حضرت امام علی علیه السّلام او نهج البلاغه
امام علی، یو بشپړ انسان چې ساری نه لري