ی ډې ې (231-240)

͘ 231 :

( ی)

[ ] .

ی ې ې : ې ی ی ی ې یې ې یی:ی ی: ښ ښښ ی.

͘ 232 :

( ی)

[ ] .
.

ی ې ې : څ ې ډ څ ښ ږ یې .

ی یی: ې ې ی ې څ ی ې ږ څ јړ ی ی یې ډی ј ې یځ ې ې ې ј یږ ډ ږ یښی ی ښ یې ډ ی ښ یې ږ ړ ګڼې . ې ې ی ی څ ځ ې ی ټ ی ی ټ ی ګځ эی .

͘ 233 :

( ګ ې ی ډډ )

[ ] .

ی ې ې : ی ی ΁ ی ی: څ ګ یې ې ې ې ځ ې ګ یی ی ګ ی ګ ړی ی.

͘ 234 :

( ښځ ړ ی)

[ ] .

ی ې ې : یږ ی ΁ ډ څی ې ې یې ګځ.

͘ 235 :

( ښیۍ ښ)

.

ی ې ې : ی ږ ی ځ یې јړ:ښی ی ې ی څی ΁ ځی ې یږ ې ی څ ی ې ی: ې ی.( ې ی ې ی څی ΁ ځی ې ږ ځ ی ۍ ډډ ړ)

͘ 236 :

( ی ی)

[ ] .

ی ې ې : ی ! ی ې ډ ډ ړ ی ډ ې ی ې Ӂ !

͘ 237 :

( )

[ ] .

ی ې ې : ځیې ښ ی ی ې ګ ی ځیې یې ی ې ی ی ځیې Ԙ ګۍ ی ې ی ی.

͘ 238 :

( ۍ ی)

[ ] .

ی ې ې : ښځ ټ ړ ی ې ړ ې ې ی.

͘ 239 :

( ۍ )

[ ] .

ی ې ې : څ ې ۍ ټۍ ښ ې څ ې یې .

͘ 240 :

( ۍ)

[ ] .
() .

ی ې ې : ی ې ی ڼی ۍ یږ.

( ی ی ی ی ې ј () ی() ی ی یۍ ځ ې ړ эی ی .