څښ

ګ ې ې ې

ې

! ښ ګې ې ې ړې ډ ې څ ې ΁ې ʠ . ږ ې ې ې ډ ې ښ ګڼ ښ څګ ݘ ې ړ ړ!ښ ړ ټ ښ ښ ځ ځ ې ې ړ ې ې ې 㠠 ږ ې ګ ʠ 栠 ې .[1]

Ǡ Ӂڅ ۱۵۳ ۱۵۴ ې څ ې :

ۀ

ښې ګڼ ې څ ړ . ې ډې Ș Ҙ ۀ ј ۀ ј ǘ ۍ ۀ ې Ҙ јې ې ې ͘ ې ΁ ΁ Ә јې ې Ҙ ۀ ј ښې ګ ګ ګڼ ږ. ښې ګڼ ې ګڼ ې ې ږ ځې ې ې ښې ې ۀ .

ې

ۀ ښۀ ښ

()

ې : ې ښې . ې ښ ۀ ې ږ ې ښې ġ ې ۀ ې ې څ ې: (( )) ې ې ې ۀ ېې ې ځې ې ͘ ې ۀ ګڼ ځ ې ې ې ښې ǘ ۀ ơ ې ګڼ ې ې ګڼ ګ ښې ۀ .

ې ځ ې ې ۀ ې ې ې ې ې ۀ . ј ј ې . ΁ې ې ې ې ړ ښ ۀ ړ ˡ ې څ څ . څ Ԙ ې ټ ј ښې ΁ ې ј ړ. ټ ۀ ې څ ې ۀ څ ۀ . ښې ͘ ې ͘ ې ړ ې ځ ړ ې ې ې ې ې ې ې ې ړ ې ې ې ې ې ګ ړې . ې ې ې () ې ۍ ښې ې () ۍ ړ ΁ ښ ې ͘ ېښ ې ښې ړې Ƞ . ې ې ͘ ښې ې ͘ ې ( ې ) ې ښې Ș () () ړې ړ ړ ۀ ې ۀ ې Ș () ړ ې. ښې ړې ΁ ǘ ښې ΁ ې ښې ΁ ј ړ ͘ ې ې ښې ې ړې ړ ې ې ې ډ . ږ ڼ ې ډې ړ ړ ې ۀ ې ې ې ۀ ې ΁ ګ ۀ ړې

څښ

ԁږ ګ ې ې ې ʠ ј ځ ې ړ ږ ې јړ ې ځې ې ې

ږې ې

! څ ډѠ ږ ږې ږې ې ړ ږ ځې !Ǡ ۍ ړ ړ ښ ې ې څ ې ې ʠ ې ړ ΁ ΁ ȍ ې ʠ ȍ ǡ ځ ې ȍ ځ ΁ې ځ ږ. ځ ځ .

: ړ ځ ړې

Ǡ Ӂڅ ۱۵۵ ۱۵۶ ې ې څ ې

ۀ

ې ښې ې ړ ړ ږ ې ڼ ګ . : ې څ ې ې ځ ې ې ځ ې ې ې . ې ې ې ښې ې ڼ ښې ې ې ړ . ښ ې ې ې . ې څ ې ګې ړ ۀ ېږ. ې ͘ (( )) ې ې (( )) ېږ . څ ې ې ښ . ځ ې ړ ې ښې ۀ ۀ ې. ځ ې ې ې ګ څ ې ې ګ ې ۀ ۀ ۀ ړۍ ښې ڼ ې ېې .

ې ړ ې ځ . ې ډ ې ې ښ ې ښې ړ ې ΁ ې ړ ځ ې ې ǘ ې ې ۀ ړ ېې ې ړۍ ړ ې ΁ې ۍ ځ. ځې ې ې ښې ړ ΁ ډۍ ې ې ې ǘ ګ ړ . ې ګ ګ ړ ټ ې ڼ ړ . څ ې ړ څ Ԙ ې ۀ ځې ۀ ړېې ې ۀ ړ

ې څښ

ԁږ ې ې ΁ [2]) ( ږ ځ ј ځ ګ ې ګ ړ ې :)

ښ ې

ې ې ې ΁ ګ ږ ګ ړ ې ې ې ړ ړ ې ټǘ ې ې ځډږ ې ې . ې ړ ړ څ ګ ۍ .

Ǡ ګ ښ ړ ې ټ ښ ړ ې ې ښ ې ې ې ګ ړ Ǡ څ ې )( ړې . ځ ې ې Θې ې ͘ ې ې ځ ښ ډې ګډ ډۍ ې ځ ړ ړ ې ړ.[3]

ې څ ې Ӂڅ ۱۵۸ :

ۀ

ې ې ې ګڼ ښې ġ ځ ې ښې ګ ۀ ځې ګ ې ې ې .

ې Ә ې ͘ ګڼ . ې ې ې: (( )) ې ښې . څ ګ ې ΁ ې ږ. ͘ ې ۀ јړ ې ګ ې ګ ј . ې ې ۀ . ړ ښې ډې ګ ې ځ ې ې ʘ ې ۀ . ې ګڼ ې ښې ې ې ͘ ځ ې ۀ .

