ประวัติศาสตร์

 ลำดับที่  หนังสือ  ผู้เขียน  เสียชีวิต ฮ.ศ.  ปีที่เขียน
 ๑  อิซบาตุลวะซียะฮฺ  มัซอูดียฺ  ๓๐๓  ๖๕ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๒  อัคบารุลฏุวาล  อบูฮะนีฟะฮฺ ดัยนะวียฺ  ๒๐๙  ๒๙ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๓  อัล อิชติกอก  อิบนุ ดะรีด  ๓๒๑  ๒๘ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๔  อิอฺญาซุลกุรอาน  บาเกาะลานียฺ  ๓๗๒  ๒๐ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๕  กะมาลุดดีน  ซะดูก  ๒๘๑  ๒๐ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๖  อะฆอนียฺ  อบุลฟะรัจญฺ เอซหฟาฮานียฺ  ๓๕๖  ๒๘ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๗  อะมานียฺ  ซุญาญียฺ  ๓๒๙  ๓๐ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๘  อัลอิมามะฮฺ วัลซิยาซะฮฺ  อิบนุกุตัยบะฮฺ  ๒๗๖  ๘๓ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๙  อิมตินาอฺวัลมะวานิะฮฺ  อบูฮัยยาน เตาฮีดียฺ  ๒๘๐  ๒๐ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๑๐  อันซาบุลอิชรอฟ  บิลาซะรียฺ  ๒๗๙  ๘๐ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๑๑  อัล อะวาอิล  อบูฮิลาล อัซการียฺ  ๓๕๙  ๕๐ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๑๒  อัล บุคลาอฺ  อบูอุซมาน อัลญาฮิด  ๒๕๕  ๑๐๓ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๑๓  อัล บะดีอฺ  อิบนุมุอฺตัซ  ๒๙๖  ๖๓ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๑๔  บะซออิรุดดะเราะญาต  อัซเซาะฟาร  ๒๙๐  ๖๙ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๑๕  อัล บุลดาล  อิบนุบ ฟะกีฮฺ  ๒๐๐  ๕๙ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๑๖  อัล บะยานวัลติบบาน  อัล ญอิซ  ๒๕๕  ๑๐๓ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๑๗  อัตตารีค  ยะอฺกูบียฺ  ๒๙๔  ๗๕ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๑๘  ตะฮฺฟุลอุกูล  อิบนุชัยบะฮฺ ฮะรอนียฺ  ๓๘๐  ๒๐ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๑๙  อัลบะซออิดวัซซะคออิร  อบูฮัยยานเตาฮีดดียฺ  ๓๘๐  ๒๐ ปี เขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๒๐  ตัฟซีร  อัลอะบาชียฺ  ๒๐๐  ๕๙ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๒๑  เตาฮีด  ซะดูก  ๓๘๑  ๑๙ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๒๒  ซะวาบุลอะอฺมาล  ซะดูก  ๓๘๑  ๑๙ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๒๓  อัลญุมัล  มะดาอินียฺ  ๒๒๕  ๑๒๔ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๒๔  อัลญุมัล  วากิดียฺ  ๒๐๗  ๑๕๒ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๒๕  ญะฮฺเราะตุลอันซาบ  อัลกุลัยนียฺ  ๖๐๔  ๑๕๕ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๒๖  ญะฮฺเราะตะลอัมซาร  อบูฮิลาลอัซการยฺ  ๓๙๕  ๕ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๒๗  เคาะซออิด  นะซาอียฺ  ๓๐๓  ๕๒ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๒๘  อัลคัฏบุลมุอฺเราะบาต  อิบรอฮีม บินฮิลาลซะเกาะฟียฺ  ๒๘๒  ๗๖ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๒๙  คัฏบุ อมีรุลมุอฺมินีน  ซัย บิน วะฮับ ญุฮฺนียฺ  ๙๖  ๒๖๓ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๓๐  คุฏบะฮฺซะฮฺรอ ลิอมีริลมุอฺมินีน  อบี มุคัฟฟัฟ บิน ซะลีม อัซดียฺ  ๑๕๗  ๒๐๒ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๓๑  คัฏบุ อมีรุลมุอฺมินีน  วากดียฺ  ๒๐๗  ๑๕๒ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๓๒  คัฏบุ อะลี  นัซรุน บิน มะซาฮิม  ๒๐๒  ๑๕๗ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๓๓  คัฏบุ อะลี  อบูมุนซัร อัลกัลบียฺ  ๒๐๕  ๑๕๔ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๓๔  คัฏบะฮฺอะลีวะกะตะบะฮู อิลา อุมาละฮฺ  อัล มะดาอินียฺ  ๒๒๕  ๑๓๔ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๓๕  คัฏบุ อมีรุลมุอฺมินีน  อิบนุคอลิด อัลกูฟียฺ  ๓๑๐  ๔๙ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๓๖  คัฏบุ อมีรุลมุอฺมินีน  อัลกอฎียฺ นุอฺมานี อัลมิซรียฺ  ๓๖๓  ๓๗ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๓๗  ดะอาอิมุลอิสลาม  อัลกอฎียฺ นุอฺมานี อัลมิซรียฺ  ๓๖๓  ๓๗ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๓๘  ดะลาอิลุลอิมามะฮฺ  อัฏฏ็อบรียฺ  ๒๑๐  ๔๙ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๓๙  เราะเฎาะตุลกาฟียฺ  กุลัยนียฺ  ๓๒๕  ๓๔ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๔๐  อัซซะวาญิร วัลมะวาอิด   อิบนะซะอีด อัลอัซการียฺ  ๓๘๒  ๓๗ ปี ก่อนเขียนนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
 ๔๑  กิตาบซิฟฟีน  อัลญะลูดียฺ  ๓๓๒  ๒๗ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๔๒  กิตาบซิฟฟีน  อิบรอฮีม บิน ฮุซัยนฺ  ๒๘๑  ๗๘ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๔๓  กิตาบซิฟฟีน  นัซรุน บิน มะซาฮิม  ๒๐๒  ๑๕๗ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๔๔  อัฏเฏาะบะกอตุลกุบรอ  อิบนุซะอฺ  ๒๓๐  ๑๒๙ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๔๕  อัลอักดุลฟะรีด  อิบนะอับุดเราะบะฮฺ  ๓๒๘  ๓๑ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๔๖  เฆาะรีบุลฮะดีซ  อิบนะสลาม  ๒๒๓  ๑๓๖ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๔๗  เฆาะรีบุลฮะดีซ  อิบนุกุตัยบะฮฺ  ๒๗๖  ๘๓ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๔๘  อัลฟาฏิล  อัลมุบัรริด  ๒๕๘  ๑๐๑ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๔๙  อัลมัฟตูฮฺ  อิบนุอะฮฺซัม  ๓๑๓  ๔๕ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๕๐  ฟุตูฮุลบุลดาน  บะลาซะรียฺ  ๒๗๙  ๘๐ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๕๑  อัลฟะเราะ บะดัชชิดดะฮฺ  อัตตะนูคียฺ  ๒๘๓  ๑๖ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๕๒  กูวะตุลกัลบฺ  อบูฏอลิบอัลมักกียฺ  ๒๘๖  ๑๓ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๕๓  อัลกามิล  อัลอัซดียฺ อัลบะซะรียฺ  ๒๘๕  ๗๓ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๕๔  อัลมะญาลิซ  อัซซุอฺละบียฺ  ๒๙๑  ๖๘ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๕๕  อัลมะฮาซิน  อัลบัรกียฺ  ๑๗๓  ๘๕ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๕๖  อัลมะฮาซิน วัลอิฎฎาฏ  อัลญาฮิซ  ๒๕๕  ๑๐๔ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๕๗  อัลมุวัฟฟะกียาต  อัซซุเฮร บิน บุกาอฺ  ๒๕๖  ๑๐๖ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๕๘  อัลมุวัฟฟัก  อัลมุรซิยบียฺ  ๓๗๗  ๒๓ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๕๙  นักซุลอุซมานียะฮฺ  อบูญะอฺฟัร อัลมุอฺตะซิลียฺ  ๒๔๐  ๑๑๙ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๖๐  อัลวุซรออฺ วัลกิตาบ  อัลญุฮฺชิยารียฺ  ๓๓๑  ๒๘ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด
 ๖๑  อัลวิลาดวัลเกาะฎออฺ  อัลกันดียฺ  ๓๕๐  ๙ ปี ก่อนซัยยิดเราะฎียฺเกิด