( ې ښې ړ .)

ې ! ( ې ) ΁ ʘ ړ . () ې ΁ ښې ړ ګ ړ . ې () ΁ ښې ړ ګ ړ . ې ښې ګ (Ǎ ) ې ګ ښ ( ګ) ې ځګېې . ( ې ) ې ګ څ ګ. ې ګ . () ګ ړ . Ϙ ې ښ ېښ . ( ې ) ј ړ ې ΁ ښې ځ ј ړ ې () э ېږ.

ې

( ې ښې ڼ ځې ې ).

ې ړ ړ ې ړ (څ ې ې ) ې ې ې ΁ ې ټ . (ې ΁ې ) څ ې ړ ( ې ې څ څ ې . ښ ړ ( ) ې څ ې ځ . ې ړ ) . ې ې ې څګ .

ګ

( ځ) ګ ( ړی) ښې ګړ ړ ګ ښې . ې (ې ږ ) ږ ګ () ې ږ څ ې ې ېږ.

څ

! ΁ ډ ړې . ښ ې ړ . () . ޠ ( ۍ ) ښې ې ډ ې ې ΁ ȍ . ې ڼ ې ې ǁ .

ځ

ګ

ګ ې ښ ΁ ې ې : ! ΁ ځ - ΁ ځ ې . ΁ ښ ښ ړ. ΁ ј ښې . ΁ Ҙ ښې ښ ړ. (ګ) ښ ( ګ ښې) ښ ښ . ې ΁

ټټ (ښ) . ځ ! ې ې ǘ .

ԁړ

ګ ښې

( ګ ښې ې јړ. ډ ې ې )

! ې ګ ښې ې ΁ ګ ې ې څګ ښ јړ.

ې ʁ ې ې ې څ .

ј:

ې Ԙ!

ې:

ې ې ګڼ ې ږ ې ګ ښې ږ څ

ې ښې ې

! ې !

ې ښې ی ګڼ ې ږ ښې ې ږ ښ ښې ې ښې ېږېږ ې .

! ې . . ګ ې Ӂ ې. څ () !! ې څ ښې څې ړ ې. ښې. ( ې) ې ې . ړ ې ګ ړ ځ ΁ () ګ ښې ړې . ې ګ . ښ ې ږې ې ۍ ې . ( )

ې څ ښې ې ΁ ې ېږ. څ ې ( ې ښې ې ) ې ښ . ې ې ې ۍ ې Ҙ . ( ې ) ې ښې ې . ( ې ې ) ښ Ҙ ې . ډې ې . ښې . څ ې ې ΁ ګ ښې . ې څ ې ځ ȍ . . ې ښ ې ې ې ې څ ښ. ې ې ښ ښې .

( ې ې ې . ښې ې څ ډ ).

Ҙ ې ړ . Ӂ ې ۍ ې ځ . (ځ) ې ښ ې ځړې ړۍ . ښ ښ .

ګ ǁ

( ښې ې ګ јړ . јړ ).

ې (ې Ҙ ) ښځې ړ ې ې. ځې ې ې ې څ Ԙ ǁ ړې ځ ې ښې ډ . ړ ې ښې ګ ړ ې ګ ړ ړ.

ټ

΁ ډې ې . ټ . ې ډې ې ډ ې ې . ځ ښې ډ ې ګ ګ ې . ې ټ ې ړ. ې څ Ԙ . ټ ې ې ې ΁ ې ښ ډ . ټ ګ ې ǁ ј ې ړ ې ښې . ې ګڼ ې ΁ څ ې ΁ јړ . . ې ې ې ې ې ې ΁ ې ې ې ړ .

ې ښ ې ۍ ې ې ړ. ښې .

1

ګ ǁ ځې ګڼ. ې ګې ې ښۍ ې ǁ ړ. ې . Ѡ ښې ې ړې . ې ګ јړ . ې ې . ې ټ ګ ډ ی. . ځ ې ګ څ ښې ډې . څ ځ ځ ېږ . . ې ګښډې ړ ۍ ړ .

