ی ډې ې (191-200)

͘ 191 :

( ی ې)

[ ] .

ی ې ې : ې ی ې ی ې ښ ې ی ګ ی ی ی ј ی ګټ ی ی ړۍ یې ۍ ې ښیی . ړ ګ ې ی јړ یې ی ځ ییږ ګ Ǡ ې یې ځ ږ ګ ی ی ګ ښې څګ ی ی ې ځ ԁ ټ ۍ ړې ګ ې ړې یې څ یې ې ډ ړې ی ړې یې .

͘ 192:

( ی )

[ ] .

ی ې ې : ی ! څ ې ې ΁ یʠ ړې ې ډ ړې .

͘ 193:

(Ϡ ړ ی)

[ ] .

ی ې ې : ړ ییږ ړې یږ ړ ړ ې ګ ځ ې ړ ی ړ یی ړیږ.

͘ 194:

( ې ډډ )

[ ] .

ی ې ې : ې څ ګ یې ړ ړ ې ې ی : ړې ښ ی ې ۍ ې ی : ې ښې

͘ 195:

( )

[ ] .

ی ې ې : ې Ϡ ګ ی ټۍ یی ې یې ړ ې ی: څ ې ې ی ی ې ې ې ې ی څ ې یې ې ی ی .( Ǡ ې ی Ϡ ی ی)

͘ 196:

( ی )

[ ] .

ی ې ې : ې ی یې ی јړ ی ی.

͘ 197:

( )

[ ] .

ی ې ې : ړ Ϡ ړې یږ ی ͘ی ړ.

͘ 198:

( ͘ )

[ ] .

ی ې ې : یې ې ی ې یی ͘ یې ی ی ې ی: ې یږ.

͘ 199:

( )

[ ] .

ی ې ې : ی ( )ې ډ ی ې ΁ څ یې ی . ی ې ې ې ی:ی ې ډ ې ΁ ګټ . یې ښ ې ډ ې ې ګټ یی ې څ ګټ ې ی ی ΁ یږ ی ی ګ ۍ ړ ی ی ډډۍ .

͘ 200:

( ټ)

[ ] .

(ی یʘ یې ې ی ی ( ی: ې ј ې یې ګ یۍ ی یږ.