﴿ ﴾

[ 91 ]

 

: ɡ : ! . : ɡ . : ; . .

: ( ) .

. . .

: ( * ) .

[] .

ې ې

( ې јړ ې ې ې ښ ې ǘ ې ړ ې ې ΁ ګ ډ ې ښۍ ې ې ):

ې

ې ΁ې ې Ӂ ې ړ ېږ ې ېږ ځ ې ښ ېږ ې څ јړې ېږ ډ ډ ې ښ ۍ ې ټ ۀ ډډ ۀ . ړې ې ټǘې . ې ښې ې ۀ ګ څ ې ې . ښ ښ ј. ې ې ې ې ګې Θې څ ې ې ې ې ې ګې څ ګ ې ې ړې ې ګې ј ې ړ ېېږ ې ګې ېې ې ړ ځ ې ې ګې ځ ځ ېږ څ јړ ې ځ څ ې ې ځ ۀ Ӂ ې ۀ ښ ېږ ې ې څ ځ ۀ ېې ې ې ې ښ ښې ړ ې ې . ګ ې ښې .

ې ǘ

ښ! ښ ݘ ړ څ ې ǘ ې ړ ې ڼ ې ې ې с ړ ې ې ј () ې ېږ ې Ӂ ΁ ې ې ې ǘ څ ې ډې ې ې ې ېږ ټ ې ډې ې ړې ې ې ې ې څ ړې ې ې ېږ ΁ې ۍ . ې ې ې ې څ ې ǘ ړې ځ. ړ ی ΁ ې ې ې ې ې ې ې څ ړ ړ ȍ ݘ ې ړ ې ړ ې څۀ ګ ې ټ ې ǘ ې ې ړ ې ې ې ې ځ ǘ ړ ΁ې ۍ ې ېږ ې ګړ ј . ړۀ ې ۀ ځږ. ǘ ې ې څ څ ځ څ څ ې ګ ې ې ځې ې ړ ې ې ې ې ې ړې . ΁ ΁ ͘ ښ ښ ې ې ۀ ښ ړ ې ږ ۀ ړ ځ ې ۀ ښې ͘ ښې ښ ښ ۀ ې . څ ځې ې ǘ ې ګ ۀ ͘ څګ .

! ګ ј ې ې ډ ډ ړ ښ ړ ګڼ ΁ ړۀ ۀ ۀ ې ې ۀ ړۀ ې . ۀ ېږ ې څ Ԙ ۀ ې ۀ ې ې ګ ې ېې ې : ! ږ ښ ګۍ ې ې ګڼƻ

ј ې ې ΁ ګڼې ΁ ګ ې . ! ј ې ې ګڼ ې ړ څ ې ړ ͘ ښ ې . ې ې ݘ ې ځږې ې ګې ݘ ړ ې ۀ ځې ې ډ ډ ګڼ.

: ǡ ǡ

ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ !

ې ې ښ ې

ǘ ې ړ ې ړ ΁ې ۍ ې ړ ښ ې ړ . ې ۀ ΁ ړ ې ΁ ې ېېږ ې ې ټ . ј ې ې څ ځې ړ ې څ ǘ ړ/ څګ ې ΁ ې ړ ړ ې ټ ۀ ېږ. ې ډ ډ ځګ ې ې ې ې ې ې ې ښ ښ ې ړې ې ې ځ ԁړ ۀ ګ ۀ ې ړې ې ړ ځډ ې څ ږ ې ړ ې ې ټǘې ې ې ېԘ ډ ډ ͘ ې ΁ јړ.

ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ

ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

ځ

ۀ ېې ǡ ړې ې ې ړې ې ې ې ʘ ړ ې ې ړې ې ړ ې ې ړ ښ ې ې ۀ ǘږ ې ړ ې ې ې ګ ړ Ԙ ۀ ې ړ. ې ې ړ ې ټګې ړې ې ړ ځ ې ې ټ с ړ. ې ې ې ښ ښ ΁ ې ې ј ړ. ې ړ ې ͘ ې ځې ښ ښ Ӂږۍ ې ې ڼ ԁې ښ ګځ ړ ې ΁ ې ې ړ ړ ګ ې ګځ ې ټǘ ې ј ړ ې ې ځې ԁې ځ ې ګ ګ ې .

ې ې ې ړې ې ۀ ټǘۀ ې ځې ړ ښ ړ. ې ړ ټ ښ ګ ې ځ ړ ټ ې ګځ ې ې ښ [i] ΁ ړ.