ې ( ښ ړې ځ ې ګې ې ې ) ې ې ټې . ې ې ښ ې ې ښې ځ ( ) ې ېښې () ې Ԙ ګ ښې . ( ټ ) ΁ ګ ې ې ی ې ې ځې ΁ ړ . ځ јې . ې ې ې ې (ګ ) . ګ .

-       ګ: ی јړې ګ ړ јړ ړ ې ΁ ېږ ګ ې .

ګ :

- ښې ې ې ړ ې ړ ټۍ ښې ې ʘ . ې ېې ې ښ ( ) ګ ښې ې ګ ښې ې . ې ګ ј ښې . ې ې ېښ ښې ړ. ی ې ښې Ӂہې ې ې ی ǘ Ӂ ګ ې ǘ ړ ې ړ ΁ ښې ǘ ې ډ ې ګ . ې ګ ښې . ښې ې ې ړ ې ځ .

̠ ې ې ې ږ ΁ ږ ې ږ ې ږ ј ګڼ:

ګړې ې ې ې . ې ې څ ې ی ې ې ǁ ې ې ښې ې ې ې ې ʁ ې ی ړ ړ ې ې ې ې ǁ ې ې ǁې ʁ ې ې ړ ې ړ ې ې ې ȍ ړ .

ی ې ی ې ې ې ړ ې ی ʁ . . ې ې ړ .

ې ې ځ ی ښې ې . ګې ښ ΁ ګ ټ ͘ ښې . ګ ی ړ . ( ) . ړ ͘ ګ ې ې ښې ښې ګ . ډ ډ ې ګ ړ ړ ( ېې ) ې Ԙ ړ ښې ړ ځ ړ ې ې ګ ګ ې ړ ې ΁ ړ јړ ګ =ې (ې ې ګ ښې ګ ې ) ې ې ښ ګ ښې ې ې ګ ېې ې ښې ې ښې ګ ړ ې . ې ړ ډ Ԙ . ځ ې ې ښې ډ ځ ې ډ . ې ګ ډ . ( ې ې ې) ښې ډډ ړ. ې ړ . څ ټ ې ې ې ې ې ټ ړ ښې ې ې ېږ ې јې ړ ې ې ی ( ) ښې ( ې ) ې ې ې ې ښ ړ ېښې ې ړ ټ ښې ښې . ې ښې ړ ګځ ې ې ږ ې ښ ړ ې ې ې . ګ . ځ ښې ځ . ΁ ј ړ . ښې ې ې ډ ښې . ډ ې . ښې ې ښې ې ې ګ . ۍ ښې ډې ې ګۍ ې ړ ې ډ ښې . ې ښ ې ګ ې ړ . ( ګ ) ې ې ې ړې ې ځ ګ ԁې ې ړ ښې ځې ې ې ېې ΁ ځ ګڼ ښې ې ی . ځې ګ . ې ې ې . ې ې ԁې ښې ې ̠ . ړ ګڼ ې ګې јړ ې ړ. ې ښ ېښ ښې ې ΁ ې ې ȍ ړې ΁ Ӂ ې . . ې ښې . ښې ې . Ϡ ښې .

ګ ښې ډ ې ې ې.

! ځې ې ې ʁ ړ ې ګڼې ړ ې ! . ې ړ ې ې ځ ې ې ګېږ јړ ې ! .

ګ ګ ې ΁ ې ې ړ ! ې ړ ې ګ ټ ې ړ . ې Ԙ ې ږ ګ ښې ېږ . ړ. ړ. ې ې ځې ې ې ΁ ډ ړ . ې ې ګ ΁ ګځ ͘ ې ې . ې ښې ښ јړې . . ښې ځې ې ې . ګ ښ ې .

ښې . ې ې ې ګۍ ې ښ ې ګ ې ړې ښې ځ ې ښ ې ې . Ș ښ ΁ ښې ې ۍ ګې . . ښ ې ړ . ې јړ. ې ې ښې ګ. ې څǘ ې ې ې ې ړ .

