ړۍ

ځې ښ

ی ې ې ې ټې ۍ ې ې ې [1] ډ ړ ޠ ې ې ې ړې [2] ǘ ې ʠ ی ې ډ ݘ [3] . ې ې څ ی (ې ړې ی ې ې ږ ې . ΁ ړ ګې ې ΁ ۍ ې ړې ې ګټ ې ړ ې ړ ǘ ی ی څښ ی ې څښ ی ی ې ې ځ ړ ګ ǘ ې ې ړ ې ې ړ ګ ǘ ې ې ǘ ې ې ǁ ی ې ǁ ړ ړ ې ړ ې ګڼ Ǡ ې ګڼ ې ې ښ ړ ې ǘ څ ې ی ګ څ ې ې ګڼ ښ ړ ې څ ې ی ځې ګڼ.

ǘ ی ی ې ی څ ی څ څҠ ی ې ی څ ј ی ې څ څ ی ې څې ی څ ی ګې ې ړ ې ې ړ ړ ی ې ړ ړ ې Θښې ې څ ݘ ړې ې ی (ځ ې ی) ې ΁ ې څ ј ړ (ځ ې ј Ѡ ی ی) ې ې څ ړې ې ۍ ې ړ ( ې ړی ې ځ ې ړ ې ǁۍ ښې ځ ې ی څ ډ ډ ې ې ړ ړ څ ې јړ ې ΁ (Ԙ ) јړ ښ ګ ی ټ .

ی ځې ځ ې ی ړ () ې ړ ( ې ې ې ځ ) ګټ ې ې ې ړ ې ړ ې ې ې ې ې ړی ې ې ې ېې. ږ ې ړې ې څ ې ې ې ͘ јړ ې ې ږې ې ډ ۍ ړ ې ې ۍ ړې ې ې ږ ې ې ې ې ې ډ (ې ځ ی ی ې ی ) ې ړ ې ډ ͘ ړ ې ј ј ( ې ) ې ې ǁ ې ې ی ې (Ԙ) ې ږ ې ډ ې ګ ۍ ې ګځ. ړی ې ګډی ې ې ړ ډۍ ړ . ځ ې ۍ ی ې ې ړې ې ې ې ړ ړ ۍ ې ی ړ ړ ې ې () ړ () ړ ې ې ړ ې ΁ ځ ځ ړ ښ ړ ې ې Ӂږۍ ړ ټ ې ګځ ј ې ( ) Ѡ

ǘ ړ ګ ړ ې ډ ډ ډ ړ ې څ ې ј څ ښې ې ې ј ړږ ې ډ ړ ړ ΁ ځ څ ښې ې ې ې ړې ږ ( ټې ې ې ۍ )) ې ګې ڼږ ۍ ی ځ. ې ې څ ږ ( ښ ې ښ ی) ې ې ځې ې ښې ې ښې ې ې ښې څټ ې ړ ګ Ϡ ږې ګی ( ) ګې ټټې ΁ ې ښې ړې ( ې) ځ ې ځی ښې ΁ ې ې ې .

ښ

(ې Ӂږۍ ړ) ې ې ښ ړ ې јې ې ې ڼ ړ ې ǘ ې ښ ږ ې ې ټ ځ . ې ی ې ړ . ښې څ ږ ډ . ړ ې ی. ې څ ې ې . ې ې ړ ې (. ې ړ. ې ښې ј ې ) ې ښې ی ΁ . ې ې ې ی. . ې ݘ ی. ݘ . ې ی. ΁ . ې څګ ې ښ ΁ ј ј. ې ی. ښې ې . څ ی. . ګ ښې ې . ګ ړ ی. ی. ې . ګ . . (ی ې ړ. ړ ې ېېښ) ی ښ ښ ې ړ. ې ΁ ړې . ې ړې . ې ګۍ ړې ټټ ړ. ې ی ͘ ړ ې ی ښ ړ. ټ ΁ ېښ. ې . ښې ګјړ ې . ΁ ې ښ ې . ړ ې څ ګ ګڼ . ړړ. ې ی . ۍ ې јی . ی ې ښې . ې ښې . ډې ښې . ښۍ ښ ǘ . ې ې јړ. ې ې ښې ګ ۍ ښې ی. Ԙ ۍ ړ. ې ړ. ې ښېې . ی ړ. ΁ ې ځ . ې ړ. ې ǘ ړ ې .

