ی ډې ې (151-159)

͘ 151 :

( ݘ)

[ ] .

ی ی ی ې ی ږ ی ی.

͘ 152 :

( ی ی ی )

[ ] .

ی یی ی څ ې ډ ې !

͘ 153 :

( ی)

[ ] .

ی ј څ یې ږ .

͘ 154 :

(ی )

[ ] .

ی یی ی ې ی ګڼ یږ څ ې ړ ګې : ګ ی ګ.

͘ 155 :

( )

[ ] .

ی ی .[1]

͘ 156 :

(ی ی )

[ ] .

ی ʠ ړ ځ ې ی ی ơ

͘ 157 :

( ی )

[ ] .

یې ګې ޠ ښ ی ی ی ړ ی ی ی یې ږ ơ یې ږ ې یی ی.

͘ 158 :

( )

[ ] .

ې ړ ΁ ی ځ ړ.

͘ 159 :

( ځی ځ )

[ ] .

Ǡ ې ځ ځی ې یې ځ ې ړ.


[1] ګ ې یۍ ې ی ی ړ یې ͘ ړ