۱۰۱

 

 

  .

 

  . . ǡ ǡ ǡ ǡ . ǡ !

 

 ( ې ې ی ې ې јړ ې )

 ی ی ې ړ  ړی ی ی   ړی ې    ړی   ې ې یې  څ ی ی ی  . ګ ј ې  ې ی ی  ې ې      ړ   ی ی ښ ګ ی ځ ۍ ږ ی ږی ې ی .

ې ی یښې

   ې یې څی   ی ی یې ځ څ ې یې ی  ی  یې ی ی یی ǁ ډی ګ[1]ړی ی ې    ې ې ې یې ی сې . ې   ړ یې ړ ښې یې ځې ټیګې ې ې ې ȍی ښ ی ګ   ځې ۍ ԁې څګ یې ې ی یې ښ    ړی   ګړی ې Ӂی ی сی ی ԁ څ ی    یې ی ړ. ې ی څ ې  Ϙې ښ څیې ړې څ   ې ډی   ښ ې  ډې ډې   یې ې . څ ې ړ ی څ ې ځ ځیږ ڼ .

 

 

 

 

 

  .

 

 

 

  : : ǡ ǡ ! .

 

۱۰۲

(    یګ ې   ی ښ ګ     ԁږ ی   ې ې јړ ې)

ی ځې ی

 ی ځ ې ی ې ټ  ی   ی ی     ډ ټ  ۍ ړ   ګ ې یې یږځ یې ښ ې ړ   ښ ې ې یښ ګ ځی   ی   ی ګټ ی ړ.

  ې   ړۍ ې

ې ې ې   ԁې ګ یې  یې څ یی یې څ ی ی ې ګ  ې ښ     ې څښ یې  ړ یې ې ګ یې   یې . ې ګیږ ې ې   ځ ې ې . ې ې  ې ی  ې!  Ӂی ړ ې  ی ې  ښ ې  ښ ې ړې ږ ډی ې ګ ګ ې ږې .

۱۰۳

 

 

 

  ǡ Ǻ . .

 

  .

 

 

 

  : ! .

 

 

 

  : ͡ .

 

  . : ( ).

 

ی ی ګ ګ ې ی ړ ی ی ډی ΁ ګ    ړ ΁   ΁ . څ ې ی ړی ې یږ  ې څ یږی ې یې ښی.  ی ښ  ښې   ې  ۍ ی.  ی ښې یښیې ځ ې  څی ې ډی .  ی ې  ړ ې ݘ یې ړ   یې یʡ ګ . ډی ې    ی یڅ ې    څ ې ې . څ ې  ی یږ  یږ څ ې ی ې . څ ې ې .

 

  ی ې ΁ ǁۍ ې  ΁    . ی ټ ټ ی ی ې  ی  ΁ یښې ې یې ې ې ې . ې ی . ی(ټ)  ښ ی   ټ     ټ څ ې   ې څ ې یی ې ښ ې.

  ې ې ې    ې څ یی ې ې ې یې ی   ې څ یې ښ ی   ی څ یۍ ښې . ې ړ ې ۍ ی ی ی ی ې یې    ی ې . ی ! ډی ې ې  ړیې  ښ     څ ې ې   ړیې .

ی !ی ړ     ې یې ړې ی ې یې ی ړې ې   ی ځ ې ی ی یې ې: ی ې ښې ې   ږ ی

( ی ی ی: ې ې ی: یې ې ګ یې ییͻ  ې ی   ی ې ې ΁. ی ییڻ ې ی   ی ې ې  ډډ ړ. ѻ ی ې  ډی ǁ ی ټ .)

﴿ څ ﴾

[ 104 ]

 

 

ǡ ǡ !

 

: ( ԁږ ې ې ې ځېۀ ښ ې ې ځ ې ېې :)

() ې

 

! ښ ې ǘ () ۍ ګۀ ې ې ې ۍ ې . ј ΁ګ ې څې ې Θې ې ې ګ ې ېږ ې څ ړ ې ټ ې ې ړ.ګ ې ې ې ΁ ې ګۍ ښ ړ.ټ ې ۍ ې . ې ې ېې ې ېې ې ې ې ! ۀ Ӂ ې ې ې ګ ې ړ ټ ۍ ړ ېښ ۀ څ ې ې ې ې ړ ټ ې ېټ ې ې څګ .

ɡ .

( : ې ې ځې ې ې ېې ې ې И ې ږ ې ۀ ځ ې И ړې)

﴿ ځ ﴾

[ 105 ]

 

[ ]

 

.