( ې ی. ډ ) ی ښې ې ړ. ې . ې ګ ګ. ښې ې ډ ی ځ ې ړ . ې ( ی ښې ګڼ . ځ ې ې ی () ې ې ښې ې ښ . ې ې ړ . ی ې . ې ی ړ. ې ی ې ړ ړ. ښې ې ړ. ځ ې Ԙ ګ ښې ټ . ښې . څګې ړ ې ې ښې . ړ ې ې ې Ҙ ښې . ې ښ ې ښ څګ ښ ې ېږ. ډ ګ . ځ ې ځ ( ډې ی) ډګ . ې څګ ېښې ې ځ. ی ΁ ې ی ې ښ . ې ې ښې ۍ . ʘ څ ېښ څ . ې ې јړی . ې ې ې ړ. ړ ېی. ې ړی. . ې . ې ې ǘ ی . ې ې ΁ ړ. ړ. ی ( ې ښې) ی . ې ځ ی. ( ې ړ) ښې ډ ډ ې ډ ې ې ې ې. ځې ې ی ې . ی ګڼ. ځې ږ ې ی ې ې ې ېڅ . څ ې ې ې . ې ګۍ ې . ې ȍ ړ. ی ړ ې ΁ () ړ. ( ) ΁ . ښ ړ ې ښې ې . ۍ ځ ې ډېې ګ ځ . ی () ښې څ ېښ. ې ΁ ښې ې ېښ . ځ ې ې ΁ ې ې ېښ ې ښ ښې ښې (ې јړ) څ ی . () ډګ ړ . . ͘ څ ې ښ ښ . ې ړی ی . ې ړ . ښې ې ې ې . ې ې . څ ې ږ. ې ښ ې ې ی. ې ې ʠ ( ې ې ښې. ې ( ) ښې ېښ ی. ې څ ی. ې ښې ې . ی. ښې څ ې ی () . ې ړړې . څ ړې () ې ښې ې ښې څ ې . ې ې . ی . څ ې ښې ی.

И

ی ړې ی. ی ې ټې ې ګ ځې ې ې ǘ . ې څ ګ ې ې ǘ ځ. . ی ǘ ΁ ۍ ې ې ښ ګځې . ې ې ښې ې ی . ΁ ښې ڼ ړ . ې ږ. ې . ې . ېږ ې ښǘ) ې ې ې ی ښې ې . ډۍ` ښې ښ . ښې ې ( ۍ) ړې . ی ښ ګځې . ښ ځی ی. ګځېی. ې ړې ی. ځ ی ی ې ( ) ی ی. ې ې ښ . ( ې ) ې ړ. ی ټ ې ی.

څ

ګ ǁۍ ښې

) ځ ی. ښې ښې ی.

) ې ښې ګ ړې ی.

ʘ ښ ΁ ګ ځې ȍ ی ǘ ې ې Ԙ . ( ځ ې ) ګۍ ښې ې ګڼ. ( ) ې (ی) ړ ګ ېی . ې ې ړ ېی . ې ښې Ԙ ې Ԙ ړې . ې ړ .

ј ې ې . ی څ . ګ ې ې ټۍی ی ی. ې ګ ј ې ǘ ی. ΁ ټ ښې ټګ ې ې . ځ ې . ېښ ځ ی.

ګ ј ې ې ی ǘ ( ) . . ј. . ې . ͘ ͘ ږ . ې ې ټ Ԙ ې ې ړ. ښ ټ ړ ی .

