ی ډې ې (181-190)

͘ 181:

( ݘ )

[ ] .

ی ې ې : ډ ݘۍ ی ښی یۍ ی ی .

͘ 182:

( ې ی ځی)

[ ]

ی ې ې : ی ې ی ړی ی ې ی ی څګ ې ǁ ې ی ی.

͘ 183:

( ګ )

[ ] .

ی ې ې : ې ΁ ې ݠ ی ګѠ ې ی یې .

͘ 184:

( ځګړیې)

[ ] .

ی ې ې : ځې ې ښ یڅ Ԙ !

͘ 185:

( ی ځګړیې)

[ ] .

ی ې ې : یڅ ی ǘړی یڅ ګ ی څ ې ې .

͘ 186:

( ی)

[ ] .

ی ې ې : یی ی ځ ړ.

͘ 187:

(ی ی)

[ ] .

ی ې ې : ې ی.

͘ 188:

( ګ)

[ ] .

ی ې ې : څ ې ډ .

͘ 189:

( ی ې ۍ )

[ ] .

ی ې ې : څ ې ې یې ړ.

͘ 190:

( ی)

[ ] .

ی ې ې : ی ! ی ی ی ی ی ΁ ړ ی ی

ې ړ ی ی ی ې Ș یې ی: ې ې Ǡ یی یې څګ ې ی јې ې ΁ ی ګڼې ی ی ې .[1]


[1] Ș ͘ ړ Θې ј() ΁ۍ ǘ ی یې ی ی ړ ړې .