ی ې ی ی ی ی څی сی . ې ډ ړیې ړ .

- ی ځګړی

ی ځ یڅ ی 塠 ې ی ښ ی څ ښ ی ې ییی ټ ې ی . ښې یې یځ ړې . ی یې څ ی ی

ی ې ی یې ی ی Ϡ یې ړ ی.ی ی ی ی ΁ ښې ې یې ې ی Ӂ. ړ ې یې ې ی ړ ی یۍ ڼ ځې یی یی څی ګځې ې یې ګ ګڼ. ی څی یې ی ی ړې ې ǁ ې ی ی ې ې ې یې ړې . ځ ی ځی ی ی ! یې ی څ ی ی! ی! ی ې.

͘ 148 :

( ی یږ)

[ ] .

΁ې ې ې ټ ی.

͘ 149 :

( ځ یې )

[ ] .

ې ځ .

͘ 150 :

( ی)

[ ]

.

ی ی ښ () ی: " یږ ې ې ی ʠ ی ی ΁ ږ ځډ ی ې ې ې ی ی јړ ړیږ ې ۍ ی ې څ ې یږ Ԙ ګ ی ښی ی ې ΁ ې یږ ΁ ی یې ی ی یې ښیږ ګ ښ ΁ ی ګ ی ګ یټ یې ګ ښیږ څ ې ګ یې ښی ګځی ی ټیګ ې ښی ې یԠ ی ې ی ې یی . ې ی ۍ ی ږ ې یې Ԙ ی ړ ګ ی یی ΁ یی.

ې یې ې ګې ړې یښ ΁ ΁ ی ی ې ې ی یږ ې یی یږ ړ څی ړ ې ړې ګ ځډ ړ ې یې یږ یې ΁ ی ې ΁ ی ې یې ټې ښ یې ! ییې ی څې ی ې ټ ګټ ګټ ګی ګ ډ ј ګ ی ګڼ ΁ ګ ړ ی ړی ΁ ړی ی ګڼ ځ ځ ی ګ ی ʠ ې ی ی ی ښϠ ΁ ګټ ͘ یڅ ګټ ځ ͘ Ѡ ې ΁ ې ې یږ ΁ ګې ΁ ј ې ی ییږ ΁ ی ییږ!

ی یی : ې ې ͘ ې ییې ͘ʠ ی ی ͘ Ϡ ی ݘ ی".