ถ้าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ

ประโยคหนึ่งจากจดหมายฉบับที่ ๓๑

لو كان لربك شريك لاتتك رسله.

ความว่าถ้าหากตั้งภาคีกับพระผู้อภิบาลของเจ้า (ผู้ถือสาสน์นของหุ้นส่วนนั้นหมายถึงบรรดาศาสดาของพระเจ้าองค์นั้น) ต้องมายังเจ้าแน่นอน

คำอธิบาย พระผู้อภิบาลผู้เกรียงไรทรง ผู้ทรงพลานุภาพทรงสร้างมนุษย์ โลก และมวลสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ระหว่างมันขึ้นมาด้วยอำนาจของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีใครเสมอเหมือนและร่วมปน ไม่มีสิ่งใดสามารถเทียบเคียงกับพระองค์ได้

บรรดาศาสดาทั้งหลาย (๑๒๔,๐๐๐) ที่ถูกประทานลงมายังประชาชาติ ทั้งหมดได้ทำหน้าที่เดียวกันคือเชิญชวนมนุษย์ไปสู่การเคารพภักดีในพระเจ้าองค์เดียว คำพูดของศาสดาเหล่านั้นคือ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ (ซบ.) พระองค์ทรงเป็นปฐมบทของทุกสิ่ง และพระองค์ทรงเป็นองค์สุดท้าย พระองค์ไม่มีการเริ่มต้น และไม่มีการสิ้นสุด พระองค์ทรงเป็นเอกะไม่มีสิ่งใดร่วมปนหรือเสมอเหมือน ไม่มีสิ่งใดคล้ายเหมือนหรือเทียบเคียงพระองค์ พระองค์ไม่มีหุ้นส่วนใด ๆ

แน่นอนว่า ถ้าหากมีพระเจ้าองค์อื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ (ซบ.) แล้ว พระองค์ต้องประกาศตนแก่ประชาชาติและเชิญชวนประชาชนไปสู่พระองค์แน่นอน

แต่เมื่อพิจารณาแล้วนับตั้งมีโลกนี้ขึ้นมา ประชาชนได้ล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมากมายหลาย ๆ ล้านคน ตลอดจนในหมู่บรรดาศาสดา ๑๒๐,๐๐๐ องค์ ไม่มีศาสดาองค์ใดกล่าวว่า ฉันถูกประทานมาจากพระเจ้าซึ่งนอกเหนือไปจากพระเจ้าที่ศาสดาก่อนหน้านั้นได้แนะนำไว้ ฉะนั้น สิ่งนี้ย่อมยืนยันให้เห็นว่า พระผู้อภิบาลของท่านคือ อัลลอฮฺ (ซบ.) พระผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง ทรงสร้างมนุษย์ทุกคน ทรงอุบัติโลกและจักรวาล ทรงอุบัติสิ่งที่ไม่มีมาก่อนให้บังเกิดก็คือ พระูผู้อภิบาลผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียว ไม่ม่สิ่งใดเสมอเหมือน บรรดาศาสดาทั้งหลายได้กล่าวถึงพระองค์ และเชิญชวนมนุษย์ไปสู่พระองค์

ความคิดที่จะห่างไกลจากบาป

لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ان لا يعصى شكرا لنعمه

ประโยคหนึ่งจากคำสุภาษิตที่ ๒๙๐

ความหมาย มาตรว่าอัลลอฮฺไม่ทรงลงโทษมนุษย์เนื่องจากการฝ่าฝืน ยังคงวาญิบสำหรับมนุษย์ที่ต้องไม่ทำบาปและขอบคุณในความโปรดปรานของพระองค์

คำอธิบาย บุคคลที่ทำบาป หรือฝ่าฝืนต่อพระบัญชาของพระองค์ เท่ากับว่าเขาเป็นผู้ทรยศ และอกตัญญูต่อความโปรดปรานต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขา เนื่องจากคนประเภทนี้หากต้องการทำบาปเขาต้องใช้พลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเขาทุมเทเพื่อบาปนั้น ขณะที่อัลลอฮฺ (ซบ.) มิได้ทรงประทานพลังแก่เขาเพื่อทำบาปหรือฝ่าฝืนต่อพระบัญชาของพระองค์

น้อง ๆ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ลองคิดถึงคน ๆ หนึ่งที่ต้องการทำความบาปสมมุติว่าเขาขโมยของคนอื่นมา อวัยวะทุกส่วนบนร่างกายของเขาต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ และพลังที่มีทั้งหมดได้ทุ่มเทไปเพื่องานนั้น เพื่อว่าเขาจะได้ประสบความสำเร็จในการขโมย เขาต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ต้องหายใจเอาอากาศใหม่เข้าไปเพื่อการมีชีิวิตอยู่รอด หัวใจต้องเต้นเป็นจังหวะแม้ว่าในตอนนั้นมันจะืตื่นเต้นที่สุดก็ตามเพื่อลำเลียงเลือดไปล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกายเพื่อการดำรงอยู่สายตาของเขาต้องสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดีเพื่อการมองเห็นช่องทางที่จะหลบหนี เท้าทั้งสองต้องมีกำลังในการเดินหรือวิ่งเพื่อจะได้หลบหนีไ้ด้ทันท่วงที หูต้องดีพอต่อการฟังเสียงต่าง ๆ ทั้งเสียงดังและเสียงที่แผ่วเบาเพื่อจะได้สามารถจำแนกเสียงที่ได้ยินว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเมื่อมีอันตรายจะได้หนีทัน มือทั้งสองต้องสามารถใช้งานได้อย่างดีเพื่อเปิดปิดประตูหรืองัดแหงะสิ่งของมีค่าและหยิบฉวยเอาออกไป สมองต้องเฉียบไวเพื่อสั่งงานอวัยวะส่วนต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามได้อย่างเฉียบพลันและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดพลาด และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งอวัยวะทุกส่วนบนร่างกายต้องทำงานอย่างมีสัมพันธ์กันที่สุด แต่ถ้าอวัยวะหนึ่งใดอวัยวะหนึ่ง หมายถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงประทานแก่เขาไม่มีความสัมพันธ์กันบุคคลนั้นก็ไม่สามารถกระทำความผิดได้

ดังนั้น ผู้กระทำความผิดทุกคน ถ้าหากต้องการทำบาปหรือฝ่าฝืนต่อพระบัญชาของพระองค์ เขาต้องใช้ความโปรดปรานต่าง ๆ ที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงประทานแก่เขาเพื่อการกระทำความดีงาม กระทำบาปเหล่านั้น ฉะนั้น คนทำบาปถ้าไม่เรียกว่าทรยศหรืออกตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่สามารถเรียกอย่างอื่นได้

แน่นอน พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนสติมนุษย์เสมอ และทรงสำทับถึงการทำบาปและฝ่าฝืนต่อพระบัญชาของพระองค์ว่า จะต้องได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง แต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงเตือนมนุษย์ก่อนแน่นอนถ้าเขาได้ทำบาปกรรมพระองค์จะไม่ทรงลงโทษเขา แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่มีสิทธิ์นำเอาความโปรดปรานของพระองค์ที่ทรงประทานให้แก่เขา ไปกระทำความผิดบาปหรือฝ่าฝืนต่อพระบัญชาของพระองค์ หมายถึง สายตาที่มองเห็น หูที่ได้ยิน จมูกที่ใช้สูดดมและหายใจ พลังที่ใช้ในการเคลื่อนไหว แรงเต้นของหัวใจและอื่น ๆ อีกมากมายในการกระทำบาป เขาต้องใช้ความโปรดปรานเหล่านั้นเพื่อขอบคุณพระองค์