﴿ ﴾

[81]

[ ]

ɡ .

( )

! ډ Ԙ ې څ ځ ټ ې ړ ې ړې Ԙ ې ځ ې ی ښ ښ څ ړ ښ ې ړې .

﴿ ﴾

[ 82 ]

! ! . .

( ): ȡ ϡ : ǻ ǻ !

ې

څ ړ ې ې ې ړ ې ې ې ې ېږ ې ј ېږ.څ ې ې ۀ څ ې ې . څ ې ګ ځ څ ې ې ښ ې ډې . څ ې ګ ګ ګ ې ړ څ ې ښ ګ ګ ړ ې ړ.

( ې ې ښ ځ ې : ې څ ې ګ ګ ګ ې ړ ې ې ډ ټ ې ې ېې. ې ګ ړ ې ې څ ې ګ ړ ړ ګ ړ ې ګ ې څ . ې .

﴿ې ﴾

[83]

ǡ ɡ ֡

.

. .

(ې ǻ ې ې ې ښ ې ې )

ې ښ ې ΁ ړ ʡ ېې . ټ ј ګ ړ . ې ې ې ې ړ ې ۍ э ې ې ړ ځ ې ې ښ ې ړ ې . ې ې . ګ ј ې () ې ΁ ې ԁړ څ ې ې ېږ .

[ ]:

ɡ ɡ ǡ .

Ӂښ: ګ Ӂښ ې ېښ ې ړ ې ټǘ ګګې ې ې ې јړ ΁ ې ǘ . ې ј ې ښ ې ړ ơ ې ښ ېږ ې ړ ơ ې ېښ ې ې ټǘ јړ ې ې ړۍ ې ې .

[ ]:

ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

: .

[ ]: ; .

ې: ې ړې ې ړۀ ǘښې ې ǘ . ې ښې ې ېې ۀ ېې ڼ ې ѡ

ې ېې .

ې ј ې ې ړۀ ړ ې ډډ ړ ې ځ ې ګ ړ. ΁ сېږ ۍ ې ګ ړ Ǎ. ې ګ ې ǘږ ې ΁ ې ګ ې ΁ ګ. ې ۀ ګ ۀ ګ ېږ ې ې ې ۍ ځ.

ځ: ې ې ې ېې ړ ځ . ځ ګ څڅ ځ ځ ګ ډګ ړې ΁ ډ ډ ǘ ګې ې ښ ږ ېږ. ۍ ې ې ې ې ړ ې څې . ړ ѡ ږ ې ې ې ې . ځ ې ΁ ډډэ ږ ږ ټ ړ ې .

ګ : ګ ې ځ ې ΁ې ې ګ ې ۀ ځ ې ǁڅږ ځ ېږ. څ ځې јړ ې ګ ېږ ښ ې ې ټ Ԙ ې ځې ې ړې ې ېښ ې ړ ۍ ځ ړ ݘ ځ ڼ ې ې څ ړ.

:

!

[ ] . .

ǘ :

څ ښ ې ۀ ې ښ ǘ ړ ړ ې ږ ې ځ ډ ݘ . ېږ ې ې ې ګ ې ړ ې ړ ېۀ ې ړ ډډ ې ړ ړ ې ې ړ ې ړۀ ږ ې ې ې ې ړ јړ ې ړ ځ ې јړ ځ ې ړ ې ړ ښ ۀ ړ ې ې ړ ې ښ ې ې ځې ۍ ښېϡ ګټ ې ښ ړ ړۀ ې ǘ ۀ ې ړ ј ځ ې ښ ړ ې ځ Θې ΁ې ګې ېږ ګ! ΁ ږ ېږơ څګ ې ې ډ ړې ږơ ې ǘ ې ړ ځې ې ȍ .

: :

ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ . .

.

!

ې ې:

ۀ ږ јړ ې ې ګې ې јړې ې ȍ ơ ټ ړ ې ږ ړ ې ړښ ې ږ . ј ې ګټ ړ ې ټ ǘ . ړې јړې . ټǘې ې ټ ې . ې ښ ې ǘ ړ . ې ې ې ګ Θې ې ۀ ې ګ ګۀ ې ې ΁ ړ ې ځ ې څ ړ ښ ځ ې ې ۀ ېʡ ځۍ ځ ې ړډۍ ۍ ځ ې ۍ ګ څ ې ۍ ې ې ې ۀ ړ ې ې څ ې ۍ ړ ې ΁ ȍ ΁ ړ ΁ ې ګ ړ ې ې څ ګټ ې

ǡ ǡ ǡ ǡ !

! ǡ ǡ ! ǡ .