ǡ ǡ

ǡ .

ʡ ʡ ( ) ( * ).

.

ښځګړې

ی ې ګ ΁ ټ ړې ې ې ښې ځې ټې ې ې ډ ړ ږ ǡ ړ ΁ ۍ ې ګې . ې ې ې ې ږ ړې ڼ ګې ې ګې ېښ ګې Ǎۍ ې ې ېږ ې ې ګېږ.

ی ښې ړې ې ې јړې ΁ ګ ښ ځ ګڼ. ǘ ښ ې څ . ې ګ ګ ې ې Θې ېږ

ی ښې ΁ې ې ګځې ې ې ͘ ې ېʡ ې ځې ېږې ې ړې ې څ ښ ې ړږ. ې ΁ې ې ې ړې ړ ې ǘۍ ې сې ې ǘ ښ ښ ې ې ړې ړې. ګ څ ΁ې ې ې ԁې ځې ېې ې ګ ې Ԙ ې ې ې Ԙ ګ ې ې ړ ې څ ې ږ ې ΁ ړۀ ې ې ې. ړ ې ې ې ېږ ې ګې Ԙ .

. . . . . .

ښ ډ

ځې ښې ډ ځ ړ ښ ې ې ځ ښې ځې ېې Ӂ ې څې . ې ې ې ې ګېږ ې ΁ ې . ΁ ښې ړې ځ ې ړ . ېې ړې ې ې ې څ څ ګ ǘ ږۀ څ ΁ ې ړ . ړ ې ΁ ې ΁ ې ې ګې ږې ړې ې ړ ړې. ښ ړ ۍ ې ې ځ ǘ ې ې ګې ې ړ ځ јړ. ېېۀ ې ې ې ΁ ې .

ږ ځ ۀ ړې ې ۀ ړې . ې . ګۍ ې څګ ړې ۍ ΁ ې ј ړې. څ ډ ې ʡ ې ټ . ې ړ ښ . ښ څښ ې ځې ښ ګځې ې ښې ځې ΁ ړ. ې څ . ǘ ͘ ېږ. ړ ې ې ې ړې څ ړۀ ǘ ې ۀ . ېې ې ΁ څ ۀ ې ې ړ ې ړ ې څې ې Θې ړ ΁ ې ې ګڼ ې ګڼ ې ې ې ېږ ې ΁ ړۀ ې .

ښ ې ΁ ې ړ ۀ ې ړې . ǘې Ԙ ړې. ݘ ј ړې .

ښې ګې ې ګۍ ړ ې ړ Ԙ ړۀ ړ ې. ټ ې ځ ې ېږ ګ ې ښ ې ې ې ړ ې ې ډې.

: ɡ ɡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ . ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ . ǡ ǡ ǡ ǡ . . ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

ځې ښ

ځ څ څ ړې ې څې ې ګېږ ټ ې . ښ ې ې ځګ ړې . јښې څې ښې ې ې ځې . ځ ې ځې څ 䡁 ΁ ږ ټګ ړ څ ړ ې ښ. ǘ څ ړۀ ځې ړۀ ې ѡ ѡ јښۍ ړې. ј ښ ې ې ې јښۍ ΁ ځ ېې. ې ځې ښې ښېʡ ړ ې ږ ړ. ړ څ ې ټېې ښ ې ې ۀ ې ړې څ ې ځ ډ ړ. ځې ې ې ښې ې ې ړ ځې ښ ې ې Ӂې ې ځې ړ ړ.

څښ ځې ځ ې ټ ړ ځې ګ ې ګې ې ړې ې ې ټې ړې ړ ې ی ځې ړې ې ې ې ې ټ ې ښې ې ې ځې ځې ې ې ۍ ې ړ ې ګګ ټ ړ ې ځ ې ΁ې ټټې ځ ړې ې ې ټ ښې ځېې Ӂ ګ ځ ړ ې ې ځې ې ېږې ې ځ ΁ې ځې ې ې ځې ې ځې ېږې ې ځ ΁ ېټ ځ Ǎ څ ې ې ېټ ې ځ ې ې ړ ځ ې ډ ډ ښۀ ړ ې ې څ ړۀ. ځې څ ګډ ګ ڼ Ҙ ې ټ ې ځ ړ. ګګ ګ ې ې ی ټ څ ې ګځۀ ځې ې ې ې ګ ڼ ې ټǘې.

( ) ; ; ( ) ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

ǡ ǡ ǡ ǡ .

