[111]

[ ]

ǡ ǡ ǡ

:

( ).

! !

! ! ǡ ǡ .

! . ! !

ʡ ! .

! ϡ ѡ .

ɿ ɿ ( ) ǡ ǡ .

ǡ !

ǡ ( ): [] ǡ ǡ ǡ : ( ).

ې

! ۀ ې ې ځ ې ږ ګګ ې ټ ېې ږې ښ ځ ښơ ځ ې څګ ښ ې ې څ . ډې ې ړې ېې ǘېې ې ې . ې ې ی ې : ې ې ې ړ ېټ ړ ې ۀ ۀ ړ ǘ څ ې

ۀ ښ ګ ې ې ښ ځ ښ ړ ې ې ې ۍ ښ ېې ې ګ ې ې څ ړ. ګ ۀ ې ښ ې ځ ǁې ړ. ې ږ ې . ې ې ګ ې ې ԁ ې ې ې ړ ګ ې ې ځ ړ ګ څ ې ې ېې . څ ې ې ېږ ېږ.

ې ښ ې ې ې څ ې ې ΁ څ ې ډې ډې ړ ځ ړ ډې ې ځ.

ډې ړ څǁ ې ړ ډې ې ډډ ې ͘ʡ ې ږۀ ې ۀ ې ۀ . ړۀ ې ѡ ې ۀ ې ړۀ ې ې ړ ې͘ ې ΁ ې ʡ ې Ӂ ې ړ ې .

ې ΁ ې ځ ې ې ږ ښې ې ې ې ې ې ګړ ې ډېѡ ښې ې ې ې ې ې ښ څ ې Θې ړ ې ې ډ ړ ړ ې ې ې ې ښ ېې ې ې ې ې ې ځ ړ ې ړې ې ړې څ !! ې ې ʘ ې ې ې ډ ې ړ ې ې ځ ې ې Ӂ ړ. ې ې ځ ږې ڼ ې ړ ې ېښېې ې. ې ې ې ټټ ړ ې ښ ړې څ ې Θې ړې ې ې ې ېۀ ځ ې ې ګ ړ ې ې ږې ښ ړ ې ګۍ ې јړ ڼ ۀ ې ښې

ې ې ښ ې ډډ ƿ ې ƿ ې ې ېېږ ډې Ϙ ơ ېږ ې ې ېږ ډ ې ! ې ې څ ږ ې ګ Ӂ ې ې ј ړې ې ې ې ې ڼ ې ړ ړ ې . ۀ ډ ې ګډ ډ ې څ ځ ј څ ې . ې ږ ږ. ېږ 捘ۍ ېږ ډ ځې ګډ ې . ې ږ . . ې ې ې ې ې ݘ ې ې ې ې ې ړې ړ . څ ې ې ېښ ې ېې . ځې ځ ې ځې ېټ ځ ې ګې ټې ښې ړې . ΁ ځ ې ڼ ځ ې ۀ ړ ځې ېټې ې ړ څګ ې ې ې ښې ې ړ ځې ΁ ې ې ې : څګ ې Θې ې ړ ې ې ړ ږ

[112]

  ! ǿ ǿ ǿ !

( ې ې ې ʡ ګ ې И ړ )

ې ј ې

ې ( ګ ښ) ځ ې ېږې ǘ ې ۀ ې ې ȍ څګ ېټ ې ړ ړ ځ ږ ȍ ېټ ې ېږ ݘ ړ څ ې ځ ې ΁ څ

[113]

[ ]:

ǡ ɡ ɡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ . !

. ǡ ǡ . . ! ! . .

ې څ ј ځ ې ځ ۀ ې ې. ΁ې ې ې ΁ ګ . ې ې څ ښ ځ ې ې ښ ې ګډ ې . ې ګ ږۀ ې ښ ی ΁ ۀ ښ ړې ښ јړې ې ې ۀ ړ ې ږ ې ې ډ ړې ۀ ې ټې ې ېې .

څ ښ ې ې ې ړې ې ښې ې څ ې ې ېږ.

!څ ې ǘ ړ ΁ ښ ې ګڼ јړ ې ړ Θې ې ې ګ ې ږ . ې ښ ې څ ې ړۀ ې ړ څ ې څ ې ې Ԙ ΁ ښ .

ړ ګ ډ ړې ځ ې . ǘ ې ې ېјړ .

