ԁې

( ې ګ :)

ې

ګ ځ څ ې ټ ې ټ ې ړ ې ټ ې ې .

( ګ ې )

ԁې

( څښ ې ې ځ ځ ې څ ې څǁ ړ 㠠 ځ ې :)

ډ ړ ړ ې ې ې ګ ټ ږ ډ ځې ګ Ӂ ځ ځ ټ ږ.

ې ԁې

! ې ې څ ې ې ږ ګ ې ې ښ ډ ړ . ې ږ څ ې ې ې څ ږ ې ږ څ ې ې ړې ږ ې Ϡ ښ ې ږ ې ې ډ 栠 ې ې ړ .

څ ԁې

ګ! ړ ј ړ څ ې څ ơ ډې ړ ځ ې ې ơ ګ ې ې . څ ې ږ ړ ښ ې ې ې ړ. ǘ ټ ځې ΁ ې ښې. ټ ې ګ . ډ ې ې ګ ې څ ښ ې ګڼ ې . ې ԁې ځې ې ښ ې ډ ΁ ږ. ې ې ǘ ښ ې ډ ښ ښ ځ . ې ښ ې ې . ΁ ږ ځ ړ ځ Θې ږ. ځ ې ګ ې ګې ښې ښ ې ې ړ ې ړ ې ј ځې ځډ ې ګ ې ې ې . ې ې ې ې ګ јړ ې ړ.

ړ ې ږ ګځ ې ې ړ څ ې ΁ ړ. ګ ښ .

ځ ԁې

( ې ې ې :)

ʠ ښ ې څ ې ʠ Θې ې Θې ې ې Θې ې ې . ې ې Ѡ څ )( ) ځ ې ې ښ( ې ړ ې . ې څښ . . ې ږ ڼ ړ ږ ې ږ ې ګ ډ ړ .[1] ې څ 栠 ې Ѡ ) ( .[2] ʠ ΁ې ǘۍ ښ ې ښ ې Ǡ ۍ ښ Ǡ ې Ѡ ړې ټ ې ې ې ګ .

څ ې ړ) ( ې ې ې ې ې . ړ ځ ړ ړ ړ ې ړ ې ې څ ې ړ ې ټǘ ې څ . ټګ ې ͘ ې . ې ږ ټ ʠ ې ږ.

ԁږ ԁې

( ځ ځ ې ې ΁ )

ځ ǘ

!  ړ  ګځ ښ ې ښ     ړې .   ې     ښې ې ړơ ښ څ ګ ګ  ښ ڼ ړ ې ډې ګ ږ ړ  ښ ړې ې  ږ    ې  ()   څګ ې ګږơ ې  ږ ښې ځ ې ګ ښ   ې .    ږ  ې . ې ګڼې     ʘ ځډ ې ) ې( ړ ړ ې ې ځ ې   ې ې ځ ړې   ې ښ  ډ ړ ټ ټګ  ې ښ ) сږ)

ړ

ԁې

( ې [3] ې ړ ښ ړ ې څ : ځ ې јړ ې : ې ې ږ :)

ې Ϡ

ј () ې ې ړ ې ې Ӂښ ړ: ښ ې ) ې ښ!

ښ ې ې ې څ ې ړ :

͘ ې ј ې ې .

ې ښ: ې ې څ ځ ې јړ ې ږ ʠ ې :

ې ې ې ![4]

ې ې څ ې Ӂڅ ۱۸۹ ۱۹۰۱۹۱ :

ۀ

ې ښې ې ښې ګڼ ې ېۍ ې () ΁ ښې ړ ې څ ېې ښې ΁ې ې ې ې ԁې ړ ( ې ԁېۀ Θښې ښ ډې . ) . ږ ځې ې ړ ې ښې ډې ې ې ΁ ښې Ӂې ې ġ ۀ ړ ې ې ډې ې ې . ۀ ې ې ې () ې څګ ې ۀ Ҙ ې ې ġ ې ږ ې ې ښې ې ې () ې . Ǎ . ې ګڼ () ګڼ ې ړ ۀ . ې ġ ې ې ړ ښې ې ړې ې ۀ ۀ ۀ ښې ې ۀ ې ې ې ېې ېې ې ې ځ ټګ ړ ġ ښې ې ۍ ښې ړې . ې ڼ ړ ې ټې ې ې ڼ ښې ې ښ ړ.

ې ې ښې ې ۀ . ې ټ ۀ ې ګڼ ښې . ې ښې ( ې ټǘ ږ) ې ۀ ې ې ې څ ړ. ې ې ځ ښې ې ځ ې ۀ ې ې ړ ړ () ۀ ګڼ ېې ې ڼ ې ې () څ ډ ۀ ې ېې ې () ړ څګ ۀ ې ښې ې ېږ ې ې ځ Ș () () ړې ړ ې () ړ ġ ې ې ځې ګ ۀ ړ ډ ښې ۀ ې ې ټ ړ ړ ښې ږ. ې ټ ې ښې () څ ۀ ړ. ې ۀ ې ړ ټ ǘ څ ګ ۀ .

ۀ ԁې

  ې Ș  ې :

Ϡ ګۍ

ښ ې ړ ې ټǘ ې ښ ړ ښ ې јړ . ړ ې Ș ړ ځ ې ګ ې .

ԁې

   ې   ې :

څ ې ښ ې ګډې ې ې ې ې ګډې ږ. ې ډ ړ ځ ې ې ړơ Θۍ ړ ې ځږ. ږ ΁ څڅ ې ځ. ړ ې ګ ې ګ څ ې ټ ې ې ې څ . ې ګ ډګ ې ګ . ږ ې څګ ږ ړ. ΁ ړ. ې څ . څګ ې ۍ Ơ څ .

  څښ ې ې     Θې ې ې ړې :

ј() Ԙ

ې ړ ј() ې ې ړ ې ! ې څ ښۍ ږ !

ј (): ښې ړ ې : ې ښ堠 ǘړ ې ǘ ј.

ϻ   ږ   ݡ ϻ  ښ ګ ډ ړې


[1] ګې ټ ګ ی ڼ ې ګ塠 ډ ډ ړګې ې یې ډی ې ی یې یی . یې ی څ ګ یټ څ ی ګ ی څ ی ǘ ټ ې . ږ یې ځیې ږ Ӂ ږ ې یǠ ګې ј Ǡ ی ی ټ ې ږ ې ی ړې څӠ ړې ی ړې .
[2] یې ی څ ې ټ یی څ ې ټ یی یې ی ې ی ې یې ړ ی .
[3] ی یې ې ی ې ی ΁ Ϡ ډی ( ی ی ) 栠 ی Ș Ѡ ی ی ډ ی یې ټǘ ې ې ې ی ځی یځ ی ړ. یې ԁږ ی ړ.
[4] یی Ƞ ی ј ی.