ځ

ښې ې ړ ΁ Ә

Ϡ

  ګ ټټ [1] ې ړ ʠ ΁ ځ ښ ې ې ړ ې ړ . ې ې ڼ ې ې ړ ې ړ . ! ګ ځ ې ʠ ې ځې ټ ړ ې ۍ ې ښ ړ.

ځ

ځ ې јړې ې ځ ې ځ

Ơ ګǘې ې ې ړې ښګړې ې јې ې ۍ ې ړې ΁ ګ ۍ ږ. ګډ ګ ځ. ږ ې ڼ ې ړ ې ښ ې ې Ǡ ګټ ې ږ .

ګ! ږ ې ې . ې ې ې ګ ړ ې ږ Ѡ .

.

ښ ړ ې ګ ې ړ څ ې ړƠ ۍ ơ ʡ Ϡ ګ ښ ΁ ơ ښ ځ ې ې ې ې Ƞ ړې ې ې ښ . ! ړ ې ې ګ Ϡ ې ې ږ ې ΁ څ ړ څ Ϡ ړې څ .

ې ځ

ۍ څ ځګړې

ۍ څ ԁړ ې ې ې ږ ګې ې ې ږ ګې ې ې ې . څ ښ ې ګډ ښ ګ .

څ ځ

ګ ې ړ

ځې

ې ږې ښ ې څ ښې ښ ې с . ې ړې ې ې ګ ې ړ ښ ې ړ ې . ې ګ ړ ټ ړ ې ې ې ې ړ. ښ ې ې ې ݘ ې Ǎې ګږ څ ې ј )( ړې ړ ې ې ې ګ ۍ . Ϡ ښ ʠ .

ځ ځ

ګ ې ځ ې ګ ډ ټګ ې ګ ې ې ښ ړ :

ې ې ګ ې ځډ ې ګ ې ! څ ې ګ ې ګ ې ې ګ ې ړ ړ ! ځ ې ګ ځډ ې ې ږ ځ . ې Ǡ ڼ ځ ې ګۍ ې . څ ΁ ړ јې .

ԁږ ځ

ځې ې ې ې ځښ ځې ې ځ ې јړې

ګې

ږ ј ګ ې ΁ ڼ ګ桠 ې ګ ږ 栠 ړې ږ ښ ډ ې .

Ӡ ږ ښ Ϡ ګ ρ څ ې ګ څښ ږ څ . ې ږ 栠 ښ ې ږ ې ټǘ. ې ې ړ ΁ ټټ ې ځ. ΁ ځ ې ! ږ ګ ې ټګ ې Ϡ Ϡ ې څګ ې .

Ӡ ښ ښ .

ځ

څښ ې ې ې :

ǘ ړ

! ې ۍ ې ټې ړ[2] ǘ ې څ ې ې څ ړ څ . Ơ څ ې.

ơ ډ ړ ې ǁې ې ې) ځې( [3] ښ ړ. ښ ړ ې ې ځ ې ې ړ ) ښ ( څ ړ ې Ơ ځ ې ړ ې Θې .

ې ې څ ې Ӂڅ ۱۷۸ ۱۷۹ :

ۀ

( ې ښې ې ځ ځ ې ړې ې ې ړې ې ې ۀ ې ې ې ې ې ې ټ ښې ې ړ ې ې ې ې ړې :

ې ښې څ Ԙ ې ې Ӂېڅ ۀ ړ ې ۀ Ϙ ې ې ǁ ړ ې Ș ړ ΁ې ډډې ې ړې ې Ș () ې ښې ړې . ې ږ ې ښې ۀ ې ې ګ ړې ړې ېې ړ ړ ې څ . ې ښې ټ ΁ څګ . ښې ʠ ۀ ې ې ېې . ΁ ې ې ۀ ځ ې ړې ړ. ې ږ ې ښې ې ې ې ј ې ۀ ې ۍ څ ړ. ې ې ې ې ԁږ ګ ښې ړ ې ړ ې ې ۀ ړ ې ږ ې ډ ړ ԁږ јړ ې ړ ې . ( ې )

ۀ ځ

͘ ښې ړ ې ې :

Ӂ

ې ڼ ږ ې ډ ښ ښ ې ! ј)( ј ې ځ ګ јړ ې ې ړ ې ې . ډ ځ ړ )( ې . ! ډ ې ړې ې ړ ې ځ ړ.

) : ې ѻ ې ډ ѡې ې څګ 堠 ѻ ې ې ې ې ې ړ ې ј ې ې . ҫ ې ǘې.

ځ

ې

ې( ې ! ې .

ې Ǡ ډ څ ې ې

ԁې

ګ : ! ټ ῠ :

ݘ

څ ! ګ ټ ې ې ې ښ ښ څ ړ ې ې ډ ړ ګ .[1] یی Θې ې ې Ӂی ی یږ ی Ә ۍ ی یې ړ. ی یږ ې ې ږ Ϡ ې ړې ی ΁ ګ ړ.ی ی ی ې ې ې ې ی ې ړ . ی ې ې ړی ی ې ږې ې ی ې ی یې څیښ ګ ې ΁ ې ی ې Ә ځ څګ ې ې ی . ی یې ې ې ۍ ښ ښ ی ړ ځی یې ی ښ ی. ړ ې ړ ښ ې . ځ ې ډیی ګې ی ی یې ښ ی ځی
[2] ی ی ې څ ړیږ ړیړ ې ј ښیې ړې ې ځ ې ی () څ ځ ښ ј یې ځ јړ ې ډډۍ ګی ی () ی: یې ی ی یې یټ یڅ ړ ړې. ې ی ې څ ǘ ړی ی یې ʻ یې ړ ړی ړ .
[3] ې ی ǘ ټ ښ یې ی یږ ې ځ ې ې Ϡ ی ی ې ې ې یҠ ΁ ې ړ.