ږ ې ې ! () ΁ ȍې ړ .

Ҙ

ې ې څ ېږ ړۍ ټ ږ.

ې ې ې ړې څ ې ګ ړ ړ ښ ځ ې ښ ښ څ ې ښې ښ ې ړ .

ګ ږ ګ ږ ګڼ ږ ښ .

ږ ګ ې . ږ ګ .

ږ ږ ǁ ړ ېځ

ې ې ј ښ ړ ې ې . ې ړړې ښ ښې ې ړ ې Ș (ې ګ ) ͘ ې ΁ې ړ ډډ ې ړ ې څ ښ сې ې څ ځ . ې ټ څ ې ېږې . ΁ ې څ ړ ʁ ښ ې ړ . څ ځې ې ې ښ ښې ېې () Ș ډ ې ړ. ΁ څ ښې ې . ې ې ΁ ېږې .

ې ȍ! ږ ګ ۍ ې . ګ ځ څ ګړ . ښې ې ړ ې ې ǘ ږ ټ . ډ ې ړ 36 ځ ې . ی ښې څ ځ ې ې ړ . 21 36 ې ځ ځ ښ .

ې ښې ې ړ . ښې ې ړ ې ې ې Ӂ . ې . ښ . ډ ې ړ ې ј ځ ې ځ ښې ګې ې ړ.

ګ ې ې ځ ړ ښې ې ګ ړ . ې ې ګ ړ ګ ې . ې ې ړ ې јړ ј ړ

(ې ګړ)

ې ښې ј ݘې ې ښې ځې ښ ږ ې ځ.

ګ ( )

ځ ګ ډېې ې ې . ښې ې ځ . ګ ې ې ې Иې ګڼ. ې ې ې ې ΁ ښې ږ ړ ې ې . ې ې ګ ې ΁ څ ړ ې ې ͘ ې ې ʘ ( ΁ ښې ) ړ ې ې! ې .

ې ې ې ړ ښې ې ښ ې ې . څ ΁ ږ ې ې ې ې ( ې ) ې ړ. ې ې ګ ړ ј ې ې ې ې ډ ښ . ې ښې ګځ . ې ګځ ړ . ې څ ګ ې ې ښ ړ ځې ې ې ځ ځ ې ې ګ . څې ې ښې ښ ې ې ښې ښځې ې ʁ ړ ې ې ګ ړ . ږ ځی ېې ښ ې ې ې ښې . ې ځ ( ) ې . ې ړ څ ړ . ې ې څ ې ځ ږ ږ . ږ ټې ټ ې ږ ې ǘ ې ړ ې ! ΁ ې ј јړ ې . ښې ې ې ې ې јړې ې ښې ښې ǘړې .

ېږ . ې څ ې ې ې څ

Θښې ې . ( ډډې ) ګ . ( ې ډ ې () ړ () ې ( ) ېې . () ګ ښې . ښ ګۍ . ې ېځ . ې ې ګ ͘ . ې ېې ې . ې ګځې . ېښ ې ړ. ǘ . ړ . ې ړ. . ړ ǁۍ ې ې. Ҙۍ ړ ې ېږ. ټ ږ ې ې . ΁ ΁ ښې ټ . ΁ې ݘ . ې . ې ΁ ې څ .

ټ

ډ ͘ . ې ښې ې ې ښې .

() ې . () ګ ړۍ . () . ښې ڼ. ې ړ ګ ې ړ. (څ) ې ې ې ګ ښ . ښېۍ ښې . ( څ ) ۍ ټۍ . ې ټ . ΁ ځ ټۍ . ځ ټ јړ ( ԁ ) ښې ې . ې . ېږ. ښې ښې ټ ښی . ې څګ . ې ې ې ځ ȍ ړ. ې ړ . ې ǁې ې ې . ( ) ټ ښ ΁ ې ΁ ښې . ښ . ځ ݘ ΁ ݘ ې . ې ΁ې ۍ ټ ΁ې ۍ ې ړ . ګ . ΁ ړ. ټ .