ی ډې ې (211-230)

͘ 211 :

( ښ)

[ ] .

ی ې ې : ښ ې ې ې ښ Ҙ ی ځ یې ی ǡ ی ګې ې ΁ې یې ې یۍ ړ ې یږ ԁې ځې ی یږ ی ۍ ې ې ټ ی ې ی ډی یښ ډی ې ې ی ې یۍ ی ی ې ΁ ې ی ی .

͘ 212 :

(ρ )

[ ] .

ی ې ې : ۍ ی ΁ .

͘ 213 :

( ښ)

[ ] .

ی ې ې : ی ګ ( ǘ)ګې ټې ړ ی ې.

͘ 214 :

( )

[ ] .

ی ې ې : ی ې ې ی څګې ڼې یې ګې .

͘ 215 :

(ݡ ݘ )

[ ] .

ی ې ې : ی ی ݘ .

͘ 216 :

( یی)

[ ] .

ی ې ې : ύ ې ې ی( یې) ی ګ .

͘ 217 :

( یښ ې ی)

[ ] .

ی ې ې : ې یښ ې یړی ی ګ ی یږ

͘ 218 :

( ۍ )

[ ] .

ی ې ې : ۍ ی.

͘ 219 :

( )

[ ] .

ی ې ې : ی ځی یښګ ې .

͘ 220 :

( ې )

[ ] .

ی ې ې : ګ یې ی.