( ) ې ښې ې ې. ې ې ې ې ې . ې ړ . ( ) () ګځې . ړې ړې ې ې . ȍ ( ) ګ ې ې . ( ډ ) ی ی . ګې ې ( ) ړې ې ې . ې ې ګ ې ې . ډ ې ې ( ې ې ) ښې ښې ې څ ړې ې . () ې ګې ې ړې ې . ړې . ې ګ ړی ی ( ) ې ښې ې . ( ) ړې ې ې ښې ې ړی ΁ ( ) ړې ړې. ΁ () . ( ) ې ښې . ( ځ ې ) ې ځی ښې ښې ې ښې ټ ځی ی ګ ې ځی (ې ) ګډ. ډې ޠ . ې ی ګ ښې . څ ې ( ښې ) ې ې () ǁ ټ ( ګ ) .

ځ

И

( ) ی . ͘ ګې . () ͘ эې ( ړ ) ګ ې ږ ې . ړ ړ ټ ј .

ԁږ

ې ې ې ې јړې ې ټې ǘ . ډ ښې ډ ېې . ځ ې ( ) ې ΁ ځ . ( ) ېې ( ځ ې ) јې . јړی ی. . ې ې . ( ې) ې Ơ ې ړ ې څ ځ ېږ (ځ ې ) ښې . ښې ی. ΁ ǁ ې ی ΁ ې ی.

ښ ΁ . ې .

) Ș

)

) ( ړ)

) И

(ګ: ښ )

Ș

! ې ( (ۍ ) ) ړ ې ډ ښ ې څ ښې ј . ې ګ . ( эې څ ) ېڅ ې ( څ ښې) ۍ ې ې ې . () ۍ ې ( ) ې . ې ې ړ ې ې ΁ ړ ې ګ ښې ې ډګ ښ ځ ې ړ ړ . () ( ) ʘ ې ې ې ΁ ې . ځ ې ې ! ې ګې ې ǘ ډې ښې ې ډې ګې . ټ .!!

ې - ې ې ړ ړ. Ӂې

( ړ ښې ډې ې . ې ښ . ښې ګ . ځې ې ې ېې ړ.

څ ې . ΁ ښې ګ ȍ ې ښې ګ . ې ΁ ې ړ ښ ( ګ ) ې ړ ې ړ ې څ ګ ې ګ ډې ې ځ Ӂ. ځ ې () ږ. ې ښې ې ګې ږ. ښې ې ې ږ ( ښې) ګې ΁ ښې ې ې ړ ј ښ . ΁ ېې ې ې ј . ې ې ړ ګ . ډېې ې ې ʘ ې . ( ې ې ).

ې ې ( ) ې ړ ګ ې ټۍ (panel ) Ӂ ( ) ښې ګ ) ! څ ѿ

ړ

ښ Ԙ . ې ې ې ځ ګ ې . . ښې . ښې . ټ ښې ΁ ړ . ې ړ.

ډې ډ ΁ () ګ ې ې ې ΁ ښې ښ ې Ӂ ګ ې ې ې ې ې ډ ǘ ړې ځ.

И

Ӡ ې څ ړې ې ې ې ( ) څټ ښ ( ځ ې ې څټ ې ډ ښ . ښې ې ې ې ) ې ې ې ړې ړې څ . ټ ګډ ې Ǎǁ . ې ګ ې ډې ( ) څ ې ې ړ ( ښ ړ) ې ǘ ډ . ې : (ټ ې (ې ې Ҙ ښې ګ ) ! ې ښ . (څ ړ) ې ې ګ ډ ښ ( ې ې ې ړ ј ې ښ ړ ې ښ ړ).

! ! ې ې ې ې ې ړ څ ې ې ړ ګ ې ې ې ډ ېټ ( ) ږ () ښې ې ( ې ښ ړ ΁ ښ ړ ټ ښې څ ګۍ ړ) ې ښې Ԙ ې ښې ј ې ې јړې ... ې ې ۍ ګ Ӂ ګ.

