۳۱

( )
( )

( ):
: : : .
( ) ɡ : ǻ.

( ګ ی ې ԁږ ی یې [1] Ϡ ی ی یږ)

ی ی[2]

ګ ځ ې ې ې ې Ϡ јښ ی ی ې ښ یې ړې ډې ی ی. јښ Ӂۍ Ӂیږ ی ې ی. ی 堠 ګ ې ی ی. ی ی ې ی ې: ې ې ی ې ې یې! ې ΁ ړ ې!

( ی یی: ǻ یې څ ې ی ې ځ ی ې ې Θې ړې.

۳۲

( )
[ ѡ ݡ ]
[ ]
ϡ ϡ ǡ ǡ .

( ی ې ې ј )( ې ی ې یې ی ړ)

ګ

ی ې ی ښې Ԙې ې ې ګې ڼې ړې ې ی ګڼ یږ ې Ѡ . څی ګټ ی ښ ې یې یښې څ ی ییږ.

[ ]
:
.
. !
ǡ
.
.

ی() ی

ې ې څ ډ ځیې ې یې ی ې یې ې څ ی . ډ ې ې یې ښې ې ښ ړی ی Ӂ ښې یې ړې Ϡ ی څښ ی ی. ΁ ی یې ی ړ ې یǠ Ϡ ځی ی یږ ی څ ې ی ΁ ځ ی ګڼ څ یې ړ ې ی .

ډ ې Ϡ ی 栠 ی ʠ ې .ځ ړ ښ ګ ی ړ ړ یې ډ ړې ځ ی ی ޡ ی ۍ ی ګځ

ډ ې ۍ ی Ϡ ی ړ ې ځ یې ګڼې Ǎې ې یې ې یڅ ʠ ې ښی .

[ ]
ڡ
ա ڡ ̡ ǡ ǡ .

ې ټ ې یګ

ې یځ ې ې ګ ی ې یږ ې ی ی یې ګې څ ټې ړې یې ځې یې یې ګ ښې ې ړې ځیې یې ټې ړ ې یې یږ ځیې یېځ ې ی یې ې ګډې ځیې ې ی ځیې ی ګی ې یې ګ ځې ې یې ΁ ې . ګې ی ې ښ ې یې ړې ړ یې юې ی ړ ې ړې ځ ې ی ې ګ ی ې .

[ ]
) ;
.
ɡ
( ) ! ! ; ɡ ǡ : ( ) . : ϡ !

ی

ې ی ښ ) ې( Ѡ څ ی ړی ی. ی Ơ Θې ې ې ې ی یږ ځ ې ې ړ ې ې ی ی .

ی ی: ځی ǁ ی ګڼې ې Ԙ ی ی . ی ې ǘ ی ږې ڼې ی ې ې ی ې ې ی ٻ ې ی ګѠ ی ی ی یی ې ړې یې یې ځی ی ګڼې ی یې ی ړې ې )( ی ی ې ی ی ې ی ې Ϡ ۍ یې یې ې ډ Ϡ ښ ی ی: یې ې ی ې ΁ ې ړې ی ګ یې ړې .

۳۳

( )

[ ]
( ): : : ! : ( ) :
 [ ]
( ) .
[ ]
ǡ ǡ .
[ ]
! !

( ԁږ ی ǘی Ϡ ګ ې ګ یې ی [3]ی ې ی ړ)

یی: ی ې Ϡ ڼ ګډ ګی ې یې ی ې ی : Ϡ ې یѠ ی څ ې ی یڅ ې ی: ی ې ښ ڼې ͘ یې ې ګ ې ͘ ځ ړ ی ړ یǠ یې یې ی:

یږ

ې Ԙ ی )( ړ ې ې ی 栠 ی ی)( ړ ړ ی یې ړې ې یې یې څې ې ی ټ یې یړې .

Ϡ ځ ځګړی

ی ! ښ ښ ې ې ј ښې ې ړې ی ی ړ یی ی ې څ ې یې څګ ځ.

ی ې ګی

ی څ ی ی ې ګی ې یې ې ګیږ ی ې ی ա ی ی ږ ۍ ګ ې ې ی ږ ی ښ ړ یې ǘړ ږ 㠠 ΁ ې ې Ѡ ې ی:

ځ ې ې ږې ې څښې یی ې ړ ې ې сې ې ږ ړی јړ څ یې ړ ې ǁی څی ړ ې

ې څ ې Ӂیڅ ی ۱۲۵ ۱۲۶ ی:

ۀ

ې ښې ې: (( ۀ ې ۀ ې .)) ې ې ې ږ ګڼ ې ې ږ ې ټ ښې ې څګ ې ې ټ ښې ۀ ړ ېϿ څګ ې څښ ې ړ ې څښ ې ړ ې ې јړ ې ې ې ۀ ۀ ږ. ې ښې ې ې ې ۍ ېې ې ۀ ېې ې ړ ړ . ې ډې ې ښې ې ډې ې ښې ډې ډې ې ې ټ ې ږ ې ې ړ څګ ې ې јړ څ ړ ګ ۀ . ې ې ې ښې ې ې () ې ې ی ې ګ ړ.

