ی ډې ې (221-230)

͘ 221 :

( ی)

[ ] .

ی ې ې : ی ټ ښ ګ ی.

͘ 222 :

( ۍ ې )

[ ] .

ی ې ې : ځ ګ ګې ټ ی ی ټ ی.

͘ 223 :

(ی ی ښ)

[ ] .

ی ې ې : Ǎې ی ړ یې ی ی.

͘ 224 :

( ی)

[ ] .

ی ې ې : ډې ی ییږ ی یږ ښې ییږ ԁړیږ э ј یږ یږ ې ړې ګ ییږ.

͘ 225 :

( ی )

[ ] .

ی ې ې : ی ی ې ΁ې ۍ ی.

͘ 226 :

( )

[ ] .

ی ې ې : ی ی ی .

͘ 227 :

( ی ј)

.

ی ې ې : ی ړ ی ې ړی ړ ی.

͘ 228 :

(Ԙې ې)

[ ] .

ی ې ې : څ ې ی ی ی څ ې ې ی Ԙی ړ ی یې Ԙی ړی ی څ ې ی ی ټیټ ړ ی ې ې ی یې јړی ی څ ې ړ ی ې ی ی یې ʘ ګ ځې ړ ې ی ړې ی ی یښې یې ې ی.

͘ 229 :

( ۍ ی)

[ ] .

ی ې ې : ۍ یی . ښ یی ی ی ی ی څ ی ې ی: .

͘ 230 :

( ۍ ړ )

[ ] .

ی ې ې : ې ۍ ړې ی ځ ې ۍ ړ ښې ۍ ی.