ې ڼ ƺ ۍ ۍ ړ . ۀ ơ ۀ ې ơ ۀ څ ј ۀ ګ . څ ې ېږ ې ښ ږ ! ړ څ ځ ې ېږ ې . ې ې ې ځ ې ې . ې ΁ څ څ ۀ ې ګ ې ېېږ ې ډ ړ. ې ۍ ې ږ ړې ۀ ځې ې ې ۀ ΁ ړ څښ ړ .

څ

[114]

[ ]

: ѡ ѡ .

: ڡ ڡ ǡ .

; .

ѡ : .

!

.

. ! ! ! .

( ې ې ې ړ )

ǘ ګ

ې ښ ې ې ې ې ې ې ځ ړې . ۀ ګ Ԙ څګ ې ې ې. јښ ې ړ ګړ ړ. ګ ې ې ې ې ګ ړ ې ښ ړ. ې څ ګړ ې څ څ ې ې. ǘ ې ې ې ΁ ګ ې . ې ې ې ј ږ ې Ԙ ړ. ګ ј ې ې ۀ ې . ګ ј ې () . ې ۀ ې ږ ړ ږ ǘ . ې ې ګۍ Ӂ ېې ې ې څ ېې.

ګ! ǘ ې ښ . ې ښ ې ې ې . ټ ښۀ ږ ټ ښۀ ې ې. ښ ې ښ ې. . ګ! ې ǘ ې ړ ې ېړ ې ې ԁې ې ې ۍ ځې ې ې ې ېې . ې ې ې ړ ځ ړ ې ې ړ. ېښ ې ې ړ ړ. ګې ې ګڼې ګ ې ې ګ ۀ.

ǡ ʘݡ ځ . ې ۍ ښې ې ې Ӂ ړې ې ځ. ې ښۀ ېۀ ګ ۍ ǁځ ȍې ۍ. ړ ړېږ څښ ې ېږ ړ ې څ ې ΁ ې ړ ې ΁ ې ېږ. ΁ ې ې ې ې ځ ړ ѡ ې ې څ Ԙ ې ې ړې څǁ . ښې ǘې ې ΁ ې ې څǁ ې ګ ګې ښې ړ ې څ ړ ۀ ې ۀ .

!
.

: !

. .

. ( )

! ښ څ ې ې ې څ ږې ې څ . ۀ ې ېښ ړېې ې ې . ǘ Ӂېڅ ی! څ ړ ې ې ځ ړ څ ې ې ې .

څ څ ۀ ګ ې څ څ ې ښېګړې ښ ۀ ګ ې څ ې ې څ ې . ې . ټې . ! ې څ ې ې . ډېې ې ې ې ګټې ډېې ې ې ې ې . ې څ څ ې ې ې ơ څ ې څ ې ې . څ ې څ ې ېږ. ګ ېږ. ړ ې ơ ې ې څ ې ړ څ ې ړ ې . ې ې ǁ Ԙ ګډ ډ ې ې ې ǘ ې ې ۍ ړ ې . څ ې ې ې ړ ې ړې . ېې ګړ . څǁ ګ ېېږơ ځ ې ې ې ې ې ځ ګټ څ ې ې ړې ې ې ې ې . ې .( ېېږ ې ځ ې )

ځ

[ 115 ]

ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

! ǡ ! ; .

ǡ ǡ .

ǡ ! . .

( ښ ې ې ې ړ)

ې ()

! ږ 捘ۍ ې ځ ړې ېږ ې ګ . ړې څځ ړې . ! ږ ګډ ړ ښ ړې ږ. ! ې ګۍ ې ې ړ. ! ې ې ې 捘ۍ ې ځې ځ ǘړې ېې ې . ! ۀ ې ښ ځ ې. ې ې ې ټ ځې ږ ې ۀ ېږ څ ړۀ ېږ. ږ ږ ګ . ۀ ږ ΁ ړې. ډ ځ ډ Ӂ ښ ټ ې ړې. ږ ې ې ې ې څڅ ې ټ ړ ړ ې Ӂ ۀ ړ. ! ږ ې ښ ړ ې ې ښ ې ځ ǘ јښ ې ټ ړ څګې ډې ړ ڼې ې ې . ې ړې ړۀ ښ ړ! !ې ړې ې ډې ږ ې ډۍ ښې ړ ې ږ ږ ې ې ږ ې ې ګڼې ې ې ې ې ړ . څ ј ېښې ې ږ ې ټټ ځ ې ې. ! ې ټ څڅ ې ې ټ ې څڅ ې ې ې ې ړ. ې ګړځ ښǡ ې ې ې ځې ړ څڅ ړ . !ې ډ ېږې ې ې ېږ 捘ۍ ǁ ړګ ړ. ې Ԙ ې ۀ ې ې ې ې ۍ ې ΁ ې ټې ې. ۀ ړ ې.

: : ( ) : : : : : . : ( ) : : . : ( ) ѡ : : : ( ) : . : ( ) : . : . : () .

( : ǻ ې 捘ۍ ې . Ȼ ېږ ې ې ې . ͻ ېږ ې ټ . ټ .

ǻ ې ې څ ې ې ښ ې ډې ګ . ې ۍ (ۍ) ې ډ ښ . ې :

ې ښې ې ۀ ېږ ګ ې ې ړ ځ ې .

ǻ ې ځ ړې ړې ټټې.

ǻ ې ې : .

﴿ ԁړ ﴾

[ 116 ]

( )

ѡ .

[ ]: ǡ ; .

.

. !

: : . ̡ .

( ۀ ې ې ې ګ څ јړې ې )

ی ј () ېږۀ ې ړ ګ . ې ǘ () ې څ ټۍ ۍ ΁ ې ۀ ې ې ې ǘ ښ ۀ ې ګېۀ. ګ () ېګ ښ ګ ڼ .

! څ ې ټ ې ơ ښ ơ ΁ ړ ښې ې ړې ې ځ ښځ ټ. ΁ ې څښ ښ ġ ΁ ې ې ۀ ġ ې څ ې ړ ې ړ څ ې ې ځ ګڼ! ۀ ې ۀ ې ګډډې ې .

! ې ې ې ښ ې ځ ځ ړ ې ړ . ې ې ј ې . ډډ . ږ Θې ړ ګړ ې ې ړ.

! ! ۍ ( ) ې ǘ ې ې ګ јښ . څړځ( ګ) ې څ ګې ړ. ړ. [i]

( : ګګټ . ې ې ې ځ ې ۀ . ځ ې ځ ې . ډ ې ې ګګټ ې ې ړ ړ .)

﴿ ﴾

[117 ]

[ ]

ǡ ǡ ! !

ۀ ΁ ې э ې јړ ې ۀ ې ځ ې Ǎ.! ې ې ΁ ! ې ې ډې ې ې ډې ږ ڼ .

﴿ ﴾

[ 118 ]

[ ]

!

( ګ ې ԁږ ې ΁ ګ ې )

ګ ڼ . ګ ځ ې ډګ ې ې . ټ څ ړ ځ ې ړ. ړې . ړ ې ې Ԙ ې . ۀ ې ǘ .

﴿ ﴾

[ 119 ]

( )

ϡ : : . : ! ! ! ǡ ǡ . . . .

. !].

( ۀ ې ګ ې ځ ې ې : څ ګګ څ ځ : ږ ېږ)

څ څ ړ ۀ ! ۀ . ډ ې ې ۀ ښ ځ ې ې ې ځ ې ۀ ې ړې ډډ ې ې ښ ځېږ.

ې ښѡ ې ډ ځ ې ʡ ېږ ېј ځ. ې ې ړ ړ. ۀ ې (ګ) ΁ ځ ې ګ ǁې ټې ې څ. ۀ ΁ ې ј ېږ ǁ ΁ې ې ې ځ ړږ. ې ډې ړ ! ې ې ې ښ ې ј ې ښې ې ې ې : ځ ې ډې ې ې ټ ړ . څ ې ړ ې ۀ . ښ ې څ ǘېږ ګ ې ΁ ǘ ړ. ې ې ې ړ ځې څ ې ښۀ ې Ә .

﴿ ﴾

[ 120 ]

[ ]

. .

.

. [ ] .

(ې ښې ځ ې ړ ګ ې ېۍ ړ )

΁

! 桁 Ӂړ ǘړ . ͘ ڼ ږ . ې ې ې ې ې .څ ې ې ړ ېږ ګټ ړ. څ ې ې ړ ۀ ې ې ښې . ! ړ ې ځې ې ښې ېږ ډګ ېږ. ې ΁ ۀ ې څ ېېږ ې ې ې ډ ګ ې Ӂ (ځ ې) څښǘ ې ( ) ې ۀ . ! ښ ې ǘ ې ې ېږ ې ې ېږ ې ې ې ې . [ii][i]- ۴۱ ۹۵ ړ .

[ii]- ј ې ې ې ښ ښ.