ې ښې ی ې: (( ې ښې ېۀ. )) ګ ې ې ʘ ړ ې ۀ ښې ې ې ې ۀ ې ې ی ښې څګ ې ی ې ΁ ګڼ ې ۀ ګڼ. ې ې ځ ګ ې ښې ګ ړ ( ې ې ړ ) ې . ږ ې ۀ ګ ې ۍ ښۍ . ړۀ ښې څ ې ۀ ړې ې .

34

( )
[ ]
[ ӡ ]
! ! ɡ ɡ .
. ǡ ! ; ! .
.
.
[ ]
! :
:   ǡ .
: .

( یې ی ګ ې ی Ϡ ې ی ې ی ې јړ)

ی ټۍ .

ې ی ی! ډی ړی 㡠 ی ی ې ې ې یی ی. ړۍ ځی ړې ې ښ ړ ګې ې ǘې ځ یې ې ی ی ی ی. ې ی ی ې ی.

ی ې ډډې ګ ی. ګ ی ې څ映 ږ ړ Ϡ ې څ ښ ی ې ی ډ ییږ.

ی ې

! Ϡ ګ ی یږơ ځې ې ړ ې یې . ځ ډ یښیږ . ی ی ې ی ګی . ی ! ګ ې ښ ې یږ. ی څ ې ځ ǘ ړ ې ښ یې ډ یې ړ ʘی یې ې ډی ی ړ یې ډ ړی ی . ړې ې ی ! ښی Θې ې ې ښ䠠 یې ې ې ګ ې ړ ې ی ی ډ یې ښې یې ی ې ی څ یږ.

ی

ی ی ې ی ۍ ډډ ړ ی یځ ې ی ی јړ ې ǁ ې ې Ϡ ې ې ړ. ی ې ی ټ ښ ې ی ې ځ ǘړ ې јړ ې .

۳۵

( )
[ ]
[ ]
[ ]
( ).
[ ]

! :
*

( ͘یʠ ې ې ی یې ې ͘ی ې ی јړ)

ی ! څ ې ی ۍ یې یښې ې.ګ ј ې ې یی ی ی ی ې ی. )( ی ی ی.

Ϙی ې

ی ې Ϡ ی ۍ ښیۍ یږ. ͘ی ΁ ی ی ې ΁ ړ ې ی[4] ې ې ړ ې ې ی ی ی ې Ԙ ې . یې . ې [5] یې : ټټ ې ې ړ ΁ې ۍ څیړ ړ

Ӂیڅ ی ۱۴۰ ۱۴۱ ې څ ې ی :

ۀ

ۀ ΁ ې ۀ ې ښې ۀ ΁ ښې ډې ړ ʘ ې ې ښ ې څ ړې. ښې ʘ ې ې ې ګ ې ۍ ې ړ ړ ΁ ې ی ړ ې ړ ې ښې څ ړ ۀ ې ې ې ʁ ړ ښې ې ې ͘ ښ. ې ږ ځې ڼ ټ ګڼ. ې ې ړ ۀ ې () ې ښې. ښ ې ی ړې ۀ ښې ې ې ې () ې ۀ ړ ې ږ ې ی ۀ () ې ږ ې ې ټ ۀ ې ې ې ړ ښې ګ ښ ې ګځ. ې ړ ښې ې ځ ړ ġ ې ې ښۀ ښځ ۀ ې ې څګ . ې ې ې ۀ ې ې. ۀ ې ۀ ې ۀ ې јړ ې ې ۀ ې ې . ې ډې ې ړ. ې ښې ې ې ړ ټ ۀ .

ې ږ ې ې ݘ ړ ې ی ې ې ډې ې ی ځ ې ړ ġ ې ړ ډ څ ې ې . ږ ۀ ې ګې ۀ ېې. ې څ ې ږ ې ې ې ښې ې ۍ . ې јې ې ې ې ې. ې ښې ګ ځ ې ې Ӂ ۀ ې. ټ ې ͘ ΁ ګ ې ږ ې ͘ ې ګ . ې ډډ ږ ځې ڼ ې ې ږ ݘ ړ ې ښې ǘ څ Ŀ ې ǘ ۀ ۀ ې . ΁ ې ې: (( ړ ړې ې Ǎ ې ګ ې ې . ((

ې ګې ǘ ې ۍ ډ ښې . ښې . ښې . څ ړ ۀ څ څ ۀ ې ې ې ې . ګځې .

ۀ ې ڼ ې ې ې ј ډ څ ږ ښې ۀ ơ ј ې () ړ . ې ۀ ګ ې ۀ ګڼ ې ې ې ې ې ې ې څ ۀ ј ј ې څ ې ښ ې ګ ې ۀ څ . ې ʁ ړ ΁ې ې ړې ړ ې ډ ښ ښ ې ې ј ې ۀ ړ ۍ څ ې ې ړ ۀ ېښې.

۳۶

( )

.

( ی ی ی ی یې ʠ ی ې ی ې јړ)

ښ ښې څ

ې ی ې ې ǁڅ ړ [6]ی ټیټ Ә ځ . ې ې ې ΁ ښ ی ی ې ې ې ګیې ې یơ ͘ی ړơ ʠ ړ ې ې ښې ی ی ې ی ړ ې ی یځ ړې یڅ ی ښ!

۳۷

( )

[ ( ) ]
ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

( ی ې ې ې 堠 ې ې ړې ې یې ې )

ځګړیې

ی ې څی ې ټ ړی ې ټ ټ ی ې ټ ی ړ ې ټ ی ڼǠ ې ې ږ ټ Ϡ ټ Θې 㡠 ګې ې ې ې ټ Θې ې ړ ی ې ې ی ړې 㡠 ې ې یې ځی یې ځی ړی ې ی ی ې یګړی ی ی ټ Ӂ ځې ې ې یې یړې Ӂ ې ې ځې .

.
( ) . .

یǠ

ی ی ی ی ګی ې ј)( ې ړ ی ! ړی ې ې ی ړ یڅ ړی ې ړ ΁ې ې ځی ې ی ې ј )( ʠ ΁ ی Θې ی ی ې ې ی ی ی.[7]

۳۸

( )
[ ɡ ]
.

( ی یې ی ګ ͘ی یښې ې ی ې ی)

ې ی

ې یې ځ یې ې ی ی 䠠 ΁ یی ڼ ګ Ϡ ی ښ ی . څ映 ې ی ښ ې یې ګۍ ښ یې ړی 栠 څ ې ګ ییږ ی یې ی څ ې ی .[8]

۳۹

( )
[ ]
[ ]
! ! ( ).
( ): : ȡ : : ǡ ȡ .

( ییځ ړ ې ی [9] ی ی ی ی ی Ϙی ۍ یې ی ی:)

ی

ې ړیی ی ې ј یې ې یې ځ ی ې )ې ( ! ΁ ې څ یƿ ی ی ې ډ ړ ی ې ړ

ی ې

ې ړ ی ې ی ړ ې ې ږ ږ ې . ې ې ې یې ښ ې ړی Ϡ یې ۍ ی یی . ΁ ڼ ې ښ ې ټ یې ړ ګ ی ړ ښ ې یې ړ ơ ی ې ګ ی ې ی ᡫ څ یې ګ ǘږ ګ ΁ ګ ی

( ی یی: یې ی ې ی: ʠ یͻ یې ډ ډ ی Ȼ ځ ې ګ ې )

۴۰

( )
( ) :
( ): ! :
ѡ .
( ) : .
: .

(Ϡ ی یې ې ͘ ی ې ې یې ی)

͘

( ی ( ې ې! ې ͘ یې ی ی ی ې ͘ ې ی ی ې ی ی ǘ ړی ې ͘ ی ې ΁ ړ ΁ ͘ ې ړ ͘ ی ډ Ϡ ͘ ی ښ یی . ͘ ی ې ی ټیګیږ 堠 ږ ی ی ې . ی ی ې ې یې ې ͘ی ی ی ې ی: ی ͘ ګې ی㡫 یې ی ی ǘ ͘ ې یګ ΁ ښ ) یې ( ͘ʠ ې ǁǘ ې ې ې ګ یې یږ.


[1] Ӡ
[2]ی Ϡ ی ی ځ ې یې ی ی () ی ΁ ی.
[3] ی Ϡ ې یځ ې ې ښ ې ی ځی ی ې ی ګ ی یی: یځ ځې ی ې ې ږ ǘړ ې ې ۶۵۶۰ ږ ې ې ې ښ ی یᡠ ې ی ې ې : ǘѡ 填 ی ی ۲ ټ映 ۱۸۷ λ
[4] ی ی ې ی ی ې ی ی ǘ ې ی ی ی ی ی یې Ϡ یې ې ړ یې ړ ښځې ې ی ǎ ې ی ی ې Ԙې یې یې ې.
[5] ی ی ې ΁ ی ی ځی یې ی ی ی ګ ړ ډیې ې یې ړې ې ی ښ ې ی ԁ ی ړ ی ی ې ځی ې ې ې ǘ ځی ی ی ځ ې ی ږ ې ړ ې یې ې ې ې ښی ی ړ ی ی ې یې ځ ی. ې ځی ې ی ڠ јړ ی یږ.
[6] ې ې ی یϠ ړې ی ی ی ې ې یځ ې ښې څګې ی ې ی ی ی ی ې ی .
[7] ې ј () ی ې ͘ ې ګ ی ی ی ی ړ ۍ ړ ځ Ϡ Ș ی ړ ی ې ړ.
[8] ې ې ې ړ ې ی ی ې ښی.
[9] ی ې () Ә یې ی ښ ې Ә یې یی () ې ې ᘠ ګی ی ټ ړ ی јړ ې