: ;

ګ

ې ې ړ ې ړ ې ځې ې ځې ې ʘ څې ړ ڼ ټ ې ړ ې ښې ې ړې ԁې ځ ېښ ې ځ ړ . ۀ ۀ ې ډ ۍ ۀ ۀ ې ګ ګ ې ټ ې ۀ ېې ۀ ې ړ ې .

ȍ ڼ ΁ ې ځ ۀ ښ ې ƿ ې ړ ې . ې ې ې ښ . ې ګټ ې ګڼ. ې ېې ې ې ې ېې ې ǘ Ϙ ړ ښې ې ېې .

; . ȡ ȡ .

! ! !

: .

ګې ې

ګ! ېېږ ې ړۀ ې ݘ ې ې ΁ . ې ګ ښ ځې ګ ې. ې ې . ې ې ځ ې ې ځ Θې ېږې . ې ې ټ ګې ټې ړې ټ ښ ې ې .څ څ ې ځې ې ې ړ. ځ ې ړ . ښ ګ ې ښ ې ځ Θې ېږې ېې ې ې ې . ځې ې ې ېې ړې ǘ ې څ ښې . ې ې ΁ . ې . څ ې ې . ښ ړې ړ .

ې ې ړ: ېې Ӂښ ǘ ې ې ې ې ړې ښ ې ԁړ ړ . ې ړ ې ګۍ ې ټ . ږ ې ګ Ӂ ې ј ېږ. ګ ګۍ ښې ېښ ګ ړ ګڼ ΁ . ې ې ګ ې ې ځ څ ې ې ښ ېښ . څ ې ې ړ ډې ې ګڼ څ ې ې ΁ ې ګڼ ې ې.

: :

; ; ; .

ޡ ޡ .

ɡ ɡ ɡ .

ȡ ; .

! ! !

ېې

ې ǘ ېټې ې ړ ې ې ȍ ې ړ ړ ې ې ۍ (ۍ) ې ې ګ ېښ. ې ( ݘ ) ړۀ ڼې ګې јړې ې ځ ښ ړ ړږ. ې ې ځ ې ΁ ښ ې ړ ې ې ړ ې ړۀ ې . ې ډېې څې ړې ݘ ې ې ې . ې . څǁ ې ښ څ ځ ې ګ ې ې ړۀ ې څ ځې ې څ ې ې ې ې څ ګټ ې ې ښ ې ړې ې ګ ګ ۀ ې ځې ۍ ԁې ښې ۍ ېېږ.

ګ

ځې ې ېېږ ԁې ې ړ ڼ Θې ټ ې ډې ې ې . ۍ ګ Ә ګ ǘ څړ ځ ځ ګ . ې ې ې ډ ډېې ۍ ۍ ې ې ړ ǁ ې ړ ې ې ېږ ړ . ȍ ڼ ΁ ږ ېۍ ې ې ې ې څ . ځ ې ړې ړ ې ېې ځ . ې ۀ ځې ړ ځې ې ې ښ ښې ړې ې ې ړ ۀ ې ټ ې ې ښ ږ ې ې ې ېږ ې ړ ۀ ې . ۀ ې ې ۀ ۀ ګ ې ړ ې ړ. ځ ې ځ ې ې ړ ډ ډ ګ ګ ې ǘ ړ.

[] ǡ ǡ ǡ ǿ ! .

ա С ! ( )! ! !

[ ] .

: ( ) ϡ . : .

ې

ګ!ې ې ǘ ږۀ јړ ې ې ړ јړ јړ ې ټ ې ړ ګ ې ې ړ ې ې ېې ړې ږ ې јړ ې ې ې ړ ې ې ې ې јړې. !ډډ ړ ګ ې ǘ ې ځ ې . ړې ګ ې ږ ȍ ! ېښې . ږƿ ƿ څ ې ƿ ې ځې څ ې . ځ ې ې . ګ! ړ ې ګ ړ ۍ ې ې ړ ې ې ې ځې ې . ơ ېې ې ړ Θې ې ې ېې ۍ ۍې ګې ơ Θې ې ې ګ ې ېږ .

( ې ړ ړې ښې ې ې ې ړ ې ې ځ ې јړ)

﴿ څ ﴾

[ 84 ]

( ۀ ې ګ ې ې ۀ ېګډ ې ې јړ)

! : ! .

; ! ǡ .

.

ې[i] ې ې ې ۀ ټ ې!ۀ () ګ ړې ! ټ () ې ې ړ ېښ ټګ ې څ ځې ړې . ړ ΁ۍ څ. ګ ېې Θې ې ړ ې ې ړ ې ګ ې ې ډې ټ ې ې ΁ ډ ړ ښ.[ii]

ګ ټ ټ ړ . ې ې ړ . ې ړ ګ ې ې څ ј. ېښ ې ډې јړ. [iii]

﴿ ځۀ ﴾

[ 85 ]

: ɡ ɡ .

