ی ډې ې (201-210)

͘ 201 :

(ی ې )

[ ] .

ی ې ې : ښې ې ې ی ی یږ یې یې یږ ې Ԙ ې ی ډ ی.

͘ 202 :

( ی ی ې ی)

[ ] .

ی ې ې : ( ی ې ی: ی ې ې ͘ ې ی .) یڅ! یې ې ی ی ې ۍ ې ګ ړیی .

͘ 203 :

( ګ ی )

[ ] .

ی ې ې : ی ی ییږ ې ړ یې څ ټ ړ ښ ګ ی ې یښ ې ړ یږ ΁ ځی ې ی ټیګ ی یې ړ ی.

͘ 204 :

( Ԙ)

[ ] .

ی ې ې : (ګ ې) Ԙ ی ې ړ ځ ې ې ې ې ې ې ګټ ې ی ښی ی ږ ی Ԙ Ԙۍ .

͘ 205 :

( ې ی ی)

[ ] .

ی ې ې : ښی ی څی Ǎ ډیږ ې ې څ Ǎې یږ.

͘ 206 :

( )

[ ] .

ی ې ې : ړی ی ې ǁ ړې ړې .

͘ 207 :

( )

[ ] .

ی ې ې : ی یې ځ ی ښی ځ ې ډی ې ې ځ ځیې ړ ګڼ .

͘ 208 :

( ۍ ړ)

[ ] .

ی ې ې : څ ې ځ ړ ی څ ې ځ څ ې ی ییږ ې څ ې څ ې څ ې یې ړی ی.

͘ 209 :

( څګی )

[ ] .

ی ې ې : ی јښۍ ږ ړ ی ښې ې ΁ ګ .ی یې ی : ږ ړې ې ړ ی ͘ ګځ.

͘ 210 :

( یګۍ یګې)

[ ] .

ی ې ې : ی ییږ ې یې ډ ړې ځ یې ی ړی ی یې ی ې څ ړې ی ې یې یې ړی ی ییې یǡ ی ې یې ښ ݘ ړی ی!