ی ډې ې (161-170)

͘ 161:

( ې ی)

[ ] .

ی ې ې : څ ې ی ΁ ښ ǘ څ ې ې ییږ.

͘ 162:

( ۍ )

[ ] .

ی ې ې : څ ې ΁ ټ ی یې ΁ ې .

͘ 163:

( )

[ ] .

ی ې ې : (ی) ی ګ ی.

͘ 164:

( ی ګ ی)

[ ] .

ی ې ې : ی ې ی ی ډ ی ی.

͘ 165:

(ی ۍ ډډ )

[ ] .

ی ې ې : ی ی ۍ ې یڅ ی ی.

͘ 166:

( یی )

[ ]

ی ې ې : ΁ ې ځډ ی ی ړ ی ی.

͘ 167:

( ې ې )

[ ] .

ی ې ې : ۍ ګ ی.

͘ 168:

(ی )

[ ] .

ی ې ې : ې ی ی ې ρې ی ی.

͘ 169:

(ی)

[ ] .

ی ې ې : ګ ښ ی ی.

͘ 170:

(ګ یښ)

[ ] .

ی ې ې : ګ یښ ې .