( ې ې ې ښ јړ ې )

ʘ ښ ږ ј . ږ . ږ ј ʘ ԁ ښې ڼ ږ ڼ ړ ې ( ΁ ) . ږ ې ټ ګ ڼ ې . ( ) ǘ ې ړ ې () ې с . ې . ې ځ ې Ә. ګ ې ۍ ټ ې . ټ ړ . ې . ښې ې ( ې ښې ) ې ΁ ښ ې (ګ ) ې ښې ې ځ ) ې ΁ ځ ( ړ ) ړ ې ځ ې ې ( ) ې ښې . ې Ԙ ې ( ګ ) ی ΁ ې ې ګ . ږ ګ . ږ ړ . ( ) ې ړ ړ. (ې څښ) ږ .

ځ

( ی ې ې ړ Ș ړ. ې .

! ړې ښې ښې څ ې . ږ Ҙ ګјړ . () څ ې ڼ ǁڅ ې ېږ . ې ( ) ګ ( ) ې ړ () ې ۍ ټ ړ. ې . ټ ( ) ړ ې Ҙ ښې . ښې څ ې ې ې ګ ږ ې ې ې ј ګ ږ. ( ) . (ځ ) ې ړ . ې . ې ې . ( ې) . ې ې . () . ې ښ ړ ې с . ې ښې ې (ړ) ړ с.

ې ( ښ ړې ځ ې ګې ې ې ) ې ې ټې . ې ې ښ ې ې ښې ځ ( ) ې ېښې () ې Ԙ ګ ښې . ( ټ ) ΁ ګ ې ې ی ې ې ځې ΁ ړ . ځ јې . ې ې ې ې (ګ ) . ګ .

-       ګ: ی јړې ګ ړ јړ ړ ې ΁ ېږ ګ ې .

ګ :

- ښې ې ې ړ ې ړ ټۍ ښې ې ʘ . ې ېې ې ښ ( ) ګ ښې ې ګ ښې ې . ې ګ ј ښې . ې ې ېښ ښې ړ. ی ې ښې Ӂہې ې ې ی ǘ Ӂ ګ ې ǘ ړ ې ړ ΁ ښې ǘ ې ډ ې ګ . ې ګ ښې . ښې ې ې ړ ې ځ .

̠ ې ې ې ږ ΁ ږ ې ږ ې ږ ј ګڼ:

ګړې ې ې ې . ې ې څ ې ی ې ې ǁ ې ې ښې ې ې ې ې ʁ ې ی ړ ړ ې ې ې ې ǁ ې ې ǁې ʁ ې ې ړ ې ړ ې ې ې ȍ ړ .

ی ې ی ې ې ې ړ ې ی ʁ . . ې ې ړ .

ې ې ځ ی ښې ې . ګې ښ ΁ ګ ټ ͘ ښې . ګ ی ړ . ( ) . ړ ͘ ګ ې ې ښې ښې ګ . ډ ډ ې ګ ړ ړ ( ېې ) ې Ԙ ړ ښې ړ ځ ړ ې ې ګ ګ ې ړ ې ΁ ړ јړ ګ =ې (ې ې ګ ښې ګ ې ) ې ې ښ ګ ښې ې ې ګ ېې ې ښې ې ښې ګ ړ ې . ې ړ ډ Ԙ . ځ ې ې ښې ډ ځ ې ډ . ې ګ ډ . ( ې ې ې) ښې ډډ ړ. ې ړ . څ ټ ې ې ې ې ې ټ ړ ښې ې ې ېږ ې јې ړ ې ې ی ( ) ښې ( ې ) ې ې ې ې ښ ړ ېښې ې ړ ټ ښې ښې . ې ښې ړ ګځ ې ې ږ ې ښ ړ ې ې ې . ګ . ځ ښې ځ . ΁ ј ړ . ښې ې ې ډ ښې . ډ ې . ښې ې ښې ې ې ګ . ۍ ښې ډې ې ګۍ ې ړ ې ډ ښې . ې ښ ې ګ ې ړ . ( ګ ) ې ې ې ړې ې ځ ګ ԁې ې ړ ښې ځې ې ې ېې ΁ ځ ګڼ ښې ې ی . ځې ګ . ې ې ې . ې ې ԁې ښې ې ̠ . ړ ګڼ ې ګې јړ ې ړ. ې ښ ېښ ښې ې ΁ ې ې ȍ ړې ΁ Ӂ ې . . ې ښې . ښې ې . Ϡ ښې .