 

[ ]: ǡ ǡ ǡ ϡ ϡ .

 

.

 

! ! !

 

: ( ې ې ې ځ ې ې ې ړ ځۀ ځې ې јړ)

ǘ () ځګړې

 

ې ې ǘ ې() ګۀګ ј ј ј ې ې ړ ې ټ ډ ې ټ . ې ټ ǘ ǘ ې څ .

ȍ

 

! ې ې ې ( ) ۀ ې ې ې ې ې ې ې ͘ ې ې ې ځ ې ې ې ې ! ې ې ږۀ ې ډې ډږ ځ ړ ړ ې ځړې ې ځې ېې ! ۍ ې ټ ږ ې ǘ ې ΁ ې ې څ ې ې ۀ ګ څ ښېې ! ډې ͘ ې[i] ΁ ښ јې ơ ! ټ ګې ې ې ټ ښ ږ ې ګټ ې .

[ ]: ١ .

 

ѡ ڡ ! .

 

: ǡ .

 

!

 

Ԙې ې : ! ړۀ څ ښ ړ ښ ې ڼ ې ړ ǘې ډ ړ . ! ΁ ǁ ډډ ښ ېږ ې ګړګ ړ ړ ǘ ېټ ې ړ . ې ې ړ ې څ ې Ӂږ Ӂ څ ې ې ې ېښ ! ې ې ۀ ړ ې ټ ېې ې Ԙ ې ځې څ ې ǘ ې јړ ې ې ټ څ () ᡁ ګ ډ .Θې ې ې څ ې ړ Θې ې ې ځ ښې ( ) ړ ơ ړ ΁ ې ơځ ې ې ځ ې ړ.

﴿ ԁږ ﴾

[ 106 ]

 

[ ]:

 

[ ]: .

 

. .

 

( ې ې ښ ې ې јړې )

ԁړ : ې ې ې ټǘۀ څښ ې ۀ ڼ څښ ړ ګ ړې ې ې ټګې ړې ې ړ ځ ګځ ښ ګ ڼ ښ ګ ڼǡ ې ټ څګ ښ ډ ј ې ϡ ۍ ȡ ʘ ښ ۍ ې ȡ ј ډ . ټ ښ ې ځ ړ ځ ې ڼۀ څ ǘ ۍ ډګѡ ې ګ ې Θې ې ټ . ۍ ګ ښ ې ې ې ې ګ ۍ ې ې ǡ ډې ځ ې ې .

:

 

ӡ ӡ .

 

. ǡ .

 

 ǘ ()

 

ې ې ی ې() ڼ ښ ڼ ړ ј ې ې ځ څ ېښ. ! ځې ګ ګۀ ې ېږۀ ΁ ې јړې ΁ ې ې ! ۀ ۍ ړ ړې ΁ ړې ځ ې ړې. ځ ې ړ јړې. ږ ۀ ګ ټ ې ړېې ې ښې ې ې ړ ې ې ګ ګ ې .

.

 

:

 

  ! ! ȡ !

 

( : ټ ې ې ې ې ې ې ګټ ې ې ې ې ې ړ)

ېǘ () ړ: ! ې ј ې ې ې ی ځ ېږ ګډ ېږ ې ې ړ ې ơ ېېږ ې ې ړ ې ǘ .

ګ : ټ ې ړ ېږ ơ ې ړې ې ې ې ړې ې ېơ ې ǘ ͘ ې ې ې ΁ Ӂۀ ΁ ګې јړې ǘ ې Ӂې! ې ې ډ ( ) ! ې ΁ۀ ړ ۍ ې ډ.

﴿ ﴾

[ 107 ]

 

 

.

 

ɡ ; ǡ !

 

( ۀ ې ګ ځ ځ ې ې ΁ Ә ې ړ јړ.)

ې ΁ ګ ۍ Ԙ

 

  ېښ ΁ې ј ډ ګјړې ې ښ . ړې څې ơ ړۀ ې ړ ې ړ څګ ې ګ ړ ګ ړ ې ې ړې ΁ ډګ ړ ې ېې ې ړې ې ښې ې ې ډ ې Ӂۀ ږښ ې ۀ ړ ېښ ړ.

[108 ]

 

 

ɡ .