: ( ): ; .

: : ǡ ǡ ǡ .

ې

ګ ј ې ې . ې ې Θې ې څ ۀ ې ې ې ې . ۀ ې ې ј ې. ۀ ) ۀ ې ې ې ګې ړ ې .

ګ! ګټ ښ . څ ې ې ځې ې ډډ ړơ ګ ơ ې ې ګ ګې ښې ې ړۍ ېې ګ ګ ې ې ړ . ځ ې ګ ј ې ј ې ډګ ې ǘږ. ې ې ې ګ ј.

( ې ې ې :)

ې ړې ې ې ې ې ۀ ې ې څ ې ېږ. ې ې څ ډګ ېږ ېږ.

﴿ ԁږ ﴾

[ 86 ]

.

: .

( ) [] .

; .

; .
.

ɡ .

ǡ .

ǘ ټ ړۀ . څ ې څ ې .

ې ې ΁ ې ځ ې ې ړ Θې ې ې ګ ې ېږ ځ ې ې ځ ǘ ړ Θې ې ې ګ . ۍ ځې ې ۍ ړ Θې ې ې ګ ې ړۍ . ې ې ځ ې ړ ې ې ې ې ځ ې ښ ډ ړ. ! ! ېېږ ې ې ې ښ ې ې ې Ӂ ې . ې ټ ې ړې ΁ ې ېښ ګ ړۀ ې ړې ۀ ښ ې ې ې ټǘ . ې ې ې ړ ې څ

ې ې ې ې () ړ ې ۀ ԁړ ړ څ ې ې ې ېږ ۀ ځ ړ. ΁ ې ښې ې ې ړ ړ ګ ړ. ې ښ. ې ې ړې ې ې ړې. Θې ې ړ ې . ې ځې ټګې ړ ځ ځ ې ې ځې ې ځ ډېې ې ې ې ړ ړ . ځ ј ځ ې ږ ې ګ څǁ ګ ګړګ ځ.

ګ! ې ΁ ځ ې ΁ () ې ځ ټ ګ . ې ځ Ԙ ې ې . ې ې ΁ ې ې. ! څ ږ ј ې ې . ډډ ړ ځ ې ښ ǘ ۍ ګړګ ړ ړ . ځ ې ې ې ګ ښ ځ ې څ

ې ګې ې. ې ګ ځ ې ې ې څښ ې ې .

﴿ ۀ ﴾

(ځې ې ې ې ې јړې )

[ 87 ]

:

.

. ǡ ǡ

. ʡ ʡ ʡ ʡ ʡ . .

ǡ ǡ

.

: ѡ ѡ : : !

: ( ) ( )!

! .

: ʡ ỡ ! ! .

ǡ ǡ ǡ .

ǘ ښۀ : ګ! ǘ ې ټ ګ ې ې ړې . ې ګ ې ې ګ . څ ې ړۀ ې ې ۍ ې ۍ ې ځ ې ې ړې . ې ړۀ ګ ې ې ې . ڼې ې ړ ې ېۀ ې ې څښې ړ . ې ې ې ګ ېښ . ې ړې ځ ې ې ټ ړ . ې ړ ې ډې ۀ ګۍ ۍ . ې ړۀ ګ ې ړ ې ښې ښېې ېې јښ څ ړېۀ. ې ټ ړ ې ۀ ې ې ې ې ې ځې. ځ ې ǘ ې ړ ې ۀ څګ ې ګځ. څۡ ڼǡ ۍ ښ ې ې . ې ړ ښۀ ې ېېږ΁ ې ǘ ړ ǘ ې ړ ( ј) ǘ ځې . ځ ې ړ ې ې ې ړۀ ې . сې ΁ ې ې ۀ ې ړ ې ې ې ېګ ړ ې ړ . ΁ ې Ӂ ې ΁ ښ ټǘ . ې ې ړ ړ ږ ې ې ړ ګ .

ǘ : ې ې ې ǁ . ǁ ې ǁ ګ ې ګ ړې ې ې ړې ې ې ښ ΁ ΁ ښ . ګ څ ډډ ј ړۀ ېښ. ې ځ Ԙ ې . ې: ȍ ې . ې ړۀ ې ې . ې ې ړ ې ېږ ې ځ ې ې ړ .

() ښ ې

! ƿ ې ړېږƿ с ښې ې ښ ې ې څ ښ ړې ګ ې ƿ ې ګ ƿ ې ېǘ () ې . ې ښ . ې ځ јړ ږ ې ځ . () ړ ې ې : ږ ې ې څ ړ ړ ږ ې څ ړږ ږ څ ې ېږ ې ơ ځ ې ډې ې ټ ې ې ǁۍ .