() ې

ې ی ځ ړ ې ԁړ ړ () ې ΁ ې ڼ ړ ې ځ ړ ټǘ. ې () ې ګ ړ ږۀ ړۀ ې څ څ ې ې ې ې ښ. ې јړ ې څ ې ې ۍ ښۀ . () څ ې ې ړ[ii] ې ې ې ې ځې ړ ې ΁ ځ ړ ې ډ ې ګ ړ. () ې ځ ې ښ ې ې ځ ȍ ځ ې . ړۍ ړۍ ې ΁ ې ې ړۍ ګ () ګ ԁړ ͘ ې ې.

ی ټǘې ږ ې ۍ ۍ Ԙ ې ډ ې ې ګ . Ԙ ړ. ې ۍ ې ګډ ې ې ǘې ېښې ې. ښۍ ښۍ ځې ې ې ړې . ې ټǘ ѡ Θې . ې сې ګ ۀ ړې ې ړې ې ې ΁ۍ ې ړ ې

ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ѡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ .

.

ǘ

ی ړ ( ږ ې ) ګګ څ ې ګ ې ݘ ې ګځ ډ ፘ ړۀ څ ې ږ ې ې ټ . ږ ړ ېږ ړ ځ ښځ ګ ټ ښ.

ټ ړ ې ځ ځ ې ټ څڅ ʘ ځ ې ټ ځ ڼ څګ ځ ګ ې .

ځ ې ځې ړ ې ځ څڅ ې ګ ځ څ ېږ. څ ې ۍ ې ځې ې ې. ګ ډ ې ټ ځړ ړ ې ځ ځ ې ړۀ ې څ ې ۍ ΁ ې .

ǘ څ ې ԁې ۀ ې ΁ ې ې ړګې ګېې څ ې ې ۀ ڼ ګځ. ګ ǁ ځښ ږ ګې ې ډې ځې ځ ې ې ې

څګ ځ ې ڼ ې ګ ې ې ښې ړې Ԙ ړې ې ې ړږ. څ ۀ ې ې څ ګګ ې ښږ. ې ګ ځ. ǘ ټ ې ټ ې ې . ۀ څ ΁ څ ۀ ې ې ۀ ټږ.

[] . .

; .

( )!

()

! ښې ېې ړ ې ې ې ې ېې څ ې ټ ښ ې څ ې ړ ټ ېې.

! ې ې ې ې ړ . ΁ ې ۀ ې . ! ې . ې ښې ې ړې. ! ې ځې ګڼ ځ ښ. څ ې ړ . ! ۀ ړ ې څ څ ې ې ې ښې ې څ څ ډ ړې. ږ ΁ ǘړې ې ږ ډ ړې. څ ې ې

﴿ ﴾

[ 92 ]

; ; .

; !

( ې ې () ړ )

.

ېږ ړ څ ټ[iii] ځ ې ږ ې ېښ ј ې ګې ډ ډ ړ ې ړ ې ېږ..ګ ې څ ځ څ ј ې . ې ΁ ۀ ۀ ږ ۀ . ۀ ېښ ړ ښ ǘ . ۀ ǘ ې ې .

﴿ ې ﴾

[ 93 ]

( )

1-

ϡ ǡ . ǡ ǡ ǡ .

ޡ .

ʡ ʡ . : ǡ ǡ ǡ .

: ǡ ǡ ǡ ǡ   .

2-

ɡ ɡ :   ɡ ѡ !

(ځې ې ې ګ ړې )

1: ځګړې

: ۀ ې ې ګ ې ړ ړ ې ې ۀ ې څې ې ې ې . څ ې ǁښ ې ښ[iv] Θې ې ې ۀ ځ ړ . ې ځ ې јې ې ځې ې څ ښ ې ډې ې ښ ړ ې ې ګ ۀ ې ړ ځ ې јړ څ ې ې ځ ې ې ړ ې ې ې ې څ ېږ ΁ ګ ړۀ ېږ ټ ړ. ې ښې ې ې ښ ګ ې ښ ېږ ځ ј . ټ ې ږۀ ګ ې ګ ې ځې ډېې ږې . ې ې ǘ ې ې с.( ې) ې ې ځ ې Ǎ ې ځ ښ . ې ې ځ ې ېږ ې ځ ې ې . ې ګ ږ. ځ ېېږ. ځ ښ ې ې ځ ځ ې ېېږ.