 

( ې ې ې ې ې ېښې ې ې ړې )

ې

 

 ې ې ΁ ΁ ګ ې ځ ړښې ښ ړ ې ځ ې ې ې ݘ ې ړ ځ ې ݘ څ ې ې ې ړۀ ې ǘ ې Ӂېڅ ǘ ې ې ټ ݘ .

:

 

.

 

: ; ;

 

; . ǡ ǡ .

 

͡ ͡ ͡ ͡ !

ǡ ǡ ǡ . ; .

 

.

 

.

 

  .

 

( ې ې ې ېǘ () ې :)

  ј () ې ې څ ڼ ې ړ ې ǝ[ii] ټټ ې ځ څ ͘ э ښ ړ. ېǘ () ړ ګځ ې ې ې ѡ ړ ړ ڼ ږ ګګ ΁ ې ټ ې .

ې ۍ

  ͘ ڼ ړ ښ ۀ ړ ځ ې ځ ڼۀ ۀ ړ с ڼ څې ټ ې څګϡ ګ ښ . ΁ Ә ړ ښ ښ ې ښۀ.

Ϙ

ې ! څ ې ې ې . ې ې ې ګټ ې ښ ې ۀ ړۀ ڼ ې ګګ . ګۍ с ې ې ې ΁ ځ ۍ ې () ګۍ ړ . ې ې ې ې ېګ ې ېګ څډ ې ښې ې څ ړ ړ ې ځ ې ې ې ې ڼ ړ ۀ ې ټې ې ړ .

  ې ƿ ې јې јې . ښ ې ې ې ځې ې ښ ƿ ! ېټ ګ ې . ΁ ơ ړ ۀ ړ ۀ ږ ښ ơ ټې ې ΁ ښ ټ ړ ΁ ݘ ړ ښ ې څۀ ۍ ې ې څ ېږ ې ې ځېښۀ ې ې ې ځېښ ېږ.

͘ ې ښ ې

  ې ΁ ځ ټګ ǁ Ӂ(ј) Ӂ јښ ږ ړ ځ ړ ښ ړېږ јې јړ ې ګ ښĘې ښ ې ې ېږ ښ ړۀ ځ ګ Ӂ ځ ډ ۀ ې ې ې Ǎ ې ړ ې ې ǘ ړ . ښ ې ډ ړ ې ړ ښ ګ ړ ǘ څ ښ ړې .

[ 109 ]

 

 

: ѡ ݡ ݡ .

 

ɡ ɡ . .

 

ɡ . ! ! ! ! ! ǡ !

 

( )

ʡ ǘ ځې ې

  څ څ ۀ . ی ړ ډ Ӂ ځ ј ې ې ړۀ ګ ۀ څ ې ړۀ ې ۀ ! ګ ۀ ې ې јړ ټΘې ې ې ې ۀ ځ ې ګې ځ ېې ۀ ې Ϙې ګټې ځ څ ېښ ۀ څ ې ې ې ګ ۀ ې ېګ ې څ ې ͘ ۀ ې څ ې ې ړ ې ې. ټ ښ ۀ ې څ ې ې ې ېښ ې ېږ ټ ګ ېې ې ې ېې. ې ې . ! ǘ Ӂېڅ ې څ ړ څ . ړې څ ړ ǘ څ ǘ . څ ې Ǎۍ ǘۍ ړې ې ګ ټ څ ړۀ . ې ۍ ې ې څ ړې ې ې ې ړې څ ړې .

: ; ; ( ) ( ); .

 

[ ]: ! : .

 

ǡ ǡ ǡ . ǡ .

 

ɡ ɡ ǡ ǡ ǡ .

 

ѡ ١ .

 

: . ! ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

 

ǡ !

 

[ ] : . . . .

 

 []: ǡ ǡ ǡ ǡ [ ] : . . ѡ ǡ ǡ . .

 

ښ : ښ ځ څ ې ځې ې ې ې ړې ې ېې ټ . ې ږې . ښې ې ۀ ګ ې ې ې ۀ ې ې ې ۀ Ӂ (ې) ې ې ۀ ړ ې ړې ځې . ǁ ړ ښ ې څګ ې ې јې ږ ۀ . څ ې ځې ټ ΁ ټ څ ړ ګڼ ځ ړ ې څګ ې ښ ې ۀ ړ څګ ې ړ ۀ ې .