() ځګړ: ! ړ ې ې څ ۀ . ې ǘ ې ړ ې ې ѫ () ʻ ې ښϿ ې ې ۀ сۀ ې ړƿ ې ۀ ۀ ځ ې ې ړۀ ګې ې ݘ ې ΁ ګ ې

( ې )

ې ې ې ځې ې ړ . څ ې јړ ې ΁ې ې ړ ړې . ې ې ې ې ۀ (ې ې ې ) څ ې ې ݘ ځ ې ډ ځې ګټ ې Ǎ.

﴿ ﴾

[88]

(ځې ې ې ې ې ې ԁږ ې јړې )

[ ]

! ȡ ڡ .

! ! ȡ ȡ ǡ ǡ ʡ .

ۍ

! ی څ ړۍ ǘ ځې ګ ې ې ې јړې څ ې ډ ړ ړ ګ ښ ! ې ۍ ې Θې ې ځې ې ېښې ې ې ۀ . ې ې ښ ۀ ږ ې ۀ ګ . ې ! ې ې ډ ګ ې ې ΁ ! () ږ ې ځ . ړ ځ ډډې . ې ښ . ې ګڼ څ ې ې . ځ ې ځ ړ ې ځې ΁ ʘ . ې ځ ې ړې ې ې ې ΁ ټګ ړې .

﴿ ۀ ﴾

[89]

( ځ ې ې јړ ې )

ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ

. .

.

.

ǡ ǡ .

ǘ()

ј ۍ ګ ې ې ډې ښې . ړۍ ې ې ǘې ې ګ ځ ېې . ې ډ . ې ڼې ړې ې ې ړې ې . ې ښېې ې ې ې.

ǘ ګۍ ښ ې ړ . ټې ټډې ې ړ . ې ړ ې . ې ې ې ͘ ې ې.

ګ! ΁ ې . ې ړ ΁ ړ ېږ.

΁ ځ ې ! ځ ې ګ ǘ ې څ ړ . ډې ې ېې څ ې.[iv] ! ǘ () ې څ ې ۀ څ . ږ ګې ږ ې ǘ јړ ې јړ . ! ې څ ې ې ې څ јړ ې јړ . ډې ېښ ړې ښ ې ې ګ ې Ӂ ې .

ې څ ې ې ځ ې ږۀ ( ) ې ګ ې ې ښ .

﴿ ﴾

[90]

[ ] ɡ ɡ ; ̡ ̡ ̡ ̡ ̡ ̡ ϡ : : ϡ . .

. . ǡ ǡ .

ǘ ې

Ԙ ې ې ې ې ې ې ې ې ݘ ځ . ې . ې ۀ ۀ ې څ ј ġ ۀ ԁ ۀ ȡ ۀ ې ۀ ږې ې ۀ ځ ۀ ړ . ې ځګ . . Ӂږۍ ښ ږ ې ړ . ړ ې ې . ې څ ې ې ې ېټ ګ ې ځ ړې ځې ګ ې. ې ΁ ښ ΁ې ۍ څ ې ې ې څ ځ ې څ ې ې ښ ړ ǘ ې. څ ې ګ ړ ځ ې ړ ښ . څ ې ې ړ څ ې ې څ ړ ј ې. څ ې ǘ јړ ې сې څ ې ې ړ ې ј.

ګ!ځ () Θې ې ې ې ځ ړ Θې ې ې . Θې ې ې ۍ ګ . Θې ې ې ړ. ې څ ځ ۀ ړ ځ ۀ ړ څ ۀ ړ ړ.[i]- ې ښځ ښځ ګ ې ې ې ې ې ښ ې ې ȡ ݡ ې . ې () ښ ې. ې ǘ () ې () ې ې ې ځ јړ ې Ƙ ѻې ې Ԙ ې ښ ې . ǘ ۀ ګ ې ې ې ǘ () ې Ǎ ې () ې () ې ې ړ ې ې ȍ ې ځې ې ښېې ړې ې ې ې ډې ې ړې ړې ې ې ې ې ړ ې ǘ () ځ ې ې ې ې Ǎ ږۀ ې ې ښې ۀ ړ ( )

[ii]- ځ ې ګې ښ ې ځ ښ ې ې () ښ ې ې ې Ҙ ۀ ې ې ې () ې ې څ ړ ځ ې ګ . ګ ږ ښ ې () ې ې ړ ګ . ې ې ګ ګ ې Ӂ ј ې ړ ې ې ې ړ ې ΁ ښ ړ () ګځۀ ځې ې . ښېۀ ځ ې ΁ ښ ۀ ځ ې ې ځ ېښ. ې ځې ې ړ .

[iii]- ې ͘ јړ .

[iv]- ې ј ځ .