ې ټ ږې . ې ړ ې ې ځ ΁ ې ې ډې ښ .څ ې ې ې ۍ ې څ ې ې ې ې . ! ډې ǘ . ې ړ ښ ې ښې ځ ې ј ېږ. ې څ ې ږ ې ې ګټ ј . ږ ې ې ښ ې ې ΁ ړ. ې ې ې ې ې ې ې ې .

2:

ځې ږ ې ې . ǘ ې ې ې ړ ې ښې ʘې ې . ې څ ې ډې ې ͘ ې ړ ۀ څښ ې ې څ ј. ې ېې ې څ . ې ې ړ ې ټ ې јړ ځې څ ې ې ښ ې ېږ. ې ۀ څ ړ ې ې ې ړ ې ǘ.

94

.

:

.

. .

ǡ .

ј ی ړ ی ی ې ݘ Ϡ ی یی یې ј ی. ې ی ی ې ی ې څ یې یږ ې ګې .

ی ډی ښې ځی ې ی ړ ځی ې یې . ډیѠ ǘ (ګ) یې (ی) یږ ې ی ی ړ ی ی ړ .

ې ې ی ј () ی. ړی یې ټ ڼ ړ یګی یې ډی ی ځ ې ټ ی ǘې ې( ې) ې ی یې ې ی ړې ځ. ی ټ ۍ یې ټ ښ ۍ یې ټ ј . یې ی ې ړ یې یې ۍ یږ ې یې ǘې ې څګې ږې ې ی یې ړ .

ی () یګ ی ړ ی . ځ ڼ څۡ ځیی ی ې ǘ یښ ې ګې یښ. ی ی یې ی ی ې یې ښې ͘ یې ړ ی. ی ې ې ې ړ ې ی ړۍ ې یی یې ې ǁۍ ې .

ی ! ی ې ښ ی ې ښ ښ (ی) ځ ې ښ Ϡ . ې ی ې ې ې ی ړơ ې یې ی ې ښ ی ې ی ی یی ی یی .

95

.

ی ړ ی ی یѠ ې ې یۍ ګ ې ی . ې ښ ې . Ѡ یې ګ ې ی ǁی ی ړې . ې ګ ǁۍ یې . ј ی ی یۍ ی ی ی ی یې یې ې ی ړ یې ې ͘ یې یې ې .

۹۶

 

 

 

.

 

:

 

.

 

ی ی

ی ی ې ړی ی Θې یڅ څی ې ی ی ې ې یڅ . ښ ی ې ړ څ ی ټ ی ې یڅ ی ټ .

ј() ګ ځی ټ ښ ځی ۍ ټ ی ښ ۍ . ی ګ ې ی . ی ړ ی ګې ړیې .ی ی ј یې ښې ړې ښۍ یې ړ ړ. ј یې ړ ې ی یǘړ یې ړ. ی ې ј ΁ ی . ی ښ ی ی ګی .

۹۷

 

 

 

. . ǡ . ǡ ǡ ǡ ǡ ! ǡ ǡ . .

 

. . .

 

: ! ! ! : . .

 

 

. ǡ . ! ! ! !

 

( ی یټ یې ګ یې ΁ ښی ې ې ی یې ګ یی ې ټ ی)

ی ی ې

ی ی څ ځې ј ې ی ې ی ی ی ی.ی ی ې ی ی ۍ یې یې ې څښی . ! ی ې یې ې ی ی ې ې ی ی ې ې ی΁ یѠ ޠ ې . ی ΁ ǘ ییږ ΁ ی ی . ې ښ څ ơ ې ی ی ښ ټ ې 塠 ی ې ړ ړ. ې ی ی ې ی یې . ی ې ښ ی ییږơ јښ ې ړ ې ې ې ې ې [1] ΁ ډ . ی ې ی ې ی ړ. ږی ی ړ ښ ی ږ . ی ې یې ی ږیږ ΁ ییږ یې یی ړی . ی ې یȠ ݘ . ǘ ځ Π ی. ی . ی ی ی ی یې . ی ښ ی ې ی Ѡ ی ړ ΁ ی ǘړ.

ی Ϙې !ی ړی ی ې ې څی څی :ږѠ ڼ ګګی ګ ړ ی. ګ ی یړ ی ۍ ګ. ی ډ ړ. ی ! ښ ی ې څ یې ј ی ی یې ډې ړ ΁یږ. ی ې ګ ې یې ې ښ یې ې ی یږ ې ې ښځ ې یږ ȍ . ی ښ. ښ ی ی ې ǘ () ې ښ ی ې یې ی .