ګ ښې ډ ې ې ې.

! ځې ې ې ʁ ړ ې ګڼې ړ ې ! . ې ړ ې ې ځ ې ې ګېږ јړ ې ! .

ګ ګ ې ΁ ې ې ړ ! ې ړ ې ګ ټ ې ړ . ې Ԙ ې ږ ګ ښې ېږ . ړ. ړ. ې ې ځې ې ې ΁ ډ ړ . ې ې ګ ΁ ګځ ͘ ې ې . ې ښې ښ јړې . . ښې ځې ې ې . ګ ښ ې .

ښې . ې ې ې ګۍ ې ښ ې ګ ې ړې ښې ځ ې ښ ې ې . Ș ښ ΁ ښې ې ۍ ګې . . ښ ې ړ . ې јړ. ې ې ښې ګ. ې څǘ ې ې ې ې ړ .

ږ ې ې ! () ΁ ȍې ړ .

Ҙ

ې ې څ ېږ ړۍ ټ ږ.

ې ې ې ړې څ ې ګ ړ ړ ښ ځ ې ښ ښ څ ې ښې ښ ې ړ .

ګ ږ ګ ږ ګڼ ږ ښ .

ږ ګ ې . ږ ګ .

ږ ږ ǁ ړ ېځ

ې ې ј ښ ړ ې ې . ې ړړې ښ ښې ې ړ ې Ș (ې ګ ) ͘ ې ΁ې ړ ډډ ې ړ ې څ ښ сې ې څ ځ . ې ټ څ ې ېږې . ΁ ې څ ړ ʁ ښ ې ړ . څ ځې ې ې ښ ښې ېې () Ș ډ ې ړ. ΁ څ ښې ې . ې ې ΁ ېږې .

ې ȍ! ږ ګ ۍ ې . ګ ځ څ ګړ . ښې ې ړ ې ې ǘ ږ ټ . ډ ې ړ 36 ځ ې . ی ښې څ ځ ې ې ړ . 21 36 ې ځ ځ ښ .

ې ښې ې ړ . ښې ې ړ ې ې ې Ӂ . ې . ښ . ډ ې ړ ې ј ځ ې ځ ښې ګې ې ړ.

ګ ې ې ځ ړ ښې ې ګ ړ . ې ې ګ ړ ګ ې . ې ې ړ ې јړ ј ړ

 

(ې ګړ)

ې ښې ј ݘې ې ښې ځې ښ ږ ې ځ.

ګ ( )

ځ ګ ډېې ې ې . ښې ې ځ . ګ ې ې ې Иې ګڼ. ې ې ې ې ΁ ښې ږ ړ ې ې . ې ې ګ ې ΁ څ ړ ې ې ͘ ې ې ʘ ( ΁ ښې ) ړ ې ې! ې .

ې ې ې ړ ښې ې ښ ې ې . څ ΁ ږ ې ې ې ې ( ې ) ې ړ. ې ې ګ ړ ј ې ې ې ې ډ ښ . ې ښې ګځ . ې ګځ ړ . ې څ ګ ې ې ښ ړ ځې ې ې ځ ځ ې ې ګ . څې ې ښې ښ ې ې ښې ښځې ې ʁ ړ ې ې ګ ړ . ږ ځی ېې ښ ې ې ې ښې . ې ځ ( ) ې . ې ړ څ ړ . ې ې څ ې ځ ږ ږ . ږ ټې ټ ې ږ ې ǘ ې ړ ې ! ΁ ې ј јړ ې . ښې ې ې ې ې јړې ې ښې ښې ǘړې .

ېږ . ې څ ې ې ې څ


[1] .څګ ې ǘ ې ې ǘ ړ ې .
[2] . ې ј
[3] . ǘ ј ݘ ډ ړ ګې ( )