! ې ښ ځ ې ۀ ې ګ ې څ ښ ې ې ې ځۀ ګګ ې ړۀ ې ې ډ ډ ړۀ ړېې ڼۍ ې ې ې ټ ړړ ې ېږۀ ې څ ې ۀ ۀ څ ې ې ګ ګې ې ې ړ ې ټ ې ۍ ږ ې څ ې ړ ړۀ ې ګ ګ ږ . ې ې ړ ړ ړ.ې ې ې څ . ې ړ ړ څ ې ې ړې ۀ ېېږ. څ ګ ې ې ې ګ ې ( ګ ) ې ۀ ی ( ې ډګ ې ړګ) ګ ګ ې ګ ګې ې ې ې ې ې ې ې ې ې ګڼ ې ې ې ې څ ې ې јړې ې . ې ګ ګۍ ځ ۍ ګ ې ې ګ ې ټ ړ ې ښ ΁ې ۍ ځ ې ګ ږ ې ې ې ې ړ ې ې ې ړ Ŀ ې ړ ې ډې ې ګې ټې ړې ې ۀ ې ۀ ۀ Ԙ ډ ګ ېټ ۀ ړ () ۍ ې ې ې ې ې ې ړ ې ړ. ې ې ګ ې ۀ ې ې ې ړ . ښېۍ ړ ګ څ ډګ ړې ې څ ې ې ې ې ې ġ ړۀ ې ې ې ډ ړ ې ې ۀ ې Ϙۀ ګ ۀ ړ ښې ΁ې ې ې ږ ې ې ېږ ΁ې ۍ ځ ې څ ۀ ې ږ ј ګ ځښ ې ې ې . ې ګ ګې ټ ښښې ګې ې ږ ېږ ې ځ ΁ې ۍ ځ ې ې ې ې ښ ېېږ څ ې ښ. ړې ډډ јې ۀ ځȡ ې ځ ې ΁ () ΁ ې Ӂ ړۍ ږ.

څې

ې ې ې ړۍ () ې ېږ ړ ځ څې ͘ ځږ ځ ړېږ ټ ې ړ ǘ ې ړې ګېږ ې ځ ј . ј ټ ې ړ . ǘ ډ ې ډې јړ ې ۍ . ΁ څګ ې ځ јړ ې ې ې ګ ړ. ې ې ګ ې څ ږ ې څ ېږ. ې ۍ ګېږ څ ې ې ګښ. ېږ. ګ ډېې ټڼې ړ ښ ې ې Ǎ ې ې ښې ې ړې ې ړ ې ښ ې ګ јې ې ې ې Ǎ ې ې ې ډې ې ې ې ې ږ ې ږ . ځ څ ځ ېږ ځ ې ېږۀ ې ټǘې ې ې ۀ ې ې ېټ ې ېږ.

:

 

ǡ ǡ . .

 

:

 

 

ј ()

  ګ () ې ړ ګڼ ې ړ ښ ΁ ې ګڼ ې ې ښ ېښ. ېۀ ې ǘ ۀ ښ ې ړې ې ښۍ ې ځګړې ړې . ј () ړ ې ړۀ ې. ښ ې ښې ې ګ ې ې ړ ۀ ې ۀ ړ. ͘ څ ړ ې څ ې ړ. ې ې ې ې.

 ږ () ې څ ښ ګ ګ ځ ې ͘ эې ږ ګ ΁ ږ ښ ږ .

[ 110 ]

 

[ ]

 

: ȡ . .

 

 [ ]

 

[ ] .

 

.

 

( Θې ې ̻ )

ې ۍ

 

 ې Ԙ ǘ ږې ټ ښ ۀ ۀ () ې ǘ ې ړ څ ǘ ګڼ ږ ځ Ҙ ј ې ې ǘ ړې ډ . ې ګځې . ټې ې ګ ږ ښ څǁ ګ ړ ۍ ۍ . ې ټ ښ И ۀ څ ړ ې ېګ ې јړې ې ځ ې ǘ ټ ښ ې ې  ې څ ېړ ځ ې ټ ښۀ ښ ΁ ېǘ () ړ ې ټ ښۀ .

ښ

 

  ړ ې ټ ښ ې ښۀ ݘ ې ړ ې ړ Ӂ ڼ ې ړ ې ړ ړ . ښ ږ ې ټګټ . ې ې ΁ څ ړ ې ΁ې ǁۍ ې ې ۀ ې ǘ ړ ې ې ړ .[1] ې ځی Ӂړ یې  ې ی.

[i]- ۱۳۲ ͘ ړ ې ې ۍ ې ې ې ې ې ړ ې .

[ii]- ځ ې ځ ې ې ې ې.