ی

ی ! ΁ ی ی Ơ ې ې ځ ړ . یې یږ. ی یڅ ی ې ې ې ǘ Ӂ . ې ی یږ ې څی څیږ ( ی ړ) ی Θې یږ ګ ې ې ی ې یږ ګ .

ی

Ǡ ј () یې ې ې ی ی ی. ی ې ې ې یښ یې ی ړ ې ԁ یې ی ی. ΁ یې ی ې ګ. ی ی ې ǘ ړې ړ . یې ې ښې ړې ړې ې ګټې. ی ی ګی ښ ې ړی ې ې сیږ. Ǡ ې ی یې . ی ې یې .

۹۸

 

 

 

: ǡ ǡ ǡ .

( ګ ی یې ی ی ی ی ې ی:)

ی ј.

ی ی ΁ ͘ ې ې ې ې یې ړ ې ړ ې ې یې ړ یڅ یږۍ ې ګ ې ځ . ړ. ې ړ ډ ړ : ځیې ΁ ی ړی ځیې ΁ې ی . ی ړ یی ې ړ ې ې ې یې ی. ی ͘ ې ې څ ی ډی ی ی ی . ی ی ی јړ یې ی .( ځ ې Ѡ ی یګ ی)

۹۹

 

 

.

 

ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ . ! ! : !

 

.

 

( ی یی ې یې Ϡ ې ځ ې ې јړې )

ی Ԙ څ ې یې ړ څ ې ې یې ړ ې ی څګ ې ې ی ړ.

ی ی ګ ی یښ Ӂښ ې یږ څ یې ی ښ څ ړ ې ی . ی ی ې ی ګ ې ی ې ی ی ړ ی. ې ډی څګ یږ ې ټǘې ځ Θې ییی ګ یۍ ی ی 栠 ډ ډ ی یښ ړ څ ښ.

ی یړ ې ی ی ښ ی یې یږ ی یې ی یږƠ ځ ې ی یړ یې یې یی ۍ یې یی . ې ی .ې ی ې ی ʿ ې ګ ې ی یږ ȍی ې ی ې ې یږ. ې ی ګƠ ې ډ ډ ʠ ԁې ځې . ی сې ړ ی ې ې یږ ی یې یǠ یۍ یې ښې ځ ی ی ځ ې ی ی ګځ ې ګ یې ی ی ی ی ګ ی ی ړی . ی . ې Ơ ګ ی ړ ې ی Ϡ ی ی ی ی. ʠ ی ړƠ Ϡ ی ې ړې Ϡ Ԙ ʠ ی ړ.

۱۰۰

 

 

. . .

: .

 

(ی یږ ې یې یځ ی یټ Ϡ ی 堠 јړ)

ی ی

ی ی ې ی یې ΁ ی Ϡ یې ږ ی ټ ی ی ޠ ې ې ړ . ګ ј ې ې ی ی . ګ ј ې () ی ی ځ ی یږ ې یې ښ ړ یې ړ. یې ΁ ۍ ۍ ړ. ږ یې ی یښ څ ې ی ړې ی ځی څ ې ې ې ǘیږ څ映 یې ې ګ یږ. ی ښϠ ی ې Ѡ یې ې ې ډډ یې ګ څی یې ټ . ې ړ ګڼ یټ ی ځ . ې څګ ړ ړ ې ې ی ǁڅ ې ړ یی ړ. ی ! څ ې ې ی ی ړ ړ څ映 ې ی ی یږ.ځ ې ی Ӡ ی ګ ښیږ ښی یې ی ې ی ې ړ ګ یې .

! () ی ی ی یږ ی یږ.( () ې) ې ی() ۍ јʠ ԁړ ΁ ی.[1] ی . ی ې یې ګ Θې یې ی ځ ښ یڼ ړ ې ی ګیږ ې ګ ی ټ ښی یې یې یښ. 堠 ې ې ې یی ǻ

[i]- ې ړې ې ј ې ې ې ې ږ ۍ ګ ټ ټ ې ې .

[ii]- ې ډ ې ې ګې ګ ګڼ . ځ ې ډ ګ .

[iii]- ې ې Ԙ ې ټǘ ړۍ ې ј() ړ ې ځ ښ ې : ږ ې ͘ ې ې ې ې ې ې ې ړ ې ړ څ ګ ǁ.

[iv]- ټ ې ې ې () ې ښې ځ јړ ې ړې ې ښ ښ ې ې ړ ې ښې ځ ې .