ې ݘ ړ ې ې ښې څ ړ ې. ې ې ې ې Θښې څګ ې ښې Θښې ġ ګې ې јې ې ېې ې ΁ ͘ ې ړ . ې ۀ ځې ې ګ . ې ΁ ۀ ګڼ څ ې ې ې ې ۀ ۀ ښې ј ړ ۀ ۀ ې ړ. ې ښې ې ځې ړې ښ ې ۀ . ј ښې ړ ې . ې ړ ډ ͘ ۀ ې ېې.

څ څښ

( Ϡ ګ 堠 ښ ې ړ ې ې ې ښې ې ړې ښ)

ښ

ې ړ ې ړ ښ ې ې ې ې ې ې ې ړ ې ې ې ټ ړ څ )ې( ې ې ې ې ې ې ې ړ ې ې.

ځ څښ

( ې ې ړ ځ ې јړې ې ځې ې)

Ԙ

ښ ې څ ې ږ څ ې ږ ښې ې څ ږ ې ړ ѡ ې ې څږ ې ې ږ.

ې

Ϡ ې ږ ښ ې ښ ړ ځ څ ړ ې ښې ښې ږ ΁ې ړǠ ې ړ ښې ې ړ.

ԁږ څښ

( ᠠ ې ې ј ې ښ ښ ې ړ)

ړ ۍ ȍ ې ! ې ږ ږ ۍ ې ړ ې څ ځ څ ې ۍ ګ څ映 ې ګ ۍ ړ.

(ړ څ ې Ϡ ј() ې ΁ ې )

څښ

ې

ې ې ګǘې Ϡ ژ[4] Ѡ څ ǘښ ږې ښ ښ ې ڼ ږې ډ ډ ې Ӂږ ښ ږ ې څ ړ ګ ې ې ړ ې ǘ ړ.

ۀ څښ

ګ ј ې ې ې ې ځ ټ јړ

ځ

ښ ې ԁ ږ ې ΁ . ښ ې ږ ږ. ښ ې ې ې ښې ې .

ښ ښ ې Θې ږې ې ړ ې ې ې ې ͘ .ځ ې ړ ڼ ږ ې ې ې ځ ړ ځې ړ ړ.

( : ځ ې ړ ې څډ ې ځ ې ړې ې ې ړې ې ې .)

څښ

ې ټ . ۍ ې ښ ښې ј.څ ګ ږ ې ګې ې ې ې ړ ې ј . ړ ې ټ Θې څ ړ . ې ې ې څ . ړǠ ې ړ څ ړ . ې ΁ ʠ ړې ΁ ې ټ ړې.

ې ۍ ټې ښې ې ګ ј ړ Ѡ . ې ј Ӂڅ ړ .

ځ

͘ ې ې ې ې јړ

ې Ԙ ې ې ͘ ې ړ ږ.ې ې ې ډ ټ ې ډې ړ ې .

ګډ ړ ښ ټ ې . ښ ې څې ې ې. ځې ې ې ګډې ړ ΁ ږ ې ږ ې ې

ې ې څ ې ې ې Ӂڅ ې :

ۀ

ې ǘ Ș ښ ې ( ) ځ ې ې ښې ې ۀ ͘ ۀ ځ ΁ ͘ ږ ې ې ګ ټ ۀ څ څ ړ .

ۀ ې ډې ې ې ځ Ǎ ې ې ې ې (( ګ ګ )) ښ. ړ ې څ ې ې ۀ ړې ې ې ښې ۀ ګڼ. ې ې ې ډې ډ ښې ړ ј ې څ ۀ ېې.


[1] ی ی ړ ې ی ی ی ړ ې ې Ѡ یړی ی .
[2] ی ګ یی () ی Ϡ ی ی ی ی ی ی یې ی یې ی ړ ی ی ګ یې ی ی ې ی ی ې ړ ې ې ΁ ΁ ې ې ښ ې یې ǘ یږ ی ی یی ی ې Ǎۍ یې ې Ѡ یǻ یې ې ی ړ یځ څښ . ( ی ی ۳ ټ ۷۰ )
[3] څی ی یځ ی . ډی ړ ې یې ی څ یې : ΁ ͘ یې Ҙ ډی ښ ی ی ځ ې ی() ړې јړ ΁ې یې ی ی یې ی јړ ͘ یې ی ی یې јړ ی یی ی ځ یی јړ. ځ یې ی یی ی ې ی ی یښ یی ی ې یځ ی یې ی یی یځ ԁی ی јړ. ټې یې یې ی јړې . ی ۸ ټ ۲۸۶ λ
[4] ژ ی ې ی ې ی یځ ې ی ې یې ړی ې ډی ی څی ې څ ې ښ ې ې ی ډی ΁ یې ې ټ ښ یې ی Ϡ ې ی ځړ ې .