﴿ ﴾

[121 ]

 

: ǡ Ͽ :

!

!

!

ǡ ǡ ! . !

; .

( ې ګ[i] څې ې :ږ ې ͘ ې ړ ې ۀ ځګړ ټǘۀ! ۀ ې ې ړ ې :)

ې ΁ ږ ړ ړ ! ې ۀ () ګ ې ǘ ې ې ښ ġ ټګ ې ښ ې ړې ږۀ ې ې ې ې ۀ ړ ơ ړ ړې ې ې ګ ړ . ډې () ې ځǘ ګېږ ډډ ړ ې ې ړ ΁ ې . ې ښ ې ې ړ ۀ . ې ې ې ښ ې ! ې ې ې ښ ځې ڼ ګ ړې ې .

څ ې ې ۀ ې ې ې څ ې ځې ښ ې ΁ ګ . ې ې ې ډې ډې ې ې ړ ځې ې ې ځې ځې ې ې ې ګ ډګ ې ې ګ ږۍ . ǘ ېې ې ړ ګې Ӂې ې ېټې ې ډې ې ښې ډې ې ې ګ ې ګ ې ԁ ڼ ړ ې ړې ې . ږ ړ ڼ ې ړ ې ږ ې ږې . ې ګې .

ې ې ΁ې ې ې ې ټې ې ې ې ځ ј ې ۍ ړ. ې ځ ې ې ښ ړۀ .

﴿ ﴾

[ 122 ]

̡ ɡ : : . :

. :

.

:

: ǡ : : . ǡ ǡ . . ǡ ǡ ǡ .

( ې ΁ې ټګ ړ ې ј ې )

ټ ې ƿ ې : ځې ځې . ې ډې ې ې ې ې ړ㡘 ې ډې : ې ơ ې ږ ړ ړ. ګۍ ړ ΁ ځ ǘړ.

ې ې ښېǘ

ې ږ ې ې ې ې ې : ږ ڼ ږ . ږ ړ ې ګ ې ې ͘ ځګړ ې ې ې ې ږ濻

ړ ې ې ښ ( ) . ې ې ې ې ښې ګ ΁ ۀ ېږ ښ Ș Ș . ځ ې ې ګ ې ې ږ Ӂ .

ې ې ې ښ ړ ېښ ͘ (ځګړ) ۀ ͘ ې ې ۀ ǘ ې ګ ړ ۀ Ǎ ͘ ې ۀ ې ې ېځ ې ǘ ې ګ ې .

ږ ј ی ې ګ ۀ ې ږ ȍ ڼ ΁ ېځ ګځېۀ ګځېۀ ی ګ ږ ۀ ږ ǘ ځ ډې.

ې ږ ΁ ڼ ګېږ ځ ې ې ږ ݘ ې ې ې ې ې ې ې ډ ړ ړ ړ ې ې ېږ.

﴿ ﴾

[ 123 ]

.

.

! [ !].

: .

.

( ګ ې ې ΁ Ә )

ې ې ګ ې ΁ ړۀ ې ېړ ΁ ې ې ټ Ԙ ې ړ څګ ې ځ . ځ ې ǘ ړ . ې ګ ډې ړ ټ څ ټګ څ ښې ګ ګ ې . ټ ګ ې ې ې ې ې ې ګ ې ې ې ې ǘ ۀ ښې ړ .

ۀ ې ۀ ې ځ ې ېښې ې ږ ځ ډې ې ګې ځ . ېې . ې ګ ې ګ ې ټ ړ.

﴿ څ ﴾

[124 ]

. ǡ : ǡ ǡ ǡ ǡ . .

.

! ! .

. .

: : : . : ǡ : : .

( ۳۷ ې ΁ ګ څ ې )

ځ

ښ ې ړ څ ې ۀ . ښ ښې ړ ځ ې ې ې ګ ј. ښ ې ړې ځ ږ ǘږ ې ې ګ ېږ. ټټ (ې ښې) ې ړ ړ ښ ږ. ږ ټټ ړ ې ټ . ښ ې с ې . ې ځې ړۀ ј. ځ ې ې ې ټګ ې ېږ ښۀ ډ ې ښ ړۀ ې ې с. ې ښ ڼ Θې ې ې ېږ ې ښ ېږ ې Θې ځ ې ځې ې ېږ. ګơ ΁ ړ ې ΁ . ΁ ΁ ۀ ېږ ې ۀ ۀ . ( ې Ӂ )

! ې ښ ې ې ښ. ơ ګ ېښ ǘ ې ځ ې . ګ ښ Ӂ ۀ ΁ ځ ګ ځ ډ . څ ې ΁ ǘ ځ ږ ې ځ. ېړ ې ې . ګ ډګ ې ېږ څ ې ړ ې ې . ΁ ې ۀ ې ګ ې . ! ړ څ ې ټ ړې ې ј ړې ΁ګ јړې.

ې ΁ ځ ېږ څې ې ې ګ ې ګ ې ې ړ ې ې ې ې ې ǁې ځ ې ړ ې څ ۀ ۀ ۀ ړ. ې ې ښې ې ډې ډې ې ې ړ Ӂۀ ې . ې ې ې ړ ې ې ې ښې ې ښ ې ۀ ړ ګ ې ړ. څ ې ټټ ښ ې ڼ څړځ ې ړ ړ.

( : ې ځې ځ : ې . څګ ې ې ې .

﴿ ځ ﴾

[ 125 ]

:

. .

: ( ) ; .

:

ǡ .

! ! .

ǡ ǡ !

! !

( ځ ې ې ͘ ې ۀ 塘ې ې ې ې ړ)

ې ͘

ơ ږ (ځګړ) ړ ږ ګځ !(ې ې ړ ې ې ې ښ) ې ښې ټ . ۀ ې ږږ ړ ې ې ړ ې ې ې . ې ږ ې ΁ ځ ې ې ګځ ږ ǘ ۀ ې ې څ ې ړ () ƻ ǘ ې ې ۀ ې ړ ېǘ () ې ۀ . ǘ ځګړ ېږ ږ ښ (ې ېځګړ ) ј ې ږ ې () ړ .

ې ې ې ځ ځ ې ېې ځګړ ټǘۀ ( ې јړ) ځ ړ ې ǁ ΁ې ې ې ېې ې ې ې ې ې ړ څېړې ېې ې ګې ټ ې ړ ړ ې ې ې ۀ . ې Ԙ ǘ ټ ړ ې ې ې ښ . څ ې ړ . ! ې ګ ې ƿ ې ځږ ې ړېې ې ې ګې ټې ړ ې ړې ې ځ. ! ړ ې ړ ۀ ې ې ټګ ړ.! ګ ډېې ې ې . ې ( ) څ ځۀ ځ ګ ځ ې ۀ ې ګ ړ ۍ ډډ ڼ.

﴿ ԁږ ﴾

[ 126 ]

:

! ! .

!

( ې ېې ګ ې ډۍ ې ј ځ ښ څ јړ ې ېږ ې [ii] ې ͘ ې ېږ ې ښې څ . ځ ښې ) ې ͘ ǘ ې ې ۀ ې с ړ څ ې څ ږ ԁې ېږ ې ږ څ ړ! ې ΁ ې ې ۀ ! ! ј ې ړ ې э . ې ې ې ј ړ ړ ې ې ټټ ېې ې ې ړ ǘ ې . ې ې ې ǘ ې ۀ јړې ګ ې э ړ ǘ ې ې ې ې ځ ې ښې ښږ ې ړ ې ټ Ӂ (ې څ ې ړ)

﴿ ﴾

[ 127 ]

( )

( ) ! .

( ) [] ; .

!

:

! .

.

ǡ .

( ې ګ Θې ې ې ړ ې څ ګ ړ ګ ې ړ )

ګۍ

ې ګ ې ۀ ګ ǘ ې ې ې () ټ ګۍ ګ ګڼƿ ƿ ګ ګڼƿ ې ږ ښې ې ړۀ ړ ې ګګ ې ګ ګډ ړ ( ې ګڼ) ې ې ј ۀ ګ ړ ې ې ې ځ ړ ۀ ې ۀ јړ ې ( ښې) ǎۀ ې ۀ ښې јۀ ې ې ۀ ډ (ې ۀ) ǘ ې (ړ) ۀ ې ې ј.ې ښځ ۀ ړ ې() ګ ј ې ې ې ې ې ۀ ې( ګ څ ږ) ̻ ټ ې ې ې ې .

ډې ډ ǘ ګ : ې ې ړ ې ǘږ[iii] ې ښې ړ ΁ ړ. [iv] ټ ښ ې ځ ېږ ( ) ơ ځ ې () . ې ۍ ډډ ړ ځ ې ځې ې ښ ږ څګ ې ې ې ګډ ۀ ښ ېږ. ! څ ې [v] (ۍ ې) ې ې .

ջ ͘ې (ځګړې) ځې ې ې څ ې ې ړ ې ړ څ ې ړۀ ړۀ ړ. ې јړ ې ړ ړ ې ې . ږ ړ ږ ې ړ ې ږ ǘږ ږ ړ. ې ! ې ې څ ۀ ې ړې ۀ ې ې ۀ ې ې څ ټ ې . ښې ې ې ې ې ͘ې ځګړ ړې ږ ېښۀ ې ېېږ ې ې ې ېښ. ې ښ ې ځ ې ښ ې ړ ږ ېې Θې ېښ ې ې ͘ ې ې .[i]- ې ې ې ΁ ͘ .

[ii]- ј () ې ې ېۀ ړ ې ې ۀ ۀ ډ ې څ ږې ړ ې () ښ ې ې ې ǘ () ډ ړ () ې ړ .

[iii]- ( ) ې () ې ې ǘ ځ ګڼۀ () јړ. ې ګ () ځ ځ () ې

[iv]- ې ̡ ې () ځ ۀ ړۀ ښې . ۀ ј ې ǘ ۀ ګ () јړ .

[v]- ې ې ͘ ې